O Kancelárii

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Organizačná schéma Služobný predpis o úprave platových taríf štátnych zamestnancov v Kancelárii Ústavného súdu SR
Knižnica Etický kódex Kancelárie Protispoločenská činnosť Zoznam riadiacich zamestnancov

O kancelárii

Právne postavenie Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „kancelária“) je upravené v § 29 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde). V súlade s daným ustanovením je kancelária štátnou rozpočtovou organizáciou a plní úlohy:

 • spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • zabezpečuje odbornú podporu,
 • vyplývajúce z čl. 124 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky,
 • vyplývajúce z ďalších právnych predpisov.

Organizačným útvarom kancelárie je detašované pracovisko kancelárie so sídlom v Bratislave. Úlohy kancelárie sú zabezpečované štátnymi zamestnancami a zamestnancami vykonávajúcimi práce vo verejnom záujme (§ 30 zákona o ústavnom súde). Kancelária je v zmysle § 15 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe služobným úradom pre štátnych zamestnancov. Voči týmto zamestnancom a zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme zabezpečuje plnenie úloh zamestnávateľa.

Kancelária ako služobný úrad okrem iného:

 1. plní úlohy a povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona o ústavnom súde, zo Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaného pod č. 114/1993 Z. z., ako aj z ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. vedie evidenciu došlých podaní a návrhov v konaní pred ústavným súdom a spravuje špecializovaný informačný systém ústavného súdu určený na ich evidenciu (Manažment konaní),
 3. vedie evidenciu registratúrnych záznamov a plní úlohy a povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov v tejto oblasti vrátane archivácie dokumentov,
 4. plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov pri správe majetku štátu a pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu ako samostatnej rozpočtovej kapitoly,
 5. vydáva služobné predpisy, ktoré upravujú podrobnosti vykonávania štátnej služby,
 6. vydáva interné smernice a interné predpisy upravujúce podmienky a podrobnosti výkonu svojich úloh,
 7. kontroluje dodržiavanie zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov na jeho vykonanie a služobných predpisov, interných smerníc a iných vnútorných predpisov.

Postavenie a úlohy kancelárie upravuje:

 1. Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 29 až 31,
 2. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Dátum vytvorenia: 29.5.2023 Dátum aktualizácie: 10.6.2024