Zahraničné vzťahy

Ústavný súd Slovenskej republiky už od svojho vzniku pestuje bohaté vzťahy so zahraničnými ústavnými súdmi a zapája sa do aktivít rôznych medzinárodných inštitúcií. Sudcovia ústavného súdu boli a sú aktívnymi členmi Benátskej komisie. Ústavný súd vstúpil do Konferencie európskych ústavných súdov v roku 1997 a členom Svetovej konferencie pre ústavné súdnictvo je od samého začiatku.

Ústavný súd vymenoval aj dvoch liaison officerov, ktorí komunikujú s Benátskou komisiou, zúčastňujú sa na zasadnutiach Spojenej rady pre ústavné súdnictvo a zasielajú najdôležitejšie rozhodnutia ústavného súdu do databázy CODICES. Odbor zahraničných vzťahov a protokolu zabezpečuje preklady niektorých relevantných stanovísk Benátskej komisie do slovenčiny.

Sudcovia slovenského ústavného súdu sa stretávajú so sudcami zahraničných a medzinárodných súdov, či už na bilaterálnych stretnutiach, alebo na medzinárodných konferenciách. Tieto stretnutia sú vždy bohatým zdrojom informácií a inšpirácie. Stálicou bilaterálnych kontaktov sú pracovné stretnutia s Ústavným súdom Českej republiky, kde sa oba súdy striedajú v role hostiteľa.

Ústavný súd kladie medzi svoje priority rozvoj spolupráce s európskymi inštitúciami, ako je napr. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu či Súdny dvor Európske únie v Luxemburgu. Sudcovia sa pravidelne zúčastňujú otvorení súdneho roka a medzinárodných konferencií organizovaných pod záštitou týchto súdov. Ústavný súd je zapojený aj do Siete najvyšších súdov (SCN) a do Súdnej siete Európskej únie (RJEU).

V neposlednom rade k pestovaniu zahraničných vzťahov prispieva aj medzinárodná konferencia „Ústavné dni“, ktorú organizuje ústavný súd v septembri v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Každoročne sa na nej zúčastňujú odborníci z justície, akadémie a právnej praxe nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov.

Dátum vytvorenia: 6.10.2023 Dátum aktualizácie: 6.10.2023