Slovenské organizácie novinárov

 

Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) je výkonným orgánom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE) v oblasti etickej samoregulácie novinárov. Tlačová rada rieši podnety upozorňujúce na porušovanie novinárskej etiky, ale aj podnety týkajúce sa bránenia novinárom v prístupe k informáciám.

Zakladaciu zmluvu Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (AONE) podpísali 2. októbra 2001 predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS), ktoré neskôr zmenilo názov na Asociácia vydavateľov tlače. Asociáciu na ochranu novinárskej etiky riadi Zbor zástupcov AONE, v ktorom má každá z členských organizácií po troch členoch. Na čele AONE stojí predseda, v tejto funkcii sa predstavitelia oboch organizácií pravidelne striedajú.

Tlačová rada bola konštituovaná v apríli 2002, mala šesť členov – v súlade so schváleným štatútom – osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú nijakú politickú stranu. Neskôr sa z praktických dôvodov počet členov rozšíril na sedem, v tomto zmysle bol 29. 6. 2005 zmenený aj štatút TR SR.

V rokoch 2002 – 2008 bol predsedom TR SR akademický maliar Miroslav Cipár, v rokoch 2008 – 2011 jej predsedala JUDr. Zuzana Ďurišová. V rokoch 2011 – 2012 TR SR predsedala PhDr. Zuzana Krútka a podpredsedom bol Július Lörincz, ktorý sa stal v r. 2012 jej predsedom. V roku 2015 od 1. 7. 2015 do 7. 11. 2015 bol predsedom TR SR PhDr. Michal Arpáš. Na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 15. výročia vzniku AONE a TR SR 23. mája 2016 bol za predsedu TR SR zvolený dlhoročný novinár, publicista a diplomat Július Lörincz.

Tlačová rada sa od svojho vzniku riadi Kódexom novinárskej etiky SSN. Ten bol 5. 11. 2010 novelizovaný delegátmi 9. snemu SSN pod názvom Etický kódex SSN a nadobudol účinnosť od 1. januára 2011. Nový kódex, na príprave ktorého spolupracovali aj nečlenovia SSN a ku ktorému sa postupne prihlasujú ďalšie profesijné organizácie, médiá, redakcie i jednotlivci, je detailnejší a jednoznačnejší. Vzhľadom na to, že kódex už prerástol hranice jednej organizácie, Slovenského syndikátu novinárov, Predstavenstvo SSN na svojom zasadnutí
26. januára 2011 rozhodlo o zmene názvu na výstižnejší: Etický kódex novinára.

Zdroj: www.trsr.sk

 

Slovenský syndikát novinárov (SSN) je nezávislá organizácia novinárov založená 5. januára 1990, ktorá združuje zamestnancov tlačených, rozhlasových, televíznych a digitálnych médií, tlačových agentúr a tiež nezávislých novinárov a publicistov. Je členom Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ) a Európskej federácie novinárov (EFJ) so sídlom v Bruseli. V súčasnosti má SSN približne 2 000 členov.

SSN pôsobí v oblasti:

  • ● pracovno-právnej – obhajuje profesijné záujmy svojich členov, sprostredkuje uzatváranie kolektívnych zmlúv, poskytuje právnu ochranu v prípade pracovných sporov,
  • ● mediálnych zákonov – pravidelne sa podieľa na pripomienkovaní mediálnych zákonov, dbá na ich dodržiavanie a poskytuje svojim členom právnu pomoc,
  • ● sociálnej a právnej – prostredníctvom Sociálneho fondu poskytuje svojim členom sociálnu výpomoc,
  • ● vzdelávania novinárov – podporuje profesijné zdokonaľovanie sa novinárov, usporadúva rôzne podujatia, besedy, workshopy, je jedným zo zakladajúcich členov Akadémie médií,
  • ● medzinárodnej spolupráce novinárov – spolupracuje s novinárskymi organizáciami v zahraničí, svojim členom sprostredkúva vybavenie medzinárodného novinárskeho preukazu MFN,
  • ● informačného servisu – poskytuje novinárom informačný servis a klientom možnosť informovať novinársku obec o tlačových podujatiach, zverejňovať tlačové správy, poskytuje priestory na organizáciu tlačových besied.

Zdroj: www.ssn.sk

 

Slovenský syndikát novinárov ‒ Regionálna organizácia Košice

Slovenský syndikát novinárov je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Chráni slobodu slova a slobodné šírenie informácií, ochraňuje práva svojich členov a obhajuje ich profesijné záujmy. Do štruktúry SSN patrí sedem regionálnych organizácií (RO) a ústredie SSN v Bratislave.

Sídlom RO SSN pre Košický kraj sú Košice. Kancelária RO SSN v Košiciach sídli na Szakkayho ulici 1, v budove patriacej spoločnosti FAMS, s. r. o. Členstvo v SSN je dobrovoľné. Regionálna organizácia SSN v Košiciach má v súčasnosti takmer 200 členov vo všetkých redakciách na území mesta i kraja. Členmi SSN sú novinári, ktorí väčšinu svojho pracovného času venujú novinárskemu povolaniu. Podľa stanov SSN môžu byť členmi SSN aj ďalší tvoriví pracovníci v redakciách, tlačoví tajomníci, hovorcovia, študenti žurnalistiky, novinári, dôchodcovia, ale aj publicisti, ktorí nevykonávajú novinársku profesiu, ale pravidelne publikujú v informačných prostriedkoch.

Zdroj: www.ssn.sk/category/regiony/kosice/

 

Medzinárodné novinárske organizácie

 

Slovenský syndikát novinárov je členom Európskej federácie novinárov (EFJ) a zároveň aj Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ). Členstvo v oboch federáciách je vzájomne podmienené, iba členovia IFJ sa môžu uchádzať o členstvo v EFJ. Členom EFJ sa môžu stať iba zväzy a združenia novinárov v členských krajinách Rady Európy.

 

Medzi prioritné úlohy EFJ a IFJ patrí ochrana a posilňovanie práv a slobôd novinárov. Medzi ciele a zámery Federácie patrí aj podporovanie a zlepšovanie profesionality a vysokých štandardov žurnalistiky, etiky žurnalistiky a novinárskeho vzdelávania.

 

Hlavným nástrojom presadzovania novinárskej etiky je Deklarácia IFJ o zásadách správania novinárov (Etický kódex IFJ) prijatá kongresom IFJ v roku 1954, ktorá obsahuje základné zásady pre novinárov a ich odbory. Univerzálne zásady boli schválené združeniami novinárov pochádzajúcimi z diametrálne odlišných kultúr a tradícií. Etický kódex obsahuje kľúčové hodnoty žurnalistiky – pravdu, nezávislosť a potrebu minimalizovať škody.

Zdroje: www.ifj.org/

            www.europeanjournalists.org/

 

Asociácia európskych novinárov (AEJ)  má vyše 20 národných sekcií v rozličných krajinách Európy. Jednou z ťažiskových aktivít asociácie je monitorovanie dodržiavania slobody tlače a prejavu v Európe. V rámci tejto agendy úzko spolupracuje s Radou Európy a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Asociácia organizuje národné a medzinárodné študijné skupiny a konferencie o aktuálnych témach, podporuje vzdelávanie novinárov, buduje vzťahy s inštitúciami EÚ, Rady Európy, UNESCO. Členmi asociácie sú národné sekcie, pridružení členovia a čestní členovia. Asociácia európskych novinárov slovenská sekcia je združenie so sídlom Bratislave.

Zdroj: http://www.aej.org/

 

Medzinárodná tlačová asociácia (IPF)

Medzinárodná tlačová asociácia je hlavným lídrom profesijných organizácií pre novinárov a médiá vo svete. Táto organizácia má niekoľko členov naprieč celým svetom a je riadená  správnou radou, ktorá je zložená z rešpektovaných novinárov a expertov z rôznych mediálnych oblastí. Primárnou úlohou Medzinárodnej tlačovej asociácie je propagácia a podpora vysokých štandardov medzi profesionálmi v médiách, širokou škálou novinárov, zahŕňajúc aj editorov, fotografov, printových novinárov, tlačových hovorcov, kameramanov, režisérov, autorov, publicistov, blogerov, výtvarných kritikov, moderátorov z printových médií, televízie, rádia a internetových médií zamestnaných na trvalý pracovný pomer, polovičný úväzok, nezávislých novinárov a všetky osoby reprezentujúce záujmy médií bez výnimky, a to vďaka profesionálnemu rastu a networkingu. Každého bez rozdielu.

Zdroj: www.ipf-fip.org/

Dátum vytvorenia: 9. 3. 2017
Dátum aktualizácie: 5. 6. 2017