VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.ustavnysud.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora a so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • • zvukové záznamy nemajú alternatívu,
 • • pokyny na odlíšenie chybných polí formulárov závisia od vnímania farieb,
 • • chyby nie sú popísané v texte,
 • • polia pre čísla a dátumy nemajú správne definovaný typ,
 • • rozbaľovacie ponuky nemajú dostatočný kontrast,
 • • tlačidlá nemajú dostatočný kontrast,
 • • stránka nie je plne dostupná na malých displejoch,
 • • pri zväčšení je potrebné obsah posúvať v oboch smeroch,
 • • pri zmene niektorých parametrov zobrazenia dochádza k strate obsahu,
 • • niektoré prvky obsahu nie sú zamerateľné klávesnicou,
 • • poradie zamerania prvkov z klávesnice je nesprávne,
 • • zobrazené menu nie je možné odstrániť pomocou ESC,
 • • pre výber prvkov z menu je nutná trajektória,
 • • používateľ nie je informovaný o tom, že položky menu obsahujú vnorené prvky,
 • • skiplink je slabo viditeľný,
 • • niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk, popisný názov ani záložky,
 • • účel niektorých odkazov nie je zrejmý,
 • • webové sidlo nemá indikátor zamerania,
 • • vyhľadávacie pole má rôzne definovaný placeholder a titulok,
 • • anglické názvy nemajú definovaný jazyk,
 • • po zmene nastavenia prvkov filtrov sa aktualizujú výsledky automaticky, bez upozornenia,
 • • používateľovi nie sú pomocou nástroja NVDA oznámené chyby, ktoré sa pri vypĺňaní objavia, rovnako ani pri funkcii kontroly vyplnených údajov.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 14. 08. 2015 a naposledy skontrolované 17. 05. 2021
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@ustavnysud.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

 

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 5. 2021