Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

Fotografia doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

*1959

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1982.

Za vynikajúce študijné výsledky mu bol udelený aj titul doktora práv.

Bezprostredne po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval ako vysokoškolský učiteľ na Katedre štátneho a správneho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil aj v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, najprv ako zástupca riaditeľa legislatívneho odboru a od roku 1994 ako vedúci jej detašovaného pracoviska v Košiciach. Následne ako vysokoškolský učiteľ pôsobil aj na Katedre (neskôr Inštitúte) politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity až do roku 2004, kedy sa opätovne stal členom Katedry ústavného a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pôsobí tam aj v súčasnosti. Súčasne pôsobil od roku 2003 aj ako poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky a tiež ako advokát (do roku 2007).

V rokoch 1986 – 1990 bol externým ašpirantom v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil v roku 1991 úspešnou obhajobou svojej dizertačnej práce na tému „Legislatívna činnosť Federálneho zhromaždenia v podmienkach československej federácie“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1999 obhájil habilitačnú prácu na tému „Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky“ a získal titul docenta na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je autorom, resp. spoluautorom troch vedeckých monografií, dvoch vysokoškolských učebníc, publikoval doma i v zahraničí viac ako 80 vedeckých štúdií a odborných článkov tematicky zameraných najmä na problematiku súdnej kontroly ochrany ústavnosti, teóriu konštitucionalizmu a volebné právo.

V roku 1992 bo zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a v rokoch 1998 – 2002 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako sudca ústavného súdu sa podieľal na mnohých významných a verejnosťou sledovaných rozhodnutiach ústavného súdu, pričom za dve z nich získal v rokoch 2015 a 2016 ocenenie Judikát roka (ide o rozhodnutia sp. zn. I. ÚS 397/2014 a sp. zn. II. ÚS 184/2015). Ladislav Orosz bol sudcom spravodajcom vo veci sp. zn. PL. ÚS 7/2017, v ktorej ústavný súd rozhodoval o tzv. „Mečiarových amnestiách“. Jeho práca bola ocenená aj vzahraničí, keď mubolo vo februári 2019 udelené významné české ocenenie „právník roku“ v kategórii „Občanská a lidská práva aprávo ústavní“ ako vôbec prvému odborníkovi zo zahraničia.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 16. februára 2007.

Dokumenty

Publikačná činnosť - výber (PDF, 527 Kb)

Odkazy

Publikačná činnosť evidovaná v knižnici Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023