Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD.

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 1. marca 1997 do 29. februára 2016

Fotografia JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD.

*1952

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1975. V rokoch 1975 – 1977 pôsobil na Okresnej prokuratúre v Prievidzi ako právny čakateľ a od júna 1977 do júna 1987 ako prokurátor. V rokoch 1987 – 1991 bol prokurátorom Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici. Od júla 1991 do júna 1994 bol zástupcom prednostu Okresného úradu v Prievidzi. V rokoch 1992 − 1993 absolvoval postgraduálne štúdium so zameraním na „Financovanie regiónov a obcí" na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do decembra 1994 bol sudcom Okresného súdu Prievidza a od decembra 1994 do februára 1997 bol štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

V marci 2011 obhájil dizertačnú prácu na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave na tému „Dejiny ústavného súdnictva na Slovensku a poučenie z nich do budúcnosti."

Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov. V roku 1995 − Holandsko − Ministerstvo spravodlivosti a Združenie sudcov Holandska − téma „Výstavba nezávislej súdnej moci". V roku 1996 − Nemecko − Sudcovská akadémia − téma „Transformačné procesy v súdnej moci". V roku 1997 − Nemecko − Ministerstvo spravodlivosti, Zväz priemyslu, Ministerstvo hospodárstva − téma „Transformácia civilného a obchodného práva". Zúčastnil sa na 14 vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, na ktorých predniesol referáty, ktoré boli publikované v zborníkoch. Publikoval články a recenzie v Justičnej revue a odborné state v Notitiae novae facultatis iuridicae UMB, ročník XIV a XV. Je spoluautorom práce „Ústavné súdnictvo Slovenskej republiky" schválenej ako učebnica Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica 2010.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 1. marca 1997.

Opätovne bol za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky vymenovaný 29. februára 2004.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023