Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 29. 2. 2012 – 28. 2. 2013

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 16. februára 2012

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Marianna Mochnáčová
 
Lajos Mészáros
 
Rudolf Tkáčik
 
Ľudmila Gajdošíková

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky dňa 15. februára 2012 schválilo tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 29. 2. 2012 – 28. 2. 2013

Článok I

Účel a základné zásady

 1. Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Rozvrh práce“) určuje pravidlá rozdelenia práce na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na obdobie 29. 2. 2012 – 28. 2. 2013.
 2. Rozdelenie práce v rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom tak, aby sa dodržalo pravidlo ich rovnomerného zaťaženia; ďalej určuje pravidlá:

  a) nahradenia sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), a v súlade s týmto Rozvrhom práce.

  b) nezmeniteľnosťou sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca po dobu dlhšiu než jeden mesiac neprítomný z iného dôvodu než z dôvodu riadnej dovolenky, prestávajú sa mu na pokyn predsedu ústavného súdu prideľovať veci. K tomuto opatreniu možno na pokyn predsedu ústavného súdu pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov neprítomnosti sudcu, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu choroby prítomný dlhšie než jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie než tri mesiace, predseda ústavného súdu po prejednaní v pléne môže rozdeliť jeho neskončené veci medzi ostatných sudcov ústavného súdu; ak ide o naliehavé veci, predseda ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má štyri senáty. Od 29. februára 2012 pracujú v tomto zložení:
  3.1. prvý senát ústavného súdu Marianna Mochnáčová
  Peter Brňák
  Milan Ľalík
  3.2.1 druhý senát ústavného súdu Lajos Mészáros
  Sergej Kohut
  Juraj Horváth
  Ivetta Macejková
  3.2.2 druhý senát ústavného súdu pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Ivettou Macejkovou pracuje senát v zložení: Lajos Mészáros
  Sergej Kohut
  Ivetta Macejková
  3.3 tretí senát ústavného súdu Rudolf Tkáčik
  Ján Auxt
  Ľubomír Dobrík
  3.4. štvrtý senát ústavného súdu Ľudmila Gajdošíková
  Ladislav Orosz
  Ján Luby
 4. Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 4 a § 74e ods. 2 a ods. 3 zákona o ústavnom súde sa zabezpečuje permanentná dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedu alebo podpredsedu.

Článok III

 1. Predseda ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde určuje dočasné zastúpenie neprítomného (čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu alebo člena senátu podľa týchto kritérií:

  a) neprítomného alebo vylúčeného člena senátu, ktorý má štyroch členov, zastupuje ďalší člen senátu;

  b) neprítomného alebo vylúčeného predsedu

  • prvého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca štvrtého senátu,
  • druhého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca prvého senátu,
  • tretieho senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca druhého senátu,
  • štvrtého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca tretieho senátu.

  c) neprítomného alebo vylúčeného sudcu senátu, ak nejde o prípad uvedený v písm. a),

  • prvého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca štvrtého senátu,
  • druhého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca prvého senátu,
  • tretieho senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca druhého senátu,
  • štvrtého senátu, zastupuje ho predseda alebo sudca tretieho senátu.

  d) neprítomného vekom staršieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom staršieho sudcu, zastupuje vekom starší sudca určený podľa písm. c). Neprítomného vekom mladšieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom mladšieho sudcu, zastupuje vekom mladší sudca určený podľa písmena c).

 2. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti pléna vylúčený sudca spravodajca, predseda ústavného súdu pridelí vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.
 3. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti senátu vylúčený sudca spravodajca, predseda ústavného súdu pridelí vec inému členovi tohto senátu náhodným výberom.

Článok IV

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhoduje:
  • druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,
  • tretí senát, ak ide o sudcov druhého senátu,
  • štvrtý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu,
  • prvý senát, ak ide o sudcov štvrtého senátu.
 2. Ak nemožno o vylúčení rozhodnúť podľa odseku 1, rozhodne o ňom senát v zložení, ktoré určí plénum ústavného súdu.

Článok V

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu náhodným spôsobom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povaheveci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím v konaní o návrhu však nie je plénum viazané.

Článok VI

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu náhodným spôsobom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím o povahe veci však nie je senát v konaní o návrhu viazaný.

Článok VII

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. V uznesení musí byť uvedená doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedovi ústavného súdu sa v roku 2011 ako sudcovi spravodajcovi náhodným výberom prideľujú 2 veci mesačne vždy pri prvom prideľovaní došlých vecí na Ústavný súd Slovenskej republiky v danom mesiaci.

Článok VIII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Pojednávacím dňom pléna ústavného súdu je spravidla streda.
 3. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho kalendárneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok a štvrtého senátu vo štvrtok nepárneho kalendárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedu ústavného súdu nariadiť verejné ústne pojednávanie aj na iný deň.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok IX

Ostatná činnosť ústavného súdu

 1. Ústavný súd rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch.
 2. Ústavný súd schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok X

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Neskončené veci od nadobudnutia účinnosti tohto Rozvrhu práce sudkyňa spravodajkyňa Ivetta Macejková predkladá do senátu podľa čl. II bodu 3 písm. b).
 2. Tento rozvrh práce nadobúda účinnosť 29. februára 2012.

V Košiciach 15. februára 2012

Ivetta Macejková
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 23.6.2023