Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (ďalej len „zákon č. 327/2005 Z. z.), ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Uvedeným zákonom sú ustanovené podmienky poskytovania právnej pomoci, postup fyzických osôb a príslušných orgánov v konaní o nároku na priznanie právnej pomoci a inštitucionálne zabezpečenie poskytovania právnej pomoci.

V prípade, ak žiadateľ spĺňa podmienky vzniku nároku na právnu pomoc, Centrum právnej pomoci mu poskytne komplexnú právnu pomoc bez jeho finančnej účasti, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci Centrom právnej pomoci upravuje § 6 zákona č. 327/2005 Z. z., podľa ktorého fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

  • jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,
  • nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a
  • hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Od 1. januára 2012 sťažovateľa, ktorý v konaní pred ústavným súdom požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, ústavný súd odkáže na Centrum právnej pomoci (http://www.centrumpravnejpomoci.sk/). O tejto možnosti ústavný súd sťažovateľa poučí.

Fyzická osoba môže požiadať Centrum právnej pomoci o poskytnutie právnej pomoci, resp. o predbežnú konzultáciu aj v čase pred podaním sťažnosti ústavnému súdu.

Pokiaľ ide o poskytnutie právnej pomoci Centrom právnej pomoci v konaní pred ústavným súdom, podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 327/2005 Z. z. sa tento zákon vzťahuje okrem iného aj na poskytovanie právnej pomoci

  • v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach, v konaniach o oddlžení podľa osobitného predpisu, v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred ústavným súdom
  • v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred ústavným súdom.

Centrum právnej pomoci má 15 kancelárií v nasledovných mestách:

Kancelária Banská Bystrica

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Bratislava

Račianska 1523/71

P.O. BOX 18

810 05 Bratislava 15

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Svidník

Sov. Hrdinov 102

089 01 Svidník

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Nitra

Štúrova 22

P.O.Box 7

949 03 Nitra 3

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Košice

Murgašova 3

P.O. BOX A-11

040 41 Košice

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Liptovský Mikuláš

Kollárova 2

P.O. BOX 216

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Prešov

Masarykova 10

080 01 Prešov

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.po@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Rimavská Sobota

Čerenčianská 20

P.O.Box 7

979 01 Rimavská Sobota

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Humenné

Lipová 1

066 01 Humenné

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.he@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Trenčín

Gen. M. R. Štefánika 394

P.O.Box 504

911 01 Trenčín

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Žiar nad Hronom

SNP 613/124

965 01 Žiar nad Hronom

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Žilina

P. O. Hviezdoslava 6

P.O. BOX B10

011 00 Žilina

Tel: +421 412 420 031

E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Komárno

Župná 14

945 01 Komárno

Tel: +421 650 105 100

E-mail: info.kn@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Trnava

Pekárska 11

917 01 Trnava

Tel: +421 332 933 091

E-mail: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária Tvrdošín

Medvedzie 132

027 44 Tvrdošín

Tel: +421 432 901 031

E-mail: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk

Viac údajov o podmienkach vzniku nároku na poskytnutie právnej pomoci Centrom právnej pomoci a ním poskytovanom právnom poradenstve je možné nájsť na internetovej stránke https://www.centrumpravnejpomoci.sk/.