Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Milan Ľalík

podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

Fotografia JUDr. Milan Ľalík

*1953

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1977.

1. augusta 1977 nastúpil ako justičný čakateľ na Okresný súd Martin. Od 1. júla 1979 pôsobil na Okresnom súde Banská Bystrica a od 1. januára 1980 na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako sudca, predseda senátu a zovšeobecňovateľ. Od 1. apríla 1992 do 16. februára 2007 pôsobil na Najvyššom súde Slovenskej republiky vo všetkých odborných funkciách ‒ sudca, predseda senátu a predseda občianskoprávneho kolégia s krátkou stážou od 1. septembra 2006 do 16. februára 2007 na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky vo funkcii riaditeľa sekcie civilného práva. V roku 2002 bol sudcami Slovenskej republiky zvolený do prvej Súdnej rady Slovenskej republiky na obdobie 5 rokov.

Popri uvedenom pracovnom zaradení v slovenskej justícii pedagogicky pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave a v Justičnej akadémii pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Od roku 2010 je predsedom skúšobnej komisie pre justičné skúšky a členom vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave.

V oblasti občianskeho a pracovného práva publikoval viaceré odborné články, je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Občianske procesné právo, ako aj komentárov k Občianskemu zákonníku, Zákonníku práce či odborného časopisu Zo súdnej praxe, ktorý spoluzakladal a je v jeho redakčnej rade od roku 1996, podobne, ako v časopise Justičná revue.

Za sudcu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 16. februára 2007.

 

Dokumenty

Publikačná činnosť - výber (PDF, 463 Kb)

Odkazy

Publikačná činnosť evidovaná v knižnici Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 11.12.2023