Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 1. 3. 2011 – 28. 2. 2012

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 16. februára 2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Peter Brňák
 
Sergej Kohut
 
Ľubomír Dobrík
 
Ladislav Orosz

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky dňa 16. februára 2011 schválilo tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 1. 3. 2011 – 28. 2. 2012

Článok I

Účel a základné zásady

 1. Rozvrh práce určuje pravidlá rozdelenia práce na ústavnom súde na obdobie 1. 3. 2011 – 28. 2. 2012.
 2. Rozdelenie práce v rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom tak, aby sa dodržalo pravidlo ich rovnomerného zaťaženia; ďalej určuje pravidlá:

  a) nahradenia sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), a v súlade s týmto Rozvrhom práce.

  b) nezmeniteľnosťou sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca po dobu dlhšiu než jeden mesiac neprítomný z iného dôvodu než z dôvodu riadnej dovolenky, prestávajú sa mu na pokyn predsedu ústavného súdu prideľovať veci. K tomuto opatreniu možno na pokyn predsedu ústavného súdu pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov neprítomnosti sudcu, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu choroby prítomný dlhšie než jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie než tri mesiace, predseda ústavného súdu po prejednaní v pléne môže rozdeliť jeho neskončené veci medzi ostatných sudcov ústavného súdu; ak ide o naliehavé veci, predseda ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom alebo súdnym poradcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má štyri senáty. Od 1. marca 2011 pracuje v zložení:
  3.1. prvý senát ústavného súdu Peter Brňák
  Marianna Mochnáčová
  Milan Ľalík
  3.2.1 druhý senát ústavného súdu Sergej Kohut
  Juraj Horváth
  Lajos Mészáros
  Ivetta Macejková
  3.2.2 druhý senát ústavného súdu pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Ivettou Macejkovou pracuje senát v zložení: Sergej Kohut
  Juraj Horváth
  Ivetta Macejková
  3.3 tretí senát ústavného súdu Ľubomír Dobrík
  Ján Auxt
  Rudolf Tkáčik
  3.4. štvrtý senát ústavného súdu Ladislav Orosz
  Ľumila Gajdošíková
  Ján Luby
 4. V dňoch pracovného pokoja, počas štátnych sviatkov a súdnych prázdnin sa na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 4 a § 74e ods. 2 a ods. 3 zákona o ústavnom súde určuje dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedu alebo podpredsedu.

Článok III

 1. Predseda ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde týmto určuje dočasné zastúpenie neprítomného (čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu alebo člena senátu podľa týchto kritérií:

  a) ak ide o neprítomného alebo vylúčeného člena alebo predsedu

  • prvého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca štvrtého senátu,
  • druhého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca prvého senátu,
  • tretieho senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca druhého senátu,
  • štvrtého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca tretieho senátu.

  b) ak ide o neprítomného vekom staršieho sudcu, alebo ak bol z rozhodovania vylúčený vekom starší sudca, zastupuje ho vekom starší sudca určený podľa písmena a). Ak ide o neprítomného vekom mladšieho sudcu, alebo ak bol z rozhodovania vylúčený vekom mladší sudca, zastupuje ho vekom mladší sudca určený podľa písmena a).

 2. Ak bol z rozhodovania vylúčený sudca spravodajca, predseda ústavného súdu pridelí vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.

Článok IV

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhoduje:
  • druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,
  • tretí senát, ak ide o sudcov druhého senátu,
  • štvrtý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu,
  • prvý senát, ak ide o sudcov štvrtého senátu.
 2. Ak bol z rozhodovania vylúčený sudca spravodajca, predseda ústavného súdu pridelí vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.
 3. Ak nemožno o námietke zaujatosti rozhodnúť podľa čl. IV ods. 1, rozhodne o tejto námietke senát v zložení, ktoré určí plénum ústavného súdu.
 4. Ak nemožno o námietke zaujatosti rozhodnúť podľa čl. III ods. 1, rozhodne o tejto námietke senát v zložení, ktoré určí plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Článok V

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu náhodným spôsobom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povaheveci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím v konaní o návrhu však nie je plénum viazané.

Článok VI

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu náhodným spôsobom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím o povahe veci však nie je senát v konaní o návrhu viazaný.

Článok VII

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. V uznesení musí byť uvedená doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedovi ústavného súdu sa v roku 2011 ako sudcovi spravodajcovi náhodným výberom prideľujú 2 veci mesačne vždy pri prvom prideľovaní došlých vecí na Ústavný súd Slovenskej republiky v danom mesiaci.

Článok VIII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok a štvrtého senátu vo štvrtok nepárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedu ústavného súdu nariadiť verejné pojednávanie aj na iný deň.
 3. Pojednávacími dňami pléna ústavného súdu sú stredy toho - ktorého týždňa.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok IX

Ostatná činnosť ústavného súdu

 1. Ústavný súd rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch.
 2. Ústavný súd schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok X

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Dňom zaradenia sudcu do senátu, je tento senát príslušný na prejednanie a rozhodnutie všetkých neskončených vecí tohto sudcu spravodajcu.
 2. Tento rozvrh práce nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2011.

V Košiciach 16. februára 2011

Ivetta Macejková
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 23.6.2023