Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty

Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (PDF, 2.6 Mb)

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 1. 3. 2015 – 29. 2. 2016

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 25. februára 2015

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Marianna Mochnáčová
 
Ľudmila Gajdošíková
 
Sergej Kohut
 
Rudolf Tkáčik

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky dňa 25. februára 2015 schválilo tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 1. 3. 2015 – 29. 2. 2016

Článok I

Účel a základné zásady

 1. Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Rozvrh práce”) určuje pravidlá rozdelenia práce na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd”) na obdobie 1. marca 2015 – 29. februára 2016.
 2. Rozdelenie práce v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom ako spravodajcom tak, aby sa dodržala zásada ich rovnomerného zaťaženia; ďalej sa riadi týmito pravidlami:

  a) nahradenia sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a v súlade s týmto rozvrhom práce;

  b) nezmeniteľnosti sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca neprítomný po dobu dlhšiu než jeden mesiac z iného dôvodu než z dôvodu riadnej dovolenky, prestávajú sa mu opatrením predsedníčky ústavného súdu prideľovať veci. K tomuto opatreniu možno pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu práceneschopnosti prítomný dlhšie ako jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie ako tri mesiace, môže predsedníčka ústavného súdu po prerokovaní v pléne rozdeliť jeho neskončené veci medzi ostatných sudcov ústavného súdu podľa zásad uvedených v čl. I bode 2 tohto rozvrhu práce, ak ide o naliehavé veci, predsedníčka ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Na prerokovanie vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu je v jednotlivých prípadoch príslušný ten zo senátov ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca, ktorému bola vec pridelená.
 4. Ústavný súd má tri senáty, ktoré pracujú v tomto zložení:
  3.1. prvý senát ústavného súdu Marianna Mochnáčová – predsedníčka senátu
  Peter Brňák
  Milan Ľalík;
  3.2. druhý senát ústavného súdu Ľudmila Gajdošíková – predsedníčka senátu
  Sergej Kohut – predseda senátu
  Lajos Mészáros
  Ladislav Orosz;
  a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou
  Ľudmilou Gajdošíkovou pracuje senát v zložení:
    Ľudmila Gajdošíková – predsedníčka senátu
  Lajos Mészáros
  Ladislav Orosz;
  b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom
  Ladislavom Oroszom pracuje senát v zložení:
    Ľudmila Gajdošíková – predsedníčka senátu
  Sergej Kohut
  Ladislav Orosz;
  c) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom
  Sergejom Kohutom pracuje senát v zložení:
    Sergej Kohut – predseda senátu
  Lajos Mészáros
  Ladislav Orosz;
  d) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom
  Lajosom Mészárosom pracuje senát v zložení:
    Sergej Kohut – predseda senátu
  Ľudmila Gajdošíková
  Lajos Mészáros;
  3.3. tretí senát ústavného súdu Rudolf Tkáčik – predseda senátu
  Jana Baricová
  Ľubomír Dobrík
  Ivetta Macejková;
  a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom
  Rudolfom Tkáčikom pracuje senát v zložení:
    Rudolf Tkáčik – predseda senátu
  Jana Baricová
  Ľubomír Dobrík;
  b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou
  Janou Baricovou pracuje senát v zložení:
    Rudolf Tkáčik – predseda senátu
  Jana Baricová
  Ľubomír Dobrík;
  c) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcom spravodajcom
  Ľubomírom Dobríkom pracuje senát v zložení:
    Rudolf Tkáčik – predseda senátu
  Jana Baricová
  Ľubomír Dobrík;
  d) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou
  Ivettou Macejkovou pracuje senát v zložení:
    Rudolf Tkáčik – predseda senátu
  Jana Baricová
  Ivetta Macejková.
 5. Predsedníčkou prvého senátu je sudkyňa Marianna Mochnáčová.

  Predsedníčkou alebo predsedom druhého senátu e sudkyňa Ľudmila Gajdošíková alebo sudca Sergej Kohut v závislosti od zloženia senátu určeného v čl. II bode 4 rozvrhu práce.

  Predsedom tretieho senátu e sudca Rudolf Tkáčik.

 6. Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 4 a § 74e ods. 2 a 3 zákona o ústavnom súde sa zabezpečuje permanentná dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedníčky alebo podpredsedu.

Článok III

 1. Predsedníčka ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde určuje dočasné zastúpenie neprítomného (čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu alebo člena senátu podľa týchto kritérií:

  a) neprítomného alebo vylúčeného člena senátu, ktorý má štyroch členov, zastupuje ďalší člen senátu;

  b) neprítomného alebo vylúčeného predsedu

  • prvého senátu zastupuje predseda tretieho senátu,
  • druhého senátu zastupuje druhý predseda druhého senátu; v prípade ak je zároveň neprítomný alebo vylúčený aj druhý predseda druhého senátu, zastupuje predsedu druhého senátu predseda prvého senátu,
  • tretieho senátu zastupuje vekom starší predseda druhého senátu;

  c) neprítomného alebo vylúčeného sudcu, ak nejde o prípad uvedený v písmene a),

  • prvého senátu zastupuje sudca tretieho senátu,
  • druhého senátu zastupuje sudca prvého senátu,
  • tretieho senátu zastupuje sudca druhého senátu,

  d) neprítomného vekom staršieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom staršieho sudcu zastupuje vekom starší sudca určený podľa písmena c). Neprítomného vekom mladšieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom mladšieho sudcu zastupuje vekom mladší sudca určený podľa písmena c).

 2. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti pléna vylúčený sudca spravodajca, predsedníčka ústavného súdu pridelí vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.
 3. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti senátu vylúčený sudca spravodajca, predsedníčka ústavného súdu pridelí vec inému členovi tohto senátu náhodným výberom.

Článok IV

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 2 zákona o ústavnom súde rozhoduje

  a) druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu, a to tak, že:

  • o veciach týkajúcich sa vylúčenia sudcu, ktoré majú nepárne poradie, rozhoduje druhý senát v zložení určenom v čl. II bode 4 písm. a)
  • o veciach týkajúcich sa vylúčenia sudcu, ktoré majú párne poradie, rozhoduje druhý senát v zložení určenom v čl. II bode 4 písm. c),

  pričom poradím sa rozumie skutočné poradie nápadu veci medzi ostatnými vecami týkajúcimi sa vylúčenia sudcu, o ktorých má rozhodovať druhý senát, bez ohľadu na pridelenú spisovú značku,

  b) tretí senát, ak ide o sudcov druhého senátu,

  c) prvý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu.

 2. Ak v dôsledku vylúčenia sudcov, odmietnutia sudcov účastníkmi konania alebo vyhlásenia predpojatosti samotnými sudcami nie je možný postup podľa bodu 1, rozhodne o veci samej senát v pôvodnom zložení; na ďalšie vyhlásenia účastníka konania o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť a vyhlásenia sudcu o svojej predpojatosti vo veci sa neprihliada (§ 28 ods. 3 a 4 zákona o ústavnom súde).

Článok V

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predsedníčka ústavného súdu. Jej rozhodnutím o povahe veci však nie je plénum v konaní o návrhu viazané.

Článok VI

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predsedníčka ústavného súdu. Jej rozhodnutím o povahe veci však nie je senát v konaní o návrhu viazaný.

Článok VII

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. V uznesení sa uvedie doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedníčke ústavného súdu sa v období od 1. marca 2015 do 29. februára 2016 prideľujú ako sudkyni spravodajkyni náhodným výberom dve veci mesačne vždy pri prvom prideľovaní došlých vecí ústavnému súdu v danom kalendárnom mesiaci.

Článok VIII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Pojednávacím dňom pléna ústavného súdu je spravidla streda.
 3. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho kalendárneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok nepárneho kalendárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedníčky ústavného súdu nariadiť verejné ústne pojednávanie aj na iný deň.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok IX

Ostatná činnosť ústavného súdu

 1. Ústavný súd rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch.
 2. Ústavný súd  schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok X

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Rozvrh práce schválený plénom ústavného súdu 25. februára 2015 nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

V Košiciach 25. februára 2015

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 23.6.2023