Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 26. februára 2014

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Peter Brňák
 
Lajos Mészáros
 
Ľubomír Dobrík
 
Ladislav Orosz

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky dňa 26. februára 2014 schválilo tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015

Článok I

Účel a základné zásady

 1. Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Rozvrh práce”) určuje pravidlá rozdelenia práce na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd”) na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015.
 2. Rozdelenie práce v rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom tak, aby sa dodržalo pravidlo ich rovnomerného zaťaženia; ďalej určuje pravidlá:

  a) nahradenia sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde”), a v súlade s týmto Rozvrhom práce,

  b) nezmeniteľnosťou sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca po dobu dlhšiu než jeden mesiac neprítomný z iného dôvodu než z dôvodu riadnej dovolenky, prestávajú sa mu opatrením predsedu ústavného súdu prideľovať veci. K tomuto opatreniu možno pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu práceneschopnosti prítomný dlhšie ako jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie ako tri mesiace, predseda ústavného súdu po prerokovaní v pléne môže rozdeliť jeho neskončené veci medzi ostatných sudcov ústavného súdu; podľa zásad uvedených v čl. I bode 2 tohto Rozvrhu práce, ak ide o naliehavé veci, predseda ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má štyri senáty. Od 1. marca 2014 pracujú v tomto zložení:
  3.1. prvý senát ústavného súdu Peter Brňák
  Milan Ľalík
  Marianna Mochnáčová;
  3.2 druhý senát ústavného súdu Lajos Mészáros
  Sergej Kohut
  Juraj Horváth
  Ivetta Macejková;
  3.2.2 druhý senát ústavného súdu pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Ivettou Macejkovou pracuje senát v zložení:
  Lajos Mészáros
  Ivetta Macejková
  Sergej Kohut;
  3.3 tretí senát ústavného súdu Ľubomír Dobrík
  Ján Auxt
  Rudolf Tkáčik;
  3.4. štvrtý senát ústavného súdu Ladislav Orosz
  Ľudmila Gajdošíková
  Ján Luby.
 4. Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomoci ústavného súdu podľa § 14 ods. 4 a § 74e ods. 2 a ods. 3 zákona o ústavnom súde sa zabezpečuje permanentná dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedu alebo podpredsedu.

Článok III

 1. Predseda ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde určuje dočasné zastúpenie neprítomného (čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu alebo člena senátu podľa týchto kritérií:

  a) neprítomného alebo vylúčeného člena senátu, ktorý má štyroch členov, zastupuje ďalší člen senátu,

  b) neprítomného alebo vylúčeného predsedu

  • prvého senátu, zastupuje predseda štvrtého senátu,
  • druhého senátu, zastupuje predseda prvého senátu,
  • tretieho senátu, zastupuje predseda druhého senátu,
  • štvrtého senátu, zastupuje predseda tretieho senátu;

  c) neprítomného alebo vylúčeného sudcu senátu, ak nejde o prípad uvedený v písm. a),

  • prvého senátu, zastupuje sudca štvrtého senátu,
  • druhého senátu, zastupuje sudca prvého senátu,
  • tretieho senátu, zastupuje sudca druhého senátu,
  • štvrtého senátu, zastupuje sudca tretieho senátu;

  d) neprítomného vekom staršieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom staršieho sudcu, zastupuje vekom starší sudca určený podľa písm. c). Neprítomného vekom mladšieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom mladšieho sudcu, zastupuje vekom mladší sudca určený podľa písmena c).

 2. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti pléna vylúčený sudca spravodajca, predseda ústavného súdu pridelí vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.
 3. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti senátu vylúčený sudca spravodajca, predseda ústavného súdu pridelí vec inému členovi tohto senátu náhodným výberom.

Článok IV

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhoduje:
  • druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,
  • tretí senát, ak ide o sudcov druhého senátu,
  • štvrtý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu,
  • prvý senát, ak ide o sudcov štvrtého senátu.
 2. Ak nemožno o vylúčení rozhodnúť podľa odseku 1, rozhodne o ňom senát v zložení, ktoré určí plénum ústavného súdu; takto určený senát v prípade potreby rozhodne o všetkých vyhláseniach účastníkov konania podľa § 28 ods. 1 zákona o ústavnom súde a vyhláseniach sudcov podľa § 28 ods. 3 zákona o ústavnom súde vznesených v predmetnej veci.
 3. Na vyhlásenie účastníka konania, že niektorého zo sudcov senátu určeného podľa odseku 2 odmieta pre jeho predpojatosť podľa § 28 ods. 1 zákona o ústavnom sude, ktoré bolo vznesené po ustanovení senátu podľa ods. 2 sa neprihliada; rovnako sa neprihliada ani na vyhlásenie o svojej predpojatosti ktoréhokoľvek člena tohto senátu podľa § 28 ods. 3 zákona o ústavnom súde.

Článok V

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu náhodným spôsobom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povaheveci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím v konaní o návrhu však nie je plénum viazané.

Článok VI

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom predsedom ústavného súdu náhodným spôsobom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predseda ústavného súdu. Jeho rozhodnutím o povahe veci však nie je senát v konaní o návrhu viazaný.

Článok VII

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. V uznesení musí byť uvedená doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedovi ústavného súdu sa v roku 2013 ako sudcovi spravodajcovi náhodným výberom prideľujú dve veci mesačne vždy pri prvom prideľovaní došlých vecí ústavnému súdu v danom kalendárnom mesiaci.

Článok VIII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Pojednávacím dňom pléna ústavného súdu je spravidla streda.
 3. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho kalendárneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok a štvrtého senátu vo štvrtok nepárneho kalendárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedu ústavného súdu nariadiť verejné ústne pojednávanie aj na iný deň.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok IX

Ostatná činnosť ústavného súdu

 1. Ústavný súd rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch.
 2. Ústavný súd schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok X

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Neskončené veci od nadobudnutia účinnosti tohto Rozvrhu práce sudkyňa spravodajkyňa Ivetta Macejková predkladá do senátu podľa čl. II bodu 3 písm. b).
 2. Tento rozvrh práce nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

V Košiciach 26. februára 2014

Ivetta Macejková
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky


Dodatok č. 1

ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrhu práce

Ústavného súdu Slovenskej republiky

na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015

V súvislosti so skončením funkčného obdobia sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Jána Auxta, Juraja Horvátha a Jána Lubyho prijalo plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky uznesením zo 14. júla 2014 podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky tento

Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015

Článok II Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015 schváleného 26. februára 2014 znie:

"Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má tri senáty. Od 14. júla 2014 pracujú v tomto zložení
  prvý senát ústavného súdu Peter Brňák – predseda senátu
  Milan Ľalík
  Marianna Mochnáčová;
  druhý senát ústavného súdu Lajos Mészáros – predseda senátu
  Ladislav Orosz – predseda senátu
  Sergej Kohut
  Ľudmila Gajdošíková;
  a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom Sergejom Kohutom pracuje senát v zložení:
    Ladislav Orosz – predseda senátu
  Lajos Mészáros
  Sergej Kohut;
  b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Ľudmilou Gajdošíkovou pracuje senát v zložení:
    Lajos Mészáros – predseda senátu
  Ľudmila Gajdošíková
  Ladislav Orosz;
  c) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom Lajosom Mészárosom pracuje senát v zložení:
    Lajos Mészáros – predseda senátu
  Sergej Kohut
  Ľudmila Gajdošíková;
  d) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom Ladislavom Oroszom pracuje senát v zložení:
    Ladislav Orosz – predseda senátu
  Sergej Kohut
  Ľudmila Gajdošíková.
  tretí senát ústavného súdu Ľubomír Dobrík – predseda senátu
  Jana Baricová
  Rudolf Tkáčik
  Ivetta Macejková;
  a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom Ľubomírom Dobríkom pracuje senát v zložení:
    Ľubomír Dobrík – predseda senátu
  Jana Baricová
  Rudolf Tkáčik;
  b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Janou Baricovou pracuje senát v zložení:
    Ľubomír Dobrík – predseda senátu
  Jana Baricová
  Rudolf Tkáčik;
  c) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom Rudolfom Tkáčikom pracuje senát v zložení:
    Ľubomír Dobrík – predseda senátu
  Jana Baricová
  Rudolf Tkáčik;
  d) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Ivettou Macejkovou pracuje senát v zložení:
    Ľubomír Dobrík – predseda senátu
  Jana Baricová
  Ivetta Macejková;
 4. Predsedom prvého senátu je sudca Peter Brňák.

  Predsedom druhého senátu je sudca Lajos Mészáros alebo sudca Ladislav Orosz v závislosti od zloženia senátu určeného v čl. II bode 3 rozvrhu práce v znení dodatku č. 1 k rozvrhu práce.

  Predsedom tretieho senátu je sudca Ľubomír Dobrík.

 5. Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 4 a § 74e ods. 2 a 3 zákona o ústavnom súde sa zabezpečuje permanentná dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedníčky alebo podpredsedu.“

2. Z vecí pridelených bývalým sudcom ústavného súdu Jánovi Auxtovi, Jurajovi Horváthovi a Jánovi Lubymu ako sudcom spravodajcom, ktoré neboli do 4. júla 2014 skončené prijatím konečného rozhodnutia pléna ústavného súdu alebo príslušného senátu ústavného súdu, prípadne odložením podania podľa § 23a zákona o ústavnom súde, bude jedna tretina nanovo pridelená sudkyni ústavného súdu Jane Baricovej.

Zostávajúce veci pridelí predsedníčka ústavného súdu po prerokovaní v pléne ústavného súdu ostatným sudcom ústavného súdu. Predsedníčke ústavného súdu sa pridelí jedna pätina vecí z počtu, ktorý by inak pripadol na jedného sudcu ústavného súdu.

3. Pridelenie sa vykoná podľa § 29 zákona o ústavnom súde náhodným výberom v súlade s čl. I ods. 2, čl. V ods. 1 a čl. VI ods. 1 rozvrhu práce.

4. Na prerokovanie vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu je v jednotlivých prípadoch príslušný ten z novovytvorených senátov ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca, ktorému bola vec pridelená.

5. Článok III bod 1 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015 schváleného 26. februára 2014 znie:

„1. Predsedníčka ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde určuje dočasné zastúpenie neprítomného (čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu alebo člena senátu podľa týchto kritérií:

a) neprítomného alebo vylúčeného člena senátu, ktorý má štyroch členov, zastupuje ďalší člen senátu;

b) neprítomného alebo vylúčeného predsedu

 • prvého senátu, zastupuje predseda tretieho senátu,
 • druhého senátu, zastupuje druhý predseda druhého senátu; v prípade, ak je zároveň neprítomný alebo vylúčený aj druhý predseda druhého senátu, zastupuje predsedu druhého senátu predseda prvého senátu,
 • tretieho senátu, zastupuje vekom starší predseda druhého senátu;

c) neprítomného alebo vylúčeného sudcu, ak nejde o prípad uvedený v písm. a),

 • prvého senátu, zastupuje sudca tretieho senátu,
 • druhého senátu, zastupuje sudca prvého senátu,
 • tretieho senátu, zastupuje sudca druhého senátu;

d) neprítomného vekom staršieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom staršieho sudcu zastupuje vekom starší sudca určený podľa písm. c). Neprítomného vekom mladšieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom mladšieho sudcu zastupuje vekom mladší sudca určený podľa písm. c).“

6. Článok IV bod 1 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015 schváleného 26. februára 2014 znie:

„1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhoduje

 • druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,
 • tretí senát, ak ide o sudcov druhého senátu,
 • prvý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu.

7. Článok X bod 1 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015 schváleného 26. februára 2014 znie:

„1. Veci neskončené do nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 k rozvrhu práce sudkyňa spravodajkyňa Ivetta Macejková predkladá do senátu podľa čl. II bodu 3 písm. b) rozvrhu práce v znení pred účinnosťou dodatku č. 1 k rozvrhu práce.

Veci pridelené od nadobudnutia účinnosti dodatku č. 1 k rozvrhu práce sudkyňa spravodajkyňa Ivetta Macejková predkladá do senátu podľa čl. II bodu 3 rozvrhu práce v znení dodatku č. 1 k rozvrhu práce.“

8. Funkcie sudkyne ústavného súdu sa Jana Baricová ujala zložením sľubu dňa 10. júla 2014.

9. Tento dodatok nadobúda účinnosť 14. júla 2014.

JUDr. Ivetta Macejková, PhD., v. r.
predsedníčka pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dodatok č. 2

ktorým sa mení a dopĺňa Rozvrh práce

Ústavného súdu Slovenskej republiky

na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky uznesením zo 17. septembra 2014 rozhodlo o zmene a doplnení Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie 1. 3. 2014 – 28. 2. 2015 schváleného 26. februára 2014 v znení Dodatku č. 1 schváleného 14. júla 2014 takto:

Článok II bod 3, druhá odrážka znie:

„- druhý senát ústavného súdu: Lajos Mészáros – predseda senátu
Ladislav Orosz – predseda senátu
Sergej Kohut
Ľudmila Gajdošíková;
a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom Sergejom Kohutom pracuje senát v zložení:
  Lajos Mészáros – predseda senátu
Ladislav Orosz
Sergej Kohut;
b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Ľudmilou Gajdošíkovou pracuje senát v zložení:
  Ladislav Orosz – predseda senátu
Lajos Mészáros
Ľudmila Gajdošíková;
c) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom Lajosom Mészárosom pracuje senát v zložení:
  Lajos Mészáros – predseda senátu
Sergej Kohut
Ľudmila Gajdošíková;
d) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom Ladislavom Oroszom pracuje senát v zložení:
  Ladislav Orosz – predseda senátu
Sergej Kohut
Ľudmila Gajdošíková.

2. Článok IV bod 1 znie:

„1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhoduje:

a) druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu, a to tak, že:

 • o veciach týkajúcich sa vylúčenia sudcu, ktoré majú nepárne poradie, rozhoduje druhý senát v zložení určenom v čl. II bode 3 písm. c)
 • o veciach týkajúcich sa vylúčenia sudcu, ktoré majú párne poradie, rozhoduje druhý senát v zložení určenom v čl. II bode 3 písm. d),

pričom poradím sa rozumie skutočné poradie nápadu veci medzi ostatnými vecami týkajúcimi sa vylúčenia sudcu, o ktorých má rozhodovať druhý senát, bez ohľadu na pridelenú spisovú značku,

b) tretí senát, ak ide o sudcov druhého senátu,

c) prvý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu.“

3. Podľa bodu 2 sa postupuje vo veciach týkajúcich sa vylúčenia sudcu, o ktorých senáty Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodujú po dni nadobudnutia účinnosti tohto dodatku aj vtedy, ak vyhlásenie účastníka konania podľa § 28 ods. 1 zákona o ústavnom súde bolo Ústavnému súdu Slovenskej republiky doručené alebo sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlásil svoju predpojatosť predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

4. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.

V Košiciach 17. septembra 2014

Ivetta Macejková
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 26.6.2023