Asset PublisherFotka kníh so zákonmi

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vkonaní vedenom pod sp. zn. IV. ÚS 219/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa, ktorou namietal porušenie svojich základných práv postupom orgánov činných v trestnom konaní.


Fotka kníh so zákonmi

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vkonaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 572/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“).


Fotka kníh so zákonmi

Test nove v rozhodovacej Test nove v rozhodovacej Test nove v rozhodovacej Test nove v rozhodovacej