Názov projektu: Rozvoj IS ÚS SR

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je implementácia legislatívnych požiadaviek, vylepšení a aktualizácií existujúceho primárneho agendového informačného systému Ústavného súdu, pričom úod pojmom „informačný systém“ (ďalej aj „IS“) sa má na mysli informačný systém Ústavného súdu SR, ako aj Kancelárie Ústavného súdu SR (ďalej aj „IS ÚS SR“). Služby úprav, legislatívnych update-ov a rozvoja IS zahŕňajú aktivity dodávateľa súvisiace s poskytovaním služieb spočívajúcich v pravidelnej implementácii legislatívnych zmien týkajúcich sa predmetu zmluvy a tiež riešenie požiadaviek objednávateľa na úpravy, zmeny softvéru a rozvoj IS nevyhnutných k zabezpečeniu plynulej a bezpečnej prevádzky IS nad rámec paušálnych služieb.

Názov prijímateľa: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 417 425,20 EUR (slovom: jeden milión štyristosedemnásťtisíc štyristodvadsaťpäť eur dvadsať centov)

Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7919262

Dodatok č.1 k zmluve: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8507141

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk


Názov projektu: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ - Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Stručný opis projektu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa §-u 29 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ďalších osobitných predpisov. KUS SR nemal implementované všetky riešenia a opatrenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti povinné podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o kybernetickej bezpečnosti“), zákona č. 95/2019 Z. z. o  informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých a nadväzujúcich právnych predpisov. S vývojom informačných technológií sa, z externého pohľadu, zvyšuje možná frekvencia a závažnosť útokov, na druhej strane, z interného pohľadu, sa neustále prehlbuje závislosť na informačných systémoch a informačných aktívach kancelárie.  Uvedené aspekty zvyšujú hrozbu, zraniteľnosť a dopady bezpečnostných incidentov v podmienkach kancelárie. Preto je nevyhnutné zabezpečiť primeranú ochranu a úroveň bezpečnosti informačných aktív a kybernetickú bezpečnosť organizácie.Projektom sa celkovo zvýšila informačná a kybernetická bezpečnosť KUS SR.

Názov prijímateľa: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 296 787,60 EUR (slovom: dvestodeväťdesiatšesťtisíc sedemstoosemdesiatsedem eur šesťdesiat centov)

Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6451525

Dodatok č.1 k zmluve: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8431407

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Create date: 29.11.2023 Last modified: 16.5.2024