Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty

Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2007 (PDF, 84 Kb) Príloha k rozvrhu práce č. 1 (PDF, 74 Kb) Príloha k rozvrhu práce č. 2 (PDF, 98 Kb) Príloha k rozvrhu práce č. 3 (PDF, 80 Kb)

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na rok 2007

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 28. februára 2007

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
 
Ľudmila Gajdošíková
 
Ján Auxt
 
Ján Luby

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky 28. februára 2007 schválilo tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na rok 2007

Článok I

Účel a základné zásady

 1. Rozvrh práce určuje pravidlá rozdelenia práce na ústavnom súde na jeden kalendárny rok.
 2. Rozdelenie práce v rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom tak, aby sa dodržalo pravidlo ich rovnomerného zaťaženia; ďalej určuje pravidlá:

  a) nahradenia sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde"),

  b) vzájomného zastupovania sudcov spravodajcov alebo neprítomných sudcov,

  c) nezmeniteľnosťou sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca po dobu dlhšiu než jeden mesiac neprítomný z iného dôvodu než z dôvodu riadnej dovolenky, prestávajú sa mu na pokyn predsedu ústavného súdu prideľovať veci. K tomuto opatreniu možno na pokyn predsedu ústavného súdu pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov neprítomnosti sudcu, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu choroby prítomný dlhšie než jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie než tri mesiace, predseda ústavného súdu po prejednaní v pléne môže rozdeliť jeho neskončené veci medzi ostatných sudcov ústavného súdu; ak ide o naliehavé veci, predseda ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom alebo súdnym poradcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má štyri senáty. Od 28. februára 2007 pracuje v zložení
  - prvý senát ústavného súdu Milan Ľalík, predseda
  Peter Brňák, člen
  Lajos Mészáros, člen
  - druhý senát ústavného súdu Ľudmila Gajdošíková, predsedníčka
  Sergej Kohút, člen
  Juraj Horváth, člen
  - tretí senát ústavného súdu Ján Auxt, predseda
  Ľubomír Dobrík, člen
  Rudolf Tkáčik, člen
  - štvrtý senát ústavného súdu Ján Luby, predseda
  Marianna Mochnáčová, členka
  Ladislav Orosz, člen
 4. V dňoch pracovného pokoja, počas štátnych sviatkov a súdnych prázdnin sa na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 4 a § 74e ods. 3 zákona o ústavnom súde určuje dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedu alebo podpredsedu.

Článok III

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhoduje

  druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,

  tretí senát, ak ide o sudcov druhého senátu,

  štvrtý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu,

  prvý senát, ak ide o sudcov štvrtého senátu.

Predseda ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde týmto určuje dočasné zastúpenie neprítomného člena senátu podľa týchto kritérií:

ak bol z rozhodovania v senáte vylúčený predseda alebo sudca

prvého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca štvrtého senátu,

druhého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca prvého senátu,

tretieho senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca druhého senátu,

štvrtého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca tretieho senátu.

vylúčeného predsedu senátu zastupuje predseda senátu podľa písmena a);

c) ak bol z rozhodovania vylúčený vekom starší sudca, zastupuje ho vekom starší sudca určený podľa písmena a). Ak bol z rozhodovania vylúčený vekom mladší sudca, zastupuje ho vekom mladší sudca určený podľa písmena a).

Ak bol z rozhodovania vylúčený sudca spravodajca, predseda ústavného súdu pridelí vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.

Článok IV

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím v konaní o návrhu však nie je plénum viazané.

Článok V

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím o povahe veci však nie je senát v konaní o návrhu viazaný.

Článok VI

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. V uznesení musí byť uvedená doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedovi ústavného súdu sa v roku 2007 neprideľujú veci ako sudcovi spravodajcovi.

Článok VII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok a štvrtého senátu vo štvrtok nepárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedu ústavného súdu nariadiť verejné pojednávanie aj na iný deň.
 3. Pojednávacími dňami pléna ústavného súdu sú stredy toho - ktorého týždňa.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok VIII

Ostatná činnosť ústavného súdu

Ústavný súd schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

Dňom zaradenia sudcu do senátu, je tento senát príslušný na prejednanie a rozhodnutie všetkých neskončených vecí tohto sudcu spravodajcu.

Tento rozvrh práce nadobúda účinnosť dňom 28. februára 2007.

V Košiciach 28. februára 2007

Ivetta Macejková
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 23.6.2023