Smernica k aplikácii zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

 

Čl. I
Úvodné ustanovenia

 

1. Účelom prijatia tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Kancelária ústavného súdu“) v súvislosti s prijímaním, evidovaním, prešetrovaním a vybavením sťažností (ďalej len „vybavovanie sťažností“) podaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Táto smernica upravuje postup pri vybavovaní sťažností v súlade so zákonnou povinnosťou ustanovenou § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach.

2. Ustanovenia tejto smernice je potrebné vykladať v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde"); v súlade s ustanoveniami Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Spravovací a rokovací poriadok“) a v zmysle § 31a ods. 1 zákona o ústavnom súde aj v súlade s dotknutými ustanoveniami Civilného sporového poriadku, prípadne Trestného poriadku.

3. Ústavný súd a Kancelária ústavného súdu postupujú pri vybavovaní sťažností, ktoré nie sú návrhom na začatie konania pred ústavným súdom v rámci niektorého z typov konaní pred ústavným súdom, podľa ustanovení zákona o sťažnostiach na základe § 2 ods. 2 zákona o sťažnostiach v spojení s § 9 zákona o ústavnom súde.

4. Na postup ústavného súdu a Kancelárie ústavného súdu pri vybavovaní sťažností podľa ustanovení zákona o sťažnostiach sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní [zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov], ak nie je v zákone o sťažnostiach výslovne ustanovené inak (§ 25 ods. 4 zákona o sťažnostiach).

 

Čl. II
Príslušnosť na vybavenie sťažnosti

 

1. Príslušnou na vybavenie sťažnosti pre porušovanie práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo pre porušovanie zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami ústavného súdu je predsedníčka ústavného súdu.

2. Príslušným na vybavenie sťažnosti na postup zamestnancov Kancelárie ústavného súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone rozhodovacej činnosti ústavného súdu alebo plnia úlohy v oblasti, v ktorej zákon zveruje Kancelárii ústavného súdu rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb, je vedúci Kancelárie ústavného súdu.

3. Sťažnosť na postup vedúceho Kancelárie ústavného súdu vybavuje predsedníčka ústavného súdu.

 

Čl. III
Sťažnosti

 

1. Sťažnosť na postup ústavného súdu môže podať účastník konania, jeho právny zástupca alebo vedľajší účastník. Sťažnosť na postup ústavného súdu môže smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo proti porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami ústavného súdu.

2. Sťažnosť na postup Kancelárie ústavného súdu môže smerovať proti postupu súdnych poradcov alebo iných zamestnancov Kancelárie ústavného súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Sťažnosť na postup Kancelárie ústavného súdu môže smerovať aj proti postupu tých zamestnancov Kancelárie ústavného súdu, ktorí plnia úlohy v oblasti, v ktorej zákon zveruje Kancelárii ústavného súdu rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb.

3. Sťažnosťou je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým:
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) Kancelárie ústavného súdu alebo ústavného súdu v zmysle bodov 1 a 2 čl. III tejto smernice (sťažovateľ sa musí domáhať ochrany svojich individuálnych práv alebo právom chránených záujmov, nemusí ich však kvalifikovať konkrétnou právnou úpravou, t. j. označiť konkrétne ustanovenia právnych predpisov, pokiaľ sú individuálne práva alebo právom chránené záujmy z obsahu sťažnosti identifikovateľné),

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti Kancelárie ústavného súdu alebo ústavného súdu.

4. Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

5. Anonymné sťažnosti sa nevybavujú.

6. Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojej sťažnosti dopustí trestného činu alebo priestupku.

7. Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti ústavného súdu alebo Kancelárie ústavného súdu, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. zákonom o ústavnom súde, Spravovacím a rokovacím poriadkom, Civilným sporovým poriadkom, Trestným poriadkom etc.), najmä ak ide o podanie, ktoré je podľa svojho obsahu podaním účastníka konania pred ústavným súdom, podaním jeho právneho zástupcu alebo podaním vedľajšieho účastníka konania pred ústavným súdom a obsahuje vyjadrenia návrhy či námietky, o ktorých je potrebné rozhodnúť v rámci samotného konania,
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu [napr. § 110 ods. 1 písm. h) a § 116 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov]; takéto podanie vybaví Kancelária ústavného súdu podľa osobitného predpisu alebo ho postúpi do 10 pracovných dní od doručenia tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu, a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal (čl. VII tejto smernice),
d) smeruje proti rozhodnutiu Kancelárie ústavného súdu v konaní podľa osobitného predpisu,
e) smeruje proti rozhodnutiu ústavného súdu (čl. 133 Ústavy Slovenskej republiky),
f) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu,

g) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,

h) upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej moci.

8. Sťažnosťou nie je ani podanie

a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

 

Čl. IV
Odloženie podania

 

1. Kancelária ústavného súdu podanie označené ako sťažnosť odloží, o čom toho, kto podanie podal písomne upovedomí, po tom, ako zistí, že v zmysle čl. III bodov 7 a 8 tejto smernice nie je sťažnosťou. Kancelária ústavného súdu takéto podanie odloží do 15 pracovných dní od jeho doručenia s uvedením dôvodu, Kancelária ústavného súdu takéto podanie neodloží, ak ho je príslušná vybaviť podľa osobitného predpisu.

2. Podanie, ktoré je podľa svojho obsahu podaním účastníka konania pred ústavným súdom, podaním jeho právneho zástupcu alebo podaním vedľajšieho účastníka konania pred ústavným súdom a obsahuje vyjadrenia, návrhy či námietky, o ktorých je potrebné rozhodnúť v rámci samotného konania v konkrétnej veci [čl. III bod 7 písm. b) tejto smernice; nejde o sťažnosť podľa čl. III bodu 1 tejto smernice], bude postúpené sudcovi spravodajcovi v danej veci a založí sa ako riadne podanie do príslušného súdneho spisu (vrátane uloženia jeho obsahu v digitalizovanej forme do elektronického spisu vedeného ústavným súdom).

 

Čl. V
Podávanie sťažností

 

1. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“).

4. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia Kancelária ústavného súdu písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na účel tohto bodu rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, Kancelária ústavného súdu sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

5. Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené, komu z nich sa majú doručovať, sa zasielajú sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý a uvádza údaje podľa čl. V bodu 2 tejto smernice.

6. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom (§ 5 ods. 9 zákona o sťažnostiach) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného predpisu. Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, kancelária ústavného súdu sťažnosť odloží. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom podľa osobitného predpisu.

7. Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne podľa čl. V bodu 1 tejto smernice, určený zamestnanec (čl. IX bod 3 tejto smernice) sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví určený zamestnanec (čl. IX bod 3 tejto smernice). Povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti podľa čl. V bodov 2 a 3 tejto smernice tým nie je dotknutá.

 

Čl. VI
Odloženie sťažnosti

 

1. Kancelária ústavného súdu alebo ústavný súd sťažnosť odloží, ak:
a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach (čl. V bod 2 tejto smernice) a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe aj podľa § 5 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o sťažnostiach (čl. V bod 4 tejto smernice),

b) zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná všeobecný súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9 zákona o sťažnostiach (čl. V bod 6 tejto smernice),

d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,
e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona o sťažnostiach (čl. XI bod 6 tejto smernice),

f) ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti postupom podľa § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach (čl. XII bod 3 tejto smernice),

g) ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona o sťažnostiach,

h) bola ústavnému súdu alebo Kancelárii ústavného súdu zaslaná na vedomie,

i) sťažovateľ neposkytol potrebnú spoluprácu podľa § 16 ods. 1 zákona o sťažnostiach (čl. IX bod 9 tejto smernice) alebo ak neposkytol spoluprácu v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach alebo,

j) sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

2. Ak sťažnosť nie je v súlade s § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach (čl. V bod 3 tejto smernice) alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, Kancelária ústavného súdu písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy doplnil, súčasne ho poučí, že inak bude sťažnosť odložená.

3. Sťažnosť bude odložená aj vtedy, keď ju sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak písomne pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.

4. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa čl. VI bodu 1 písm. b), c), d), f) a g) tejto smernice Kancelária ústavného súdu sťažovateľa písomne upovedomí v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach (čl. IX bod 7 tejto smernice).

 

Čl. VII
Postúpenie sťažnosti

 

Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie sú predsedníčka ústavného súdu ani vedúci Kancelárie ústavného súdu príslušní, postúpi Kancelária ústavného súdu najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

 

Čl. VIII
Evidencia sťažností

 

1. Sekretariát predsedníčky a podpredsedu ústavného súdu v spolupráci s Odborom tlačovým a informačným vedie v rámci evidencie správneho denníka (Spr) centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona o sťažnostiach oddelene od evidencie ostatných písomností v osobitnom registri (Sž).

2. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:

a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
b) meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa; názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,

c) predmet sťažnosti,

d) dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,

e) výsledok prešetrenia sťažnosti,

f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti, resp. dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,

j) dôvody, pre ktoré bola sťažnosť odložená,

k) poznámku.

3. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.

4. Kancelária ústavného súdu je povinná na požiadanie ústrednému orgánu štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností (Úrad vlády Slovenskej republiky) predkladať ročnú správu o vybavovaní sťažností na postup Kancelárie ústavného súdu (čl. III bod 2 tejto smernice) v ním stanovenom termíne a štruktúre.

 

Čl. IX
Vybavenie sťažnosti

 

1. Účelom vybavovania sťažnosti na sudcov ústavného súdu, súdnych poradcov alebo iných zamestnancov Kancelárie ústavného súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone rozhodovacej činnosti ústavného súdu, je zistiť, či v danej veci boli spôsobené prieťahy v konaní alebo porušené zásady dôstojnosti súdneho konania, a odstrániť zistené nedostatky.

2. Účelom vybavovania sťažnosti na zamestnancov Kancelárie ústavného súdu, ktorí plnia úlohy v oblasti, v ktorej zákon zveruje Kancelárii ústavného súdu rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb, je zistiť, či v danej veci boli v súvislosti s ich činnosťou alebo nečinnosťou porušené práva alebo právom chránené záujmy sťažovateľa a porušené právne predpisy, a odstrániť zistené nedostatky.

3. Po zaevidovaní sťažnosti v súlade s registratúrnym poriadkom ústavného súdu a s čl. VIII tejto smernice je sťažnosť v závislosti od jej obsahu postúpená na priame vybavenie vedúcemu Kancelárie ústavného súdu alebo predsedníčke ústavného súdu (ďalej aj „subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti“). Vedúci Kancelárie ústavného súdu alebo predsedníčka ústavného súdu môžu poveriť konkrétneho zamestnanca Kancelárie ústavného súdu (ďalej len „určený zamestnanec“) prípravou podkladov potrebných na vybavenie sťažnosti.

4. Ak ide o sťažnosti na postup ústavného súdu, predsedníčka ústavného súdu prípisom požiada sudcu ústavného súdu, ktorého sa sťažnosť týka, o zaujatie písomného stanoviska k uvádzaným skutočnostiam. Ak ide o sťažnosť na postup Kancelárie ústavného súdu, vedúci Kancelárie ústavného súdu prípisom požiada zamestnanca, ktorého sa sťažnosť týka, o zaujatie písomného stanoviska k uvádzaným skutočnostiam. Následne sa spis podľa pokynov predsedníčky ústavného súdu alebo vedúceho Kancelárie ústavného súdu odovzdá určenému zamestnancovi na prípravu podkladov pre vybavenie veci. Určený zamestnanec predloží vypracované podklady potrebné na vybavenie sťažnosti v lehote určenej predsedníčkou ústavného súdu alebo vedúcim Kancelárie ústavného súdu. Na základe doručeného písomného stanoviska dotknutého sudcu ústavného súdu alebo zamestnanca ústavného súdu a ďalších podkladov predsedníčka ústavného súdu alebo vedúci Kancelárie ústavného súdu vybaví doručenú sťažnosť.

5. Pre účely zistenia stavu veci je potrebné prešetriť všetky skutočnosti. Ak je to na riadne vybavenie sťažnosti potrebné, vypočuje sa sťažovateľ a vyjadria sa k nej osoby, proti ktorým sťažnosť smeruje, alebo ďalšie osoby, ktoré môžu pomôcť pri prešetrení sťažnosti.

6. Ak je sťažnosť dôvodná, prijmú sa potrebné opatrenia a zabezpečí sa vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov, a ak je to potrebné, vyvodia sa za vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám dôsledky v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

7. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 pracovných dní odo dňa jej doručenia.

8. Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.

9. Ak je to potrebné, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach [čl. VI bod 1 písm. i) tejto smernice]. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi.

 

Čl. X
Prešetrenie sťažnosti

 

1. Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti vykonávanej podľa tohto zákona, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi to sťažovateľovi.

3. Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti prešetrí iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný, ostatné časti sťažnosti postúpi podľa § 9 zákona o sťažnostiach orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie. Časti, ktoré nie sú sťažnosťou, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti s uvedením dôvodov ich neprešetrenia.

4. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Zápisnica o prešetrení sťažnosti (ďalej len „zápisnica“) obsahuje najmä:

a) označenie subjektu príslušného na vybavenie sťažnosti,

b) predmet sťažnosti,

c) označenie subjektu, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala (ústavný súd, Kancelária ústavného súdu),

d) obdobie prešetrovania sťažnosti,

e) preukázané zistenia,

f) dátum vyhotovenia zápisnice,

g) mená, priezviská a podpisy zamestnancov, ktorí sťažnosť prešetrili,

h) meno, priezvisko a podpis vedúceho Kancelárie ústavného súdu alebo
predsedníčky ústavného súdu,

i) povinnosti uložené na účely odstránenia nedostatkov v prípade ich zistenia v lehote určenej vedúcim Kancelárie ústavného súdu alebo predsedníčkou ústavného súdu, najmä :

1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku;

2. určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky;
3. predložiť prijaté opatrenia subjektu prešetrujúcemu sťažnosť;
4. predložiť subjektu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti;
5. oznámiť sťažovateľovi prijaté opatrenia;
j) potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov.

5. O spôsobe vybavenia sťažnosti a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov musí byť sťažovateľ upovedomený písomne. To neplatí, ak sťažovateľ na písomnom upovedomení netrvá alebo ak sťažovateľ zomrel, stal sa nezvestným alebo je pre trvalý pobyt v cudzine nedosiahnuteľný.

 

Čl. XI
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

 

1. Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

2. Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný subjekt, ktorý bol príslušný na vybavenie predchádzajúcej sťažnosti. Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam. Pri vyhotovení záznamu postupuje primerane podľa § 19 zákona o sťažnostiach (čl. X tejto smernice).

3. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

4. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci - veci, ktorej sa týkala sťažnosť, ktorú subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti už vybavil, sa neprešetruje. Výsledok prešetrenia skoršej sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi.

5. Opakovaná sťažnosť musí byť vybavená v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach (čl. IX bod 7 tejto smernice).

6. Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej veci, ak v nej sťažovateľ neuvádza nové skutočnosti. Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o sťažnostiach (čl. VI bod 1 písm. e) tejto smernice), o čom sťažovateľa neupovedomí.

 

Čl. XII
Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

 

1. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním svojej predchádzajúcej sťažnosti, je novou sťažnosťou proti postupu subjektu príslušného na vybavenie sťažnosti pri vybavovaní sťažnosti.

2. Sťažnosť proti postupu subjektu príslušného na vybavenie sťažnosti pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.

3. Sťažnosť podľa čl. XII bodu 1 tejto smernice vybaví predsedníčka ústavného súdu. Ak sťažnosť vybavila predsedníčka ústavného súdu, podanie smerujúce proti vybaveniu takejto sťažnosti sa odloží podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona o sťažnostiach [čl. VI bod 1 písm. f) tejto smernice].

4. Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti musí byť vybavená v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach (čl. IX bod 7 tejto smernice).

II.

1. Zrušuje sa Smernica k aplikácii zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach z 1. apríla 2010.

 

III.

2. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júla 2017.


Elektronický formulár na podávanie sťažnosti na Ústavný súd SR

Tento formulár slúži na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou. Je potrebné ho použiť, ak sa domnievate, že Vaše práva alebo právom chránené záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kanceláriou Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo jej zamestnancov.

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 20. 1. 2021