Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

ALEXANDER BRÖSTL

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 2000 do 21. januára 2007

Fotografia ALEXANDER BRÖSTL

*1953

​​​​​Pôvodne vysokoškolský učiteľ na Katedre teórie a dejín štátu a práva (neskôr na Katedre teórie štátu a práva ako vedúci tejto katedry) Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1994 − 1996 bol dekanom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Od roku 1976 vedecky a pedagogicky pôsobí v odbore teória štátu a práva (profesor od roku 2002). Od roku 1999 pôsobí na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty TU v Trnave, dlhodobo spolupracuje s Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave.

Je autorom troch monografií a viacerých článkov a štúdií v domácej i zahraničnej odbornej tlači. Absolvoval mnohé pobyty na zahraničných univerzitách a vedeckých pracoviskách (o. i. Nemecko, USA, Čína, Írsko, Rakúsko, Švédsko, Poľsko). Je predsedom slovenskej sekcie Medzinárodného združenia pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR) a členom Svetového výkonného výboru IVR. Je členom Európskeho združenia pre legislatívu so sídlom v Hamburgu a členom viacerých redakčných rád právnických časopisov vydávaných v Slovenskej republike, členom Výboru expertov pre Európsku chartu menšinových alebo regionálnych jazykov pri Rade Európy v Štrasburgu za Slovenskú republiku od roku 2002.

Jazykové znalosti: nemecký, ruský, anglický, čínsky a francúzsky jazyk.

Sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stal 22. januára 2000.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023