Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

Fotografia JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

Meno a priezvisko: Ivetta Macejková

Titul: JUDr., PhD., LL.M.

Rok narodenia: 1958

Národnosť: slovenská

Rodinný stav: vydatá

Vzdelanie

1977 – 1981

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, štátna skúška v študijnom odbore: právo, udelenie akademického titulu magister (Mgr.)

1981 – 1982

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, rigorózna skúška v študijnom odbore: právo, udelenie akademického titulu juris utriusque doctor (JUDr.)

2007 – 2012

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, dizertačná skúška v študijnom odbore: 3.4.7 Trestné právo, udelenie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.). Dizertačná práca na tému: Trestné právo a jeho ústavné limity v podmienkach Slovenskej republiky

2016

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Poľsko), v spolupráci s „World Jurist Association“ in Maryland (USA), v študijnom odbore právo, v študijnom programe, ktorý spĺňa požiadavky predpisov a zákonov v Poľskej republike, štandardy EÚ: „Master of Laws - LL.M.“, získanie titulu master of laws (LL.M.). Záverečná práca na tému: Právo Európskej únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Pracovné skúsenosti

1981 – 1992

Pozemné stavby Bratislava – podniková právnička

1992 – 1996

Okresný súd Bratislava-vidiek – po vymenovaní za sudkyňu – podpredsedníčka a neskôr predsedníčka, predsedníčka senátu

1997 – 2006

Krajský súd v Bratislave – predsedníčka, predsedníčka trestného a správneho senátu

2006 – 2007

Najvyšší súd Slovenskej republiky – sudkyňa a zároveň členka trestného kolégia ako jediná žena v histórii Najvyššieho súdu SR

1992 – 2007

prax na všeobecných súdoch všetkých stupňov (okresný, krajský a najvyšší)

2007 – súčasnosť

Ústavný súd Slovenskej republiky – sudkyňa a zároveň predsedníčka

Manažérske spôsobilosti

 • podieľanie sa na zrušení Okresného súdu Bratislava-vidiek (1996)
 • podieľanie sa na založení Okresného súdu Pezinok (v rámci reorganizácie justičných orgánov v r. 1996 – 1997)
 • podieľanie sa na zlúčení Mestského súdu Bratislava a Krajského súdu Bratislava (1996 – 1997)
 • podieľanie sa na vytvorení Krajského súdu Bratislava (1997)
 • podieľanie sa na vstupe Ústavného súdu SR do Konferencie svetových ústavných súdov
 • iniciovanie a rozvíjanie intenzívnej spolupráca s európskymi ústavnými súdmi, Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu
 • iniciovanie a podieľanie sa na rekonštrukcii sídla Ústavného súdu SR v Košiciach,
 • iniciovanie vytvorenia detašovaného pracoviska Ústavného súdu SR v Bratislave
 • iniciovanie vybudovania novej pojednávacej miestnosti, zriadenia elektronickej podateľne a elektronickej knižnice Ústavného súdu SR

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť

1995 – 2011

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra trestného práva – externý pedagóg

1995 – 2011

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva – externý pedagóg

2007 – súčasnosť

členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2009 – 2012

členka Vedeckej rady Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

2017

členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Projekt:

Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní); doba trvania 2009 – 2017

Členstvo v medzinárodných komisiách

2007 – súčasnosť

členka Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia – medzinárodne uznávaného a nezávislého poradného orgánu Rady Európy v ústavných otázkach)

Ďalšie aktivity

 • Nadácia JUDr. Ivetty Macejkovej: podpora detských domovov,
 • podpora ochrany kultúrnych pamiatok na východnom Slovensku.

Jazykové spôsobilosti

 • anglický
 • ruský

Ocenenia

 • Zlatý Biatec 2008, Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub
 • Pamätná plaketa – UPJŠ v Košiciach – Právnická fakulta 2013
 • Medaila – 20. Výročie Ústavného súdu republiky Arménska – 2015

Dokumenty

Publikačná činnosť - výber (PDF, 482 Kb)

Odkazy

Publikačná činnosť evidovaná v knižnici Ústavného súdu Slovenskej republiky Projekt predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ochrana ústavnosti

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023