Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Jana Laššáková

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 14. decembra 2017 do 30. septembra 2023

Fotografia Jana Laššáková

*1952

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1976 a následne vykonala rigoróznu skúšku z odboru občianskeho práva procesného. V rokoch 1976 – 1993 pôsobila v podnikovej sfére ako podniková právnička a neskôr ako vedúca právneho odboru. Podieľala sa na príprave zákona o komerčných právnikoch a po jeho schválení v Národnej rade Slovenskej republiky bola ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky v mesiaci marec 1991 vymenovaná do Dočasného výboru komerčných právnikov. Do zoznamu komerčných právnikov bola zapísaná v júni 1991, ale prax komerčnej právničky začala vykonávať od apríla 1993. Po zlúčení Komory komerčných právnikov s Advokátskou komorou sa v roku 2004 stala advokátkou. V decembri 2017 ukončila výkon advokácie. Počas svojej právnej praxe pôsobila ako členka v Predsedníctve Komory komerčných právnikov, jej skúšobnej komisii a aj ako členka Stáleho rozhodcovského súdu Komory komerčných právnikov. V rokoch 2011 – 2017 bola členkou skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre advokátske skúšky. Ako komerčná právnička vykonávala prednáškovú činnosť so zameraním na pracovné a obchodné právo pre právnické povolania a hospodársku sféru. Je spoluautorkou Komentára k zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (C. H. Beck, 2020). V roku 2002 bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, kde pôsobila necelých päť funkčných období. Vykonávala funkciu predsedníčky výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, podpredsedníčku mandátového a imunitného výboru, ústavnoprávneho výboru a v rokoch 2012 – 2016 bola podpredsedníčkou Národnej rady Slovenskej republiky. Mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky jej zanikol 13. decembra 2017. Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 14. decembra 2017.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 11.12.2023