Inštitúcie Slovenskej republiky

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
http://www.prezident.sk

Národná rada Slovenskej republiky
http://www.nrsr.sk

Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=134

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=135

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=148

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=136

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=137

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=138

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=139

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=140

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=141

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=142

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=143

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=144

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=145

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=146

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=147

Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=149

Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=150

Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=151

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=152

Úrad vlády Slovenskej republiky
http://www.vlada.gov.sk

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
http://www.vicepremier.sk

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
http://www.mzv.sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
http://www.mod.gov.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
http://www.minv.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
http://www.telecom.gov.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
http://www.finance.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
https://www.mhsr.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
http://www.culture.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
http://www.mpsr.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
http://www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
http://www.justice.gov.sk

Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=l8&htm=l8/oznamyESLP.htm

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
http://www.minedu.sk

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
http://www.health.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
http://www.minzp.sk

Najvyšší súd Slovenskej republiky
https://www.nsud.sk/

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
http://www.genpro.gov.sk

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
http://www.nku.gov.sk

Kancelária verejného ochrancu práv Slovenskej republiky
http://www.vop.gov.sk

Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky
http://www.nbusr.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky
http://www.statistics.sk

Úrad pre verejné obstarávanie
http://www.uvo.gov.sk/

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
https://dataprotection.gov.sk/uoou

Súdna rada Slovenskej republiky
http://www.sudnarada.gov.sk

Združenie sudcov Slovenska
http://www.zdruzenie.sk/

Slovenská advokátska komora
https://www.sak.sk/

Notárska komora Slovenskej republiky
http://www.notar.sk/

Slovenská komora exekútorov
http://www.ske.sk/

Slovenská komora daňových poradcov
http://www.skdp.sk/

Justičná akadémia Slovenskej republiky
http://www.ja-sr.sk

Ústredný portál verejnej správy
https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Zbor väzenskej a justičnej stráže
http://www.zvjs.sk

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
http://www.cipc.gov.sk

Centrum právnej pomoci
http://www.centrumpravnejpomoci.sk/

 

Dátum vytvorenia: 5. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 12. 2018