doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

Fotografia Martin Vernanský

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1977

Vysokoškolské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2000 a v roku 2001 po úspešnom priebehu rigorózneho konania získal titul JUDr. Od roku 2000 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V pedagogickej a vedeckej sfére sa zameriava na vybrané odvetvia verejného práva, predovšetkým na správne právo a finančné právo. V roku 2005 získal akademický titul PhD. v odbore správneho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol po úspešnej habilitácii v rovnakom odbore v roku 2015 udelený vedecko-pedagogický titul docent. V rokoch 2001 – 2014 bol členom Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v rokoch 2002 – 2010 a 2013 – 2014 pôsobil ako člen Akademického senátu Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rokoch 2014 – 2015 vykonával funkciu dekana Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je členom Vedeckej rady Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od roku 2006), Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od roku 2019), odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore obchodného a finančného práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od roku 2011) a odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore verejnej politiky a verejnej správy na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od roku 2015). Do roku 2019 pôsobil ako externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky. Bol lektorom v rámci pozvaných školiacich aktivít pre sudcov správnych kolégií krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (2008, 2011, 2016). Je autorom alebo spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a príspevkov v zahraničných i domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch. Je tiež spoluautorom Komentára k zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (C. H. Beck, 2020). Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 10. októbra 2019.

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 26.2.2024