JUDr. Jana Baricová

Fotografia Jana Baricová

sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky od 1. marca 2019 do 17. apríla 2019 vykonávala úlohy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1953

Vysokoškolské štúdium absolvovala od roku 1973 do roku 1976 na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a od roku 1978 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po rigoróznych skúškach v roku 1981 získala titul JUDr. V rokoch 1978 – 1981 pôsobila na Krajskom súde v Bratislave ako justičná čakateľka. V rokoch 1981 – 1985 bola sudkyňou Okresného súdu Bratislava-vidiek, v rokoch 1985 – 1990 zastávala na tomto súde funkciu námestníčky predsedu súdu. V roku 1990 bola preložená na Krajský súd v Bratislave, na ktorom v roku 1992 a následne v rokoch 1997 – 2004 vykonávala funkciu podpredsedníčky súdu pre občianskoprávny úsek a od roku 1999 aj pre správny úsek. V roku 2005 sa stala sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a členkou jeho správneho kolégia. Od roku 2007 bola predsedníčkou senátu správneho kolégia a v rokoch 2008 – 2014 zástupkyňou predsedníčky správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V roku 1996 absolvovala študijný pobyt na súdoch a správe súdov v USA a Spolkovej republike Nemecko. Okrem toho absolvovala viacero špeciálnych kurzov a seminárov a zahraničných študijných pobytov v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd a práva Európskej únie (napr. Trier, 1993 a 1995, Edinburg, 1997, Hertogenbosch, 1998, Cambridge, 1998, Štokholm, 1998, Kodaň, 1998, Viedeň, 2002, Brusel, 1992 – 2003), v rokoch 2001 – 2002 sa zúčastnila na kurze „Vzdelávanie sudcov sudcami v komunitárnom práve“ v Prahe a v rokoch 2007, 2009, 2011 a 2014 na seminári na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. V roku 2008 absolvovala stáž na Ústavnom súde Slovenskej republiky ako poradkyňa predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky. Od roku 1991 pôsobila ako prednášateľka a lektorka pre všetky druhy právnickej profesie v odbore občianskeho práva procesného, medzinárodného práva súkromného a procesného, práva Európskej únie, rodinného práva a správneho súdnictva. V rokoch 1993 – 2004 bola členkou viacerých legislatívnych komisií (Občiansky súdny poriadok, zákon o sudcoch a prísediacich, zákon o súdoch, zákon o rodine, zákon o sociálnej pomoci, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele), v rokoch 2001 – 2003 pôsobila ako koordinátorka za Slovenskú republiku pre subprojekt – vnútorná revízia súdov (Twinning). V rámci tohto projektu organizovala semináre pre sudcov a riadiacich pracovníkov a vypracovala návrh zákona a metodickú príručku. V rokoch 2012 – 2016 bola ad hoc sudkyňou Európskeho súdu pre ľudské práva. Od roku 2012 do roku 2018 sa ako podpredsedníčka Komisie pre rekodifikáciu civilného práva procesného podieľala na príprave nových civilných procesných kódexov. Od roku 2015 je členkou Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. V rámci pedagogickej činnosti je od roku 2005 po súčasnosť externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, od roku 2011 po súčasnosť členkou Komisie pre rigorózne skúšky na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2015 po súčasnosť členkou Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. V rokoch 2007 – 2015 pôsobila ako externá členka pedagogického zboru Paneurópskej vysokej škole práva v učebnom predmete: občianske právo procesné. Okrem uvedeného zabezpečovala vzdelávanie sudcov a iných zamestnancov pre azylové súdnictvo (2002 – 2003) a realizovala semináre pre nadáciu Úsmev ako dar o rodinnom práve (2003 – 2004). PLÉNUM 8 9 Ako náhradná členka (od roku 2012 do roku 2019) a ako riadna členka (od roku 2019 po súčasnosť) zastupovala a zastupuje Slovenskú republiku v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisii). V rokoch 2004 – 2008 zastupovala Slovenskú republiku v Európskej justičnej sieti v civilných veciach a v obchodných veciach. Je autorkou a spoluautorkou Komentára k zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (C. H. Beck, 2020), Komentára k Správnemu súdnemu poriadku (C. H. Beck, 2018), Komentára k Občianskemu súdnemu poriadku, časti Správne súdnictvo (C. H. Beck, 2009 a 2012), učebnice Civilné právo procesné vydanej nakladateľstvom Eurokódex (2010, 2013 a 2014), Komentára k vyhláške o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa) vydaného nakladateľstvom C. H. Beck v roku 2015, Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku (C. H. Beck, 2015), Veľkého komentára k Civilnému sporovému poriadku (C. H. Beck, 2016) a spoluautorkou a vedúcou autorského kolektívu Veľkého komentára k Správnemu súdnemu poriadku (C. H. Beck, 2017). Publikuje v odborných časopisoch a je aj autorkou niekoľkých desiatok článkov v domácich a zahraničných časopisoch. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách. Za jej publikačnú činnosť v oblasti práva jej boli spoločnosťou Karlovarské právnické dny udelené ceny: SR 1. miesto – Správny súdny poriadok. Komentár (2018), Autorská cena – Civilný sporový poriadok. Komentár (2017), Autorská cena – Občiansky súdny poriadok – komentár (2015). Ovláda český, anglický, nemecký a ruský jazyk. Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 10. júla 2014. Od 1. marca 2019 do 17. apríla 2019 vykonávala úlohy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dokumenty

Publikačná činnosť - výber (PDF, 367 Kb)

Odkazy

Publikačná činnosť evidovaná v knižnici Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 23.11.2023