JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M.

Fotografia Miloš Maďar

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1978

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončil v roku 2002, kde o rok neskôr po úspešnej obhajobe rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky získal titul iuris utriusque doctor – JUDr. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave získal v roku 2010 titul philosophiae doctor – PhD. V roku 2013 po absolvovaní štúdia na Nottingham Trent University, Brno International Business School získal titul Master in Law – LL.M. Od roku 2002 pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, kde je členom Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, kde sa podieľa na výučbe najmä predmetov: trestné právo hmotné a trestné právo procesné. V roku 2018 bol za právnickú fakultu zvolený za člena Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasne je členom Akademického senátu a členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bol členom riešiteľského kolektívu projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“) – Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva a v súčasnosti je členom riešiteľského kolektívu v rámci projektu VEGA – Zavedenie vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach do právneho poriadku Slovenskej republiky. V roku 2005 s vyznamenaním absolvoval advokátske skúšky a od 1. januára 2006 je zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory v súčasnosti s pozastavenou činnosťou. Počas advokátskej praxe sa zameriaval najmä na problematiku trestného a obchodného práva. V roku 2017 bol na Konferencii advokátov zvolený za člena Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory, následne Predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory za člena Vzdelávacieho kolégia a za člena Pracovnej skupiny pre trestné právo Slovenskej advokátskej komory. V roku 2018 sa stal národným školiteľom projektu DERAD (Protiradikalizácia prostredníctvom práva) a projektu TRAINING AID (Mobilné pomocné tímy na odhalenie a prevenciu eskalácie násilného radikalizmu) pre Slovenskú republiku. V roku 2019 sa zúčastnil zahraničnej pracovnej mobility na Istanbul Üniversitesi v Turecku. Ja autorom alebo spoluautorom niekoľkých desiatok vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných časopisoch alebo zborníkoch, vysokoškolských učebníc a monografií. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol menovaný 10. októbra 2019.

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 18.8.2023