Stáže

Poskytovanie stáže na Ústavnom súde Slovenskej republiky

I. Stážová klinika na Ústavnom súde SR na základe zmluvy s právnickou fakultou
(výber študentov prostredníctvom právnickej fakulty)

Kancelária Ústavného súdu SR ponúka študentom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave možnosť absolvovania stáže na Ústavnom súde Slovenskej republiky, a to prostredníctvom svojich zamestnancov zaradených na pozícii štátny radca - súdny poradca.

S vybranými študentmi budú v rámci výkonu stáže preberané prípady, ktoré rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky, prípadne zahraničné ústavné súdy. Obsahom vzdelávania bude najmä vysvetlenie komplexnej trajektórie postupu práva od vzniku právneho vzťahu, napríklad od uzavretia zmluvy, cez vznik sporu o jej nedodržanie, až po konanie na okresnom súde, krajskom súde a najvyššom súde, a napokon na súde ústavnom. Dôraz sa kladie na porozumenie vertikálneho a horizontálneho účinku ľudských práv, pričom okrem praktických otázok bude objasňovaný aj samotný zmysel ústavného súdnictva na pozadí stredoeurópskych dejín.

Cieľom stážovej kliniky na Ústavnom súde Slovenskej republiky je prepojenie teoretických poznatkov nadobudnutých štúdiom s praxou a praktická príprava študentov na budúce právnické povolanie.

Konkrétnu formu poskytovania stáže (v danom semestri) sú zmluvné strany povinné si dohodnúť prostredníctvom svojich kontaktných osôb, ktoré aktívne komunikujú tak s vybranými študentami, ako aj so zamestnancami Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorí sa na vzdelávaní v priebehu trvania stáže zúčastňujú.

 

II.Stáž na Ústavnom súde SR na základe žiadosti študenta
(výber študentov prostredníctvom Kancelárie Ústavného súdu SR)

S účinnosťou od 1.12.2023 Kancelária Ústavného súdu SR okrem účasti stážistov v rámci stážovej kliniky, kde má kancelária ústavného súdu uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stáže s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, pripravila aj ďalšie možnosti poskytovania stáže prostredníctvom prijatej Smernice o podmienkach výkonu a organizačnom zabezpečení študentských stáží v Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „smernica“).

Táto smernica upravuje ciele, podmienky, priebeh a technicko-organizačné zabezpečenie odborných študentských stáží, ktorými sa realizuje jedna z foriem spolupráce medzi Kanceláriou ústavného súdu SR a príslušnou fakultou vysokej školy. S touto smernicou sa môžete podrobne oboznámiť tu.

Účelom smernice je realizovať spoluprácu s vysokými školami formou možnosti absolvovať bezplatnú odbornú stáž študentov v Kancelárii ústavného súdu SR pod vedením zamestnanca Kancelárie ústavného súdu SR, a to v rozsahu určenom vzájomnou dohodou. Študentom sa tým poskytne možnosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a oboznámiť sa tak s pôsobnosťou Kancelárie ústavného súdu SR vo všetkých jej agendách.


Kancelária Ústavného súdu SR poskytuje stážovú kliniku aj individuálnu stáž:

  1. prezenčnou formou,
  2. online formou,
  3. kombinovanou formou (aj online aj prezenčne).

Kontaktná osoba k poskytovaniu stáže: 

JUDr. Lucia Karľová
Osobný úrad
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice
tel.: +421 55 720 72 80
mob.: +421 915 853 451
mail: lucia.karlova@ustavnysud.sk
www.ustavnysud.sk