Ústavný súd Slovenskej republiky je od 2. januára 2006 povinný zverejňovať doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125 až 126 a čl. 127a až 129 Ústavy Slovenskej republiky. Ak sa Vám návrh na začatie konania podľa čl. 125 až 126 a čl. 127a až 129 Ústavy Slovenskej republiky z obdobia pred 2. januárom 2006 (teda z obdobia, kedy Ústavný súd Slovenskej republiky nebol povinný tieto návrhy zverejňovať) nepodarilo vyhľadať, adresujte svoju požiadavku e-mailom na adresu info@ustavnysud.sk
Povinne zverejňované podania sú až do momentu meritórneho ukončenia celého konania uverejnené aj tu.

 

Vyhľadať podanie podľa spisovej značky je možné len v konaniach, v ktorých už bola vec prerokovaná v pléne alebo senáte a bola jej pridelená spisová značka. V prípade vyhľadávania podania podľa spisovej značky je potrebné zadávať ju v tvare napr.:PL. ÚS 8/2017

PL. ÚS 15/2016
IV. ÚS 102/2011
III. ÚS 195/2014

Podľa evidenčného čísla spisu je možné vyhľadať všetky povinne zverejňované podania. Evidenčné číslo dostane každé doručené podanie. V prípade vyhľadávanie podania podľa evidenčného čísla spisu je potrebné ho zadávať v tvare napr.:

435/2017
703/2017
7939/2016
3490/2015

Dátum vytvorenia: 20. 6. 2016
Dátum aktualizácie: 7. 12. 2017