Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.

Súhrnné správy o zákazkách s cenou vyššou ako 1000 EUR sú v zmysle § 9 ods. 9 a § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zverejňované v profile zriadenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Zrealizované elektronické aukcie

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač
9.4.2015 414/2015 Kancelárske potreby Lamitec, spol. s r. o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 710 691
22.4.2015 413/2015 Kancelársky papier SCP PAPIER, a.s., Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok, IČO: 36373583
Create date: 22.6.2023 Last modified: 31.8.2023