Vyhľadávanie povinne zverejňovaných podaní

Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je Ústavný súd Slovenskej republiky povinný zverejniť doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125126 a čl. 127a129 Ústavy Slovenskej republiky.

Upozornenie

V tejto sekcii sú zverejnené len povinne zverejňované podania. Informácie o došlých podaniach sú zverejnené v časti Elektronické prideľovanie spisov.

 

Prostredníctvom formulára je možné vyhľadať všetky povinne zverejňované podania podľa jednotlivých kritérií bez ohľadu na aktuálny stav konania.
Nižšie je zverejnený zoznam povinne zverejňovaných podaní, o ktorých dosiaľ nebolo meritórne rozhodnuté.

Vyhľadať podanie podľa spisovej značky je možné len v konaniach, v ktorých už bola vec prerokovaná v pléne alebo senáte a bola jej pridelená spisová značka. V prípade vyhľadávania podania podľa spisovej značky je potrebné zadávať ju v tvare napr.:
PL. ÚS 15/2016
IV. ÚS 102/2011

Podľa evidenčného čísla spisu je možné vyhľadať všetky povinne zverejňované podania. Evidenčné číslo dostane každé doručené podanie. V prípade vyhľadávania podania podľa evidenčného čísla spisu je potrebné zadávať ho v tvare napr.:
435/2019
703/2018

Dátum vytvorenia: 20. 6. 2016
Dátum aktualizácie: 4. 2. 2021

Povinne zverejňované podania (nerozhodnuté veci)

Dátum vytvorenia: 4. 2. 2021
Dátum aktualizácie: 4. 2. 2021