Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty

Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2008 (PDF, 243 Kb) Príloha k rozvrhu práce č. 1 (PDF, 78 Kb) Príloha k rozvrhu práce č. 2 (PDF, 60 Kb) Príloha k rozvrhu práce č. 3 (PDF, 79 Kb)

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na rok 2008

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 20. februára 2008

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Peter Brňák
 
Sergej Kohút
 
Ľubomír Dobrík
 
Ladislav Orosz

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky 20. februára 2008 schválilo tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na rok 2008

Článok I

Účel a základné zásady

 1. Rozvrh práce určuje pravidlá rozdelenia práce na ústavnom súde na jeden rok.
 2. Rozdelenie práce v rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom tak, aby sa dodržalo pravidlo ich rovnomerného zaťaženia; ďalej určuje pravidlá:

  a) nahradenia sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde"), a v súlade s týmto Rozvrhom práce.

  b) vzájomného zastupovania sudcov spravodajcov alebo neprítomných sudcov,

  c) nezmeniteľnosťou sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca po dobu dlhšiu než jeden mesiac neprítomný z iného dôvodu než z dôvodu riadnej dovolenky, prestávajú sa mu na pokyn predsedu ústavného súdu prideľovať veci. K tomuto opatreniu možno na pokyn predsedu ústavného súdu pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov neprítomnosti sudcu, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu choroby prítomný dlhšie než jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie než tri mesiace, predseda ústavného súdu po prejednaní v pléne môže rozdeliť jeho neskončené veci medzi ostatných sudcov ústavného súdu; ak ide o naliehavé veci, predseda ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom alebo súdnym poradcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má štyri senáty. Od 1. marca 2008 pracuje v zložení:
  3.1. prvý senát ústavného súdu Peter Brňák - predseda senátu
  Milan Ľalík
  Marianna Mochnáčová
  3.2. druhý senát ústavného súdu Sergej Kohut - predseda senátu
  Juraj Horváth
  Lajos Mészáros
  3.3. tretí senát ústavného súdu Ľubomír Dobrík - predseda senátu
  Ján Auxt
  Rudolf Tkáčik
  3.4. štvrtý senát ústavného súdu Ladislav Orosz - predseda senátu
  Ľudmila Gajdošíková
  Ján Luby
 4. V dňoch pracovného pokoja, počas štátnych sviatkov a súdnych prázdnin sa na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 4 a § 74e ods. 3 zákona o ústavnom súde určuje dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedu alebo podpredsedu.

Článok III

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhoduje:
  • druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,
  • tretí senát, ak ide o sudcov druhého senátu,
  • štvrtý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu,
  • prvý senát, ak ide o sudcov štvrtého senátu.
 2. Predseda ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde týmto určuje dočasné zastúpenie neprítomného člena senátu podľa týchto kritérií:

  a) ak bol z rozhodovania v senáte vylúčený predseda alebo sudca

  • prvého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca štvrtého senátu,
  • druhého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca prvého senátu,
  • tretieho senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca druhého senátu,
  • štvrtého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca tretieho senátu.

  b) vylúčeného predsedu senátu zastupuje predseda senátu podľa písmena a);

  c) ak bol z rozhodovania vylúčený vekom starší sudca, zastupuje ho vekom starší sudca určený podľa písmena a). Ak bol z rozhodovania vylúčený vekom mladší sudca, zastupuje ho vekom mladší sudca určený podľa písmena a).

 3. Ak bol z rozhodovania vylúčený sudca spravodajca, predseda ústavného súdu pridelí vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.
 4. Ak nemožno o námietke zaujatosti rozhodnúť podľa čl. III ods. 1, rozhodne o tejto námietke senát v zložení, ktoré určí plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Článok IV

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu náhodným spôsobom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povaheveci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím v konaní o návrhu však nie je plénum viazané.

Článok V

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu náhodným spôsobom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím o povahe veci však nie je senát v konaní o návrhu viazaný.

Článok VI

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. V uznesení musí byť uvedená doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedovi ústavného súdu sa v roku 2008 neprideľujú veci ako sudcovi spravodajcovi.

Článok VII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok a štvrtého senátu vo štvrtok nepárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedu ústavného súdu nariadiť verejné pojednávanie aj na iný deň.
 3. Pojednávacími dňami pléna ústavného súdu sú stredy toho - ktorého týždňa.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok VIII

Ostatná činnosť ústavného súdu

 1. Ústavný súd schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Dňom zaradenia sudcu do senátu, je tento senát príslušný na prejednanie a rozhodnutie všetkých neskončených vecí tohto sudcu spravodajcu.
 2. Tento rozvrh práce nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2008.

V Košiciach 20. februára 2008

Ivetta Macejková
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 23.6.2023