Reviews of selected decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic

Vybrané rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky do konca roku 2023 spracované Analytickým referátom Odboru súdnych a analytických činností ústavného súdu, ktoré boli za dané obdobie odoslané účastníkom konania. Obsah takto spracovaných rozhodnutí nezaväzuje ústavný súd a nenahrádza jednotlivé rozhodnutia ústavného súdu.

Create date: 20.6.2023 Last modified: 13.3.2024