Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty

Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (PDF, 64 Kb) Príloha k rozvrhu práce (PDF, 41 Kb) Dodatok č. 1 k rozvrhu práce (PDF, 24 Kb) Dodatok č. 2 k rozvrhu práce (PDF, 42 Kb) Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky - úplné znenie (PDF, 406 Kb)

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 1. 3. 2016 – 28. 2. 2017

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 17. februára 2016

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
 
Lajos Mészáros
 
Jana Baricová

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky schválilo podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 17. februára 2016 tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017

Článok I

Účel, základné zásady a pravidlá

 1. Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „rozvrh práce“) určuje pravidlá rozdelenia práce na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na obdobie od 1. marca 2016 do 28. februára 2017.
 2. Rozdelenie práce v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom ako spravodajcom tak, aby sa dodržala zásada ich rovnomerného zaťaženia; ďalej sa riadi týmito pravidlami:

  a) nahradenie sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a v súlade s týmto rozvrhom práce;

  b) nezmeniteľnosť sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov ustanovených rozvrhom práce a prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca neprítomný po dobu dlhšiu ako jeden mesiac z iného dôvodu ako z dôvodu riadnej dovolenky, môže predsedníčka ústavného súdu opatrením rozhodnúť, že sa mu prestanú prideľovať nové veci. K tomuto opatreniu možno pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu práceneschopnosti prítomný dlhšie ako jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie ako tri mesiace, môže predsedníčka ústavného súdu po prerokovaní v pléne rozhodnúť o rozdelení neskončených vecí, ktoré mu boli pridelené ako sudcovi spravodajcovi, ostatným sudcom ústavného súdu podľa zásad uvedených v čl. I bode 2 rozvrhu práce; ak ide o naliehavé veci, predsedníčka ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má tri senáty, ktoré pracujú v tomto zložení:
  3.1. prvý senát ústavného súdu Milan Ľalík – predseda senátu
  Peter Brňák
  Marianna Mochnáčová;
  3.2. druhý senát ústavného súdu Lajos Mészáros – predseda senátu
  Ľudmila Gajdošíková
  Ladislav Orosz;
  3.3. tretí senát ústavného súdu Jana Baricová – predsedníčka senátu
  Sergej Kohut
  Ivetta Macejková
  Rudolf Tkáčik;
  a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou
  Ivettou Macejkovou pracuje senát v zložení:
    Jana Baricová – predsedníčka senátu
  Sergej Kohut
  Ivetta Macejková;
  b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcami spravodajcami
  Janou Baricovou, Sergejom Kohutom a Rudolfom Tkáčikom pracuje senát v zložení:
    Jana Baricová – predsedníčka senátu
  Sergej Kohut
  Rudolf Tkáčik;
 4. Predsedom prvého senátu je sudca Milan Ľalík.

  Predsedom druhého senátu je sudca Lajos Mészáros.

  Predsedníčkou tretieho senátu je sudkyňa Jana Baricová.

 5. Na prerokovanie vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu je v jednotlivých prípadoch príslušný ten senát ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca, ktorému bola vec pridelená.
 6. Na prerokovanie návrhov na obnovu konania pred ústavným súdom vo veciach patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu je príslušný senát ústavného súdu určený podľa bodu 5. Návrh sa pridelí náhodným výberom (Čl. VI bod 1 rozvrhu práce). Návrh však nemožno prideliť na rozhodovanie sudcom, ktorí boli členmi senátu rozhodujúceho v pôvodnom konaní, povolenie obnovy ktorého sa navrhuje.
 7. V prípade povolenia obnovy konania pred ústavným súdom (§ 75b ods. 2 zákona o ústavnom súde) je na prerokovanie pôvodného návrhu na začatie konania vo veci, v ktorej bola obnova konania povolená (§ 75b ods. 3 zákona o ústavnom súde), príslušný ten senát ústavného súdu, ktorý rozhodoval v pôvodnom konaní. Sudcom spravodajcom je sudca, ktorý ním bol v pôvodnom konaní. Ak takýmto spôsobom nemožno príslušný senát určiť, pretože senát v pôvodnom zložení neexistuje, je na prerokovanie pôvodného návrhu príslušný senát ústavného súdu, ktorého členom podľa rozvrhu práce je sudca, ktorý bol sudcom spravodajcom v pôvodnom konaní. Ak nemožno príslušný senát určiť ani týmto spôsobom, pridelí sa vec náhodným výberom (čl. VI bod 1 rozvrhu práce), pričom na prerokovanie pôvodného návrhu je príslušný senát určený podľa bodu 5. Návrh však nemožno prideliť na rozhodovanie sudcom, ktorí boli členmi senátu rozhodujúceho o povolení obnovy konania v danej veci.
 8. Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom vo veci patriacej do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa pridelí sudcovi spravodajcovi náhodným výberom (Čl. V bod 1 rozvrhu práce). Návrh však nemožno prideliť sudcovi, ktorý bol sudcom spravodajcom v pôvodnom konaní, povolenie obnovy ktorého sa navrhuje.
 9. Ak bola povolená obnova konania pred ústavným súdom vo veci patriacej do pôsobnosti pléna, sudcom spravodajcom v tejto veci je sudca, ktorý ním bol v pôvodnom konaní. Ak tento sudca už nie je sudcom ústavného súdu alebo zo závažného dôvodu nemôže plniť funkciu sudcu spravodajcu (Čl. I body 3 a 4 rozvrhu práce), pridelí sa vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom (Čl. V bod 1 rozvrhu práce).
 10. V záujme hospodárnosti konania môže plénum ústavného súdu rozhodnúť o spojení vecí, ktoré boli pridelené členom rôznych senátov ako sudcom spravodajcom, na spoločné konanie, ak tieto veci spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Návrh na rozhodnutie o spojení môže plénu ústavného súdu podať sudca spravodajca vo veci, ktorej spojenie s inou vecou sa navrhuje alebo predsedníčka ústavného súdu. Ak vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa nerozhodne plénum inak, je na spoločné konanie o spojených veciach príslušný ten senát ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca v tej zo spájaných vecí, v ktorej začalo konanie na ústavnom súde skôr (§ 18 ods. 2 zákona o ústavnom súde).
 11. Návrhy na začatie konania tvoriace hromadný návrh alebo viacero hromadných návrhov možno za dodržania podmienok vyplývajúcich z § 29 zákona o ústavnom súde, Čl. I bodu 2, Čl. V bodu 1 a Čl. VI bodu 1 rozvrhu práce prideliť jednotlivým sudcom spravodajcom po skupinách obsahujúcich návrhy na začatie konania vo veciach, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov.
 12. Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 3 a 4 a § 74e ods. 2 a 3 zákona o ústavnom súde sa zabezpečuje permanentná dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedníčky alebo podpredsedu ústavného súdu.

Článok III

 1. Predsedníčka ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde určuje dočasné zastúpenie neprítomného (Čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu alebo člena senátu podľa týchto kritérií:

  a) nneprítomného alebo vylúčeného člena senátu, ktorý má štyroch členov, zastupuje ďalší člen senátu;

  b) neprítomného alebo vylúčeného predsedu

  • prvého senátu zastupuje predseda tretieho senátu,
  • druhého senátu zastupuje predseda prvého senátu,
  • tretieho senátu zastupuje predseda druhého senátu,

  c) ak nejde o prípad uvedený v písmene a), neprítomného alebo vylúčeného sudcu

  • prvého senátu zastupuje sudca tretieho senátu,
  • druhého senátu zastupuje sudca prvého senátu,
  • tretieho senátu zastupuje sudca druhého senátu,

  d) neprítomného vekom staršieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom staršieho sudcu zastupuje vekom starší sudca určený podľa písmena c). Neprítomného vekom mladšieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom mladšieho sudcu zastupuje vekom mladší sudca určený podľa písmena c).

 2. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti pléna vylúčený sudca spravodajca, pridelí sa táto vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.
 3. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti senátu vylúčený sudca spravodajca, pridelí sa táto vec inému členovi tohto senátu náhodným výberom.

Článok IV

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 3 zákona o ústavnom súde rozhoduje

  a) druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,

  b) tretí senát v zložení určenom v Čl. II bode 3 písm. b), ak ide o sudcov druhého senátu,

  c) prvý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu.

 2. Ak v dôsledku vylúčenia sudcov, odmietnutia sudcov účastníkmi konania alebo vyhlásenia predpojatosti samotnými sudcami nie je možný postup podľa bodu 1, rozhodne o veci samej senát v pôvodnom zložení; na ďalšie vyhlásenia účastníka konania o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť a vyhlásenia sudcu o svojej predpojatosti vo veci sa neprihliada (§ 28 ods. 3 a 4 zákona o ústavnom súde).

Článok V

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predsedníčka ústavného súdu. Ak v ďalšom priebehu konania o návrhu pretrvávajú pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povahe veci plénum ústavného súdu.

Článok VI

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predsedníčka ústavného súdu. Ak v ďalšom priebehu konania o návrhu pretrvávajú pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci plénum ústavného súdu. Rozhodnutie pléna je záväzné aj pre senáty ústavného súdu.

Článok VII

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. I bodu 3 rozvrhu práce. V uznesení sa uvedie rozsah zníženia, doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedníčke ústavného súdu sa v období, na ktoré bol prijatý rozvrh práce (čl. I bod 1 rozvrhu práce), ako sudkyni spravodajkyni náhodným výberom prideľujú maximálne tri veci mesačne. To neplatí o veciach týkajúcich sa návrhov na začatie konania podľa čl. 125, čl. 125a, čl. 125b, čl. 128 a čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a o veciach týkajúcich sa hromadných návrhov.

Článok VIII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Pojednávacím dňom pléna ústavného súdu je spravidla streda.
 3. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho kalendárneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok nepárneho kalendárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedníčky ústavného súdu nariadiť verejné ústne pojednávanie aj na iný deň.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok IX

Ostatná činnosť ústavného súdu

 1. Ústavný súd rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch.
 2. Ústavný súd  schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok X

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Používanie technických a programových prostriedkov pre účely prideľovania vecí sudcom spravodajcom upravuje príloha rozvrhu práce.
 2. Veci pridelené sudcovi ústavného súdu Ľubomírovi Dobríkovi ako sudcovi spravodajcovi, ktoré nebudú do 29. februára 2016 skončené prijatím konečného rozhodnutia pléna ústavného súdu alebo príslušného senátu ústavného súdu, prípadne odložením podania podľa § 23a zákona o ústavnom súde, budú pridelené novovymenovaným sudcom ústavného súdu po tom, ako sa ujmú svojej funkcie (čl. 134 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky).
 3. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozvrhu práce je na prerokovanie všetkých neskončených vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu, ktoré boli pridelené sudcovi Sergejovi Kohutovi ako sudcovi spravodajcovi pred týmto dňom, príslušný tretí senát v zložení určenom v Čl. II bode 3 písm. b) rozvrhu práce. To neplatí o veciach, ktoré boli pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto rozvrhu práce prijaté na ďalšie konanie (§ 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde). Na prerokovanie vecí uvedených v predchádzajúcej vete je príslušný senát v pôvodnom zložení:

  Sergej Kohut – predseda senátu

  Lajos Mészáros

  Ladislav Orosz.

 4. Tento rozvrh práce schválený plénom ústavného súdu 17. februára 2016 nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

V Košiciach 17. februára 2016

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky


PRÍLOHA

K ROZVRHU PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017

schválený na zasadnutí pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky
konanom 17. februára 2016

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky schválilo podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s Čl. X bodom 1 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2016 do 28. februára 2017 a v nadväznosti na uznesenie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. Spr 1641/2015 zo 16. decembra 2015, túto

PRÍLOHU

K ROZVRHU PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017

Článok I

Účel a základné pravidlá

 1. Príloha k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2016 do 28. februára 2017 (ďalej len „Príloha“) upravuje v súlade s Čl. X bodom 1 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2016 do 28. februára 2017 (ďalej len „rozvrh práce“), používanie technických a programových prostriedkov pre účely prideľovania návrhov vo veciach, o ktorých rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v senáte alebo v pléne, sudcom ústavného súdu ako sudcom spravodajcom.
 2. Na prideľovanie návrhov sa používajú technické a programové prostriedky schválené plénom ústavného súdu na jeho neverejnom zasadnutí uznesením sp. zn. Spr 1641/2015 zo 16. decembra 2015 (ďalej len „elektronický systém prideľovania“).
 3. Návrhy na začatie konania sa na účely ich pridelenia rozdeľujú do týchto skupín:

  a) návrhy na začatie konania o súlade právnych predpisov (čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky – ďalej len „ústava“), o súlade medzinárodných zmlúv s ústavou a ústavnými zákonmi (čl. 125a ústavy), o súlade predmetu referenda s ústavou a ústavnými zákonmi (čl. 125b ústavy), o výklad ústavy alebo ústavného zákona (čl. 128 ústavy);

  b) návrhy na začatie konania vo volebných veciach (čl. 129 ods. 2 ústavy);

  c) návrhy na začatie konania pred ústavným súdom, u ktorých je v čase doručenia ústavnému súdu splnená podmienka právneho zastúpenia advokátom, okrem návrhov na začatie konania uvedených v písm. a), b), d), e), f) a g);

  d) návrhy na začatie konania pred ústavným súdom, u ktorých nie je v čase doručenia ústavnému súdu splnená podmienka právneho zastúpenia advokátom, okrem návrhov na začatie konania uvedených v písm. a), b), c), e), f) a g);

  e) návrhy na začatie konania o sťažnosti (čl. 127 ústavy) tvoriace hromadný návrh alebo viacero hromadných návrhov doručených ústavnému súdu v rôznych dňoch;

  f) návrhy na začatie konania doručené osobne do podateľne ústavného súdu v písomnej podobe okrem návrhov na začatie konania uvedených v písm. e) a g);

  g) návrhy na obnovu konania pred ústavným súdom (§ 75 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov).

 4. Ak je zrejmé, že návrhy na začatie konania o sťažnosti (čl. 127 ústavy), tvoriace hromadný návrh alebo viacero hromadných návrhov doručených ústavnému súdu v rôznych dňoch, spolu skutkovo nesúvisia alebo sa netýkajú tých istých účastníkov, môžu byť namiesto skupiny návrhov uvedených v bode 3 písm. e) zaradené do niektorej zo skupín návrhov uvedených v bode 3 písm. c) alebo d) podľa toho, či v čase ich doručenia ústavnému súdu bola alebo nebola splnená podmienka právneho zastúpenia advokátom.
 5. Návrhy na začatie konania sa prideľujú sudcom spravodajcom prostredníctvom elektronického systému prideľovania oddelene podľa jednotlivých skupín uvedených v bode 3.

Článok II

Čas prideľovania a informovanie o pridelení návrhov na začatie konania

 1. Návrhy na začatie konania uvedené v Čl. I bode 3 písm. a), b), c) a d) Prílohy sa prideľujú po ich zaevidovaní v informačnom systéme ústavného súdu v module Manažment konaní a po vytvorení spisu. Elektronický systém prideľovania sa aktivuje automaticky každý pracovný deň o 19.00 h.
 2. Návrhy na začatie konania uvedené v Čl. I bode 3 písm. e) Prílohy sa prideľujú po ich zaevidovaní v informačnom systéme ústavného súdu v module Manažment konaní, vytvorení spisov a po ich zaradení do skupín obsahujúcich návrhy na začatie konania vo veciach, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov (Čl. II bod 11 rozvrhu práce). Elektronický systém prideľovania aktivuje zamestnanec Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky poverený plénom ústavného súdu na jeho neverejnom zasadnutí.
 3. Návrhy na začatie konania uvedené v Čl. I bode 3 písm. f) Prílohy sa prideľujú pri ich osobnom doručení do podateľne ústavného súdu po prevzatí a zaevidovaní identifikačných údajov o podaní v informačnom systéme ústavného súdu v module BRISK. Elektronický systém prideľovania aktivuje pracovník podateľne Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 4. Návrhy na začatie konania uvedené v Čl. I bode 3 písm. g) Prílohy sa prideľujú po ich zaevidovaní v informačnom systéme ústavného súdu v module Manažment konaní a po vytvorení spisov. Elektronický systém prideľovania aktivuje zamestnanec Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky poverený plénom ústavného súdu na jeho neverejnom zasadnutí.
 5. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky zverejní informáciu o pridelení návrhov na začatie konania na webovom sídle ústavného súdu. Informácia o pridelení návrhov obsahuje údaje o dátume doručenia návrhu, o čísle (spisovej značke) konania, označenie navrhovateľa (ak ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je zároveň orgánom verejnej moci, označenie navrhovateľa sa uvádza v anonymizovanej podobe), označenie právneho zástupcu navrhovateľa a meno sudcu spravodajcu. Informácia sa zverejňuje bez zbytočného odkladu po jej spracovaní spravidla nasledujúci pracovný deň po dni pridelenia návrhov, v prípade návrhov uvedených v Čl. I bode 3 písm. e) Prílohy spravidla do troch pracovných dní po ich pridelení.
 6. V prípade návrhov na začatie konania uvedených v Čl. I bode 3 písm. f) Prílohy, vydá pracovník podateľne Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky osobe, ktorá návrh osobne doručila do podateľne ústavného súdu v písomnej podobe, potvrdenie obsahujúce údaj o dátume doručenia návrhu, o čísle (spisovej značke) konania a meno sudcu spravodajcu, bez zbytočného odkladu po vykonaní úkonov podľa bodu 3. V prípade doručenia iných podaní v už prebiehajúcich konaniach vrátane podaní predstavujúcich doplnenie už skôr podaných návrhov sa potvrdenie podľa predchádzajúcej vety nevydáva.

Článok III

Záverečné ustanovenia

 1. Ak je podľa rozvrhu práce alebo podľa opatrenia predsedníčky ústavného súdu vydaného na základe rozvrhu práce alebo podľa uznesenia pléna potrebné prerozdeliť už pridelené veci alebo vec nanovo prideliť, vykoná sa prerozdelenie alebo opätovné pridelenie prostredníctvom elektronického systému prideľovania určeného na prerozdelenie už pridelených vecí.
 2. Ak nebude možné použiť elektronický systém prideľovania na pridelenie návrhov na začatie konania v dôsledku jeho poruchy v trvaní najmenej piatich pracovných dní, návrhy budú prideľované na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu náhodným spôsobom.
 3. V období do nadobudnutia účinnosti tejto prílohy budú návrhy prideľované na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu náhodným spôsobom.
 4. Táto príloha nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

V Košiciach 17. februára 2016

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dodatok č. 1

K ROZVRHU PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017

schválený na zasadnutí pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky
konanom 14. septembra 2016

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky uznesením zo 14. septembra 2016 rozhodlo o zmene Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 schváleného 17. februára 2016 takto:

Článok I

Čl. X bod 2 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 schváleného 17. februára 2016 znie :

„2. Veci pridelené sudcovi ústavného súdu Ľubomírovi Dobríkovi ako sudcovi spravodajcovi, ktoré neboli do 29. februára 2016 skončené prijatím konečného rozhodnutia pléna ústavného súdu alebo príslušného senátu ústavného súdu, prípadne odložením podania podľa § 23a zákona o ústavnom súde, budú pridelené ostatným sudcom ústavného súdu. Predsedníčke ústavného súdu sa pridelí osem vecí. Pridelenie sa vykoná podľa § 29 zákona o ústavnom súde náhodným výberom v súlade s Čl. I bodom 2, Čl. V bodom 1 a Čl. VI bodom 1 rozvrhu práce.“

Článok II

Tento dodatok k rozvrhu práce nadobúda účinnosť 14. septembra 2016.

V Košiciach 14. septembra 2016

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dodatok č. 2

K ROZVRHU PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017

schválený na zasadnutí pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky
konanom 9. novembra 2016

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky uznesením z 9. novembra 2016 rozhodlo o zmene Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 schváleného 17. februára 2016 v znení Dodatku č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 schváleného 14. septembra 2016 (ďalej len „rozvrh práce“) takto:

Článok I

V Čl. II bode 7 rozvrhu práce sa na konci pripája táto veta :

„Návrh však nemožno prideliť na rozhodovanie sudcom, ktorí boli členmi senátu rozhodujúceho o povolení obnovy konania v danej veci.“

Článok II

 1. Čl. X rozvrhu práce sa dopĺňa o bod 4, ktorý znie:

  „4. Ustanovenia dodatku č. 2 k rozvrhu práce sa použijú aj na konania pred ústavným súdom vo veciach, v ktorých bola obnova konania povolená pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku ak k tomuto dňu nebolo vydané rozhodnutie, ktorým sa konanie končí.“

 2. Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 5.
 3. V Čl. X bode 5 rozvrhu práce sa na konci pripája táto veta:

  „Dodatok č. 2 k rozvrhu práce nadobúda účinnosť 9. novembra 2016.“

V Košiciach 9. novembra 2016

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Úplne znenie

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie 1. 3. 2016 – 28. 2. 2017

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 17. februára 2016

v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konaných 14. 9. 2016 a 9. 11. 2016

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky: Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky: Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky: Milan Ľalík
  Lajos Mészáros
  Jana Baricová

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky schválilo podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 17. februára 2016 tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017

Článok I

Účel, základné zásady a pravidlá

 1. Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „rozvrh práce“) určuje pravidlá rozdelenia práce na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na obdobie od 1. marca 2016 do 28. februára 2017.
 2. Rozdelenie práce v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom ako spravodajcom tak, aby sa dodržala zásada ich rovnomerného zaťaženia; ďalej sa riadi týmito pravidlami:

  a) nahradenie sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a v súlade s týmto rozvrhom práce;

  b) nezmeniteľnosť sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov ustanovených rozvrhom práce a prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca neprítomný po dobu dlhšiu ako jeden mesiac z iného dôvodu ako z dôvodu riadnej dovolenky, môže predsedníčka ústavného súdu opatrením rozhodnúť, že sa mu prestanú prideľovať nové veci. K tomuto opatreniu možno pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu práceneschopnosti prítomný dlhšie ako jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie ako tri mesiace, môže predsedníčka ústavného súdu po prerokovaní v pléne rozhodnúť o rozdelení neskončených vecí, ktoré mu boli pridelené ako sudcovi spravodajcovi, ostatným sudcom ústavného súdu podľa zásad uvedených v čl. I bode 2 rozvrhu práce; ak ide o naliehavé veci, predsedníčka ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má tri senáty, ktoré pracujú v tomto zložení:
  3.1. prvý senát ústavného súdu Milan Ľalík – predseda senátu
  Peter Brňák
  Marianna Mochnáčová;
  3.2. druhý senát ústavného súdu Lajos Mészáros – predseda senátu
  Ľudmila Gajdošíková
  Ladislav Orosz;
  3.3. tretí senát ústavného súdu Jana Baricová – predsedníčka senátu
  Sergej Kohut
  Ivetta Macejková
  Rudolf Tkáčik;
  a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou
  Ivettou Macejkovou pracuje senát v zložení:
    Jana Baricová – predsedníčka senátu
  Sergej Kohut
  Ivetta Macejková;
  b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcami spravodajcami
  Janou Baricovou, Sergejom Kohutom a Rudolfom Tkáčikom pracuje senát v zložení:
    Jana Baricová – predsedníčka senátu
  Sergej Kohut
  Rudolf Tkáčik;
 4. Predsedom prvého senátu je sudca Milan Ľalík.

  Predsedom druhého senátu je sudca Lajos Mészáros.

  Predsedníčkou tretieho senátu je sudkyňa Jana Baricová.

 5. Na prerokovanie vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu je v jednotlivých prípadoch príslušný ten senát ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca, ktorému bola vec pridelená.
 6. Na prerokovanie návrhov na obnovu konania pred ústavným súdom vo veciach patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu je príslušný senát ústavného súdu určený podľa bodu 5. Návrh sa pridelí náhodným výberom (Čl. VI bod 1 rozvrhu práce). Návrh však nemožno prideliť na rozhodovanie sudcom, ktorí boli členmi senátu rozhodujúceho v pôvodnom konaní, povolenie obnovy ktorého sa navrhuje.
 7. V prípade povolenia obnovy konania pred ústavným súdom (§ 75b ods. 2 zákona o ústavnom súde) je na prerokovanie pôvodného návrhu na začatie konania vo veci, v ktorej bola obnova konania povolená (§ 75b ods. 3 zákona o ústavnom súde), príslušný ten senát ústavného súdu, ktorý rozhodoval v pôvodnom konaní. Sudcom spravodajcom je sudca, ktorý ním bol v pôvodnom konaní. Ak takýmto spôsobom nemožno príslušný senát určiť, pretože senát v pôvodnom zložení neexistuje, je na prerokovanie pôvodného návrhu príslušný senát ústavného súdu, ktorého členom podľa rozvrhu práce je sudca, ktorý bol sudcom spravodajcom v pôvodnom konaní. Ak nemožno príslušný senát určiť ani týmto spôsobom, pridelí sa vec náhodným výberom (Čl. VI bod 1 rozvrhu práce), pričom na prerokovanie pôvodného návrhu je príslušný senát určený podľa bodu 5. Návrh však nemožno prideliť na rozhodovanie sudcom, ktorí boli členmi senátu rozhodujúceho o povolení obnovy konania v danej veci.
 8. Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom vo veci patriacej do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa pridelí sudcovi spravodajcovi náhodným výberom (Čl. V bod 1 rozvrhu práce). Návrh však nemožno prideliť sudcovi, ktorý bol sudcom spravodajcom v pôvodnom konaní, povolenie obnovy ktorého sa navrhuje.
 9. Ak bola povolená obnova konania pred ústavným súdom vo veci patriacej do pôsobnosti pléna, sudcom spravodajcom v tejto veci je sudca, ktorý ním bol v pôvodnom konaní. Ak tento sudca už nie je sudcom ústavného súdu alebo zo závažného dôvodu nemôže plniť funkciu sudcu spravodajcu (Čl. I body 3 a 4 rozvrhu práce), pridelí sa vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom (Čl. V bod 1 rozvrhu práce).
 10. V záujme hospodárnosti konania môže plénum ústavného súdu rozhodnúť o spojení vecí, ktoré boli pridelené členom rôznych senátov ako sudcom spravodajcom, na spoločné konanie, ak tieto veci spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Návrh na rozhodnutie o spojení môže plénu ústavného súdu podať sudca spravodajca vo veci, ktorej spojenie s inou vecou sa navrhuje alebo predsedníčka ústavného súdu. Ak vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa nerozhodne plénum inak, je na spoločné konanie o spojených veciach príslušný ten senát ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca v tej zo spájaných vecí, v ktorej začalo konanie na ústavnom súde skôr (§ 18 ods. 2 zákona o ústavnom súde).
 11. Návrhy na začatie konania tvoriace hromadný návrh alebo viacero hromadných návrhov možno za dodržania podmienok vyplývajúcich z § 29 zákona o ústavnom súde, Čl. I bodu 2, Čl. V bodu 1 a Čl. VI bodu 1 rozvrhu práce prideliť jednotlivým sudcom spravodajcom po skupinách obsahujúcich návrhy na začatie konania vo veciach, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov.
 12. Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 3 a 4 a § 74e ods. 2 a 3 zákona o ústavnom súde sa zabezpečuje permanentná dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedníčky alebo podpredsedu ústavného súdu.

Článok III

 1. Predsedníčka ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde určuje dočasné zastúpenie neprítomného (Čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu alebo člena senátu podľa týchto kritérií:

  a) nneprítomného alebo vylúčeného člena senátu, ktorý má štyroch členov, zastupuje ďalší člen senátu;

  b) neprítomného alebo vylúčeného predsedu

  • prvého senátu zastupuje predseda tretieho senátu,
  • druhého senátu zastupuje predseda prvého senátu,
  • tretieho senátu zastupuje predseda druhého senátu,

  c) ak nejde o prípad uvedený v písmene a), neprítomného alebo vylúčeného sudcu

  • prvého senátu zastupuje sudca tretieho senátu,
  • druhého senátu zastupuje sudca prvého senátu,
  • tretieho senátu zastupuje sudca druhého senátu,

  d) neprítomného vekom staršieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom staršieho sudcu zastupuje vekom starší sudca určený podľa písmena c). Neprítomného vekom mladšieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom mladšieho sudcu zastupuje vekom mladší sudca určený podľa písmena c).

 2. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti pléna vylúčený sudca spravodajca, pridelí sa táto vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.
 3. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti senátu vylúčený sudca spravodajca, pridelí sa táto vec inému členovi tohto senátu náhodným výberom.

Článok IV

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 3 zákona o ústavnom súde rozhoduje

  a) druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,

  b) tretí senát v zložení určenom v Čl. II bode 3 písm. b), ak ide o sudcov druhého senátu,

  c) prvý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu.

 2. Ak v dôsledku vylúčenia sudcov, odmietnutia sudcov účastníkmi konania alebo vyhlásenia predpojatosti samotnými sudcami nie je možný postup podľa bodu 1, rozhodne o veci samej senát v pôvodnom zložení; na ďalšie vyhlásenia účastníka konania o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť a vyhlásenia sudcu o svojej predpojatosti vo veci sa neprihliada (§ 28 ods. 3 a 4 zákona o ústavnom súde).

Článok V

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predsedníčka ústavného súdu. Ak v ďalšom priebehu konania o návrhu pretrvávajú pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povahe veci plénum ústavného súdu.

Článok VI

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predsedníčka ústavného súdu. Ak v ďalšom priebehu konania o návrhu pretrvávajú pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci plénum ústavného súdu. Rozhodnutie pléna je záväzné aj pre senáty ústavného súdu.

Článok VII

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. I bodu 3 rozvrhu práce. V uznesení sa uvedie rozsah zníženia, doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedníčke ústavného súdu sa v období, na ktoré bol prijatý rozvrh práce (čl. I bod 1 rozvrhu práce), ako sudkyni spravodajkyni náhodným výberom prideľujú maximálne tri veci mesačne. To neplatí o veciach týkajúcich sa návrhov na začatie konania podľa čl. 125, čl. 125a, čl. 125b, čl. 128 a čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a o veciach týkajúcich sa hromadných návrhov.

Článok VIII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Pojednávacím dňom pléna ústavného súdu je spravidla streda.
 3. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho kalendárneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok nepárneho kalendárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedníčky ústavného súdu nariadiť verejné ústne pojednávanie aj na iný deň.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok IX

Ostatná činnosť ústavného súdu

 1. Ústavný súd rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch.
 2. Ústavný súd  schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok X

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Používanie technických a programových prostriedkov pre účely prideľovania vecí sudcom spravodajcom upravuje príloha rozvrhu práce.
 2. Veci pridelené sudcovi ústavného súdu Ľubomírovi Dobríkovi ako sudcovi spravodajcovi, ktoré nebudú do 29. februára 2016 skončené prijatím konečného rozhodnutia pléna ústavného súdu alebo príslušného senátu ústavného súdu, prípadne odložením podania podľa § 23a zákona o ústavnom súde, budú pridelené novovymenovaným sudcom ústavného súdu po tom, ako sa ujmú svojej funkcie (čl. 134 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky).
 3. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozvrhu práce je na prerokovanie všetkých neskončených vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu, ktoré boli pridelené sudcovi Sergejovi Kohutovi ako sudcovi spravodajcovi pred týmto dňom, príslušný tretí senát v zložení určenom v Čl. II bode 3 písm. b) rozvrhu práce. To neplatí o veciach, ktoré boli pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto rozvrhu práce prijaté na ďalšie konanie (§ 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde). Na prerokovanie vecí uvedených v predchádzajúcej vete je príslušný senát v pôvodnom zložení:

  Sergej Kohut – predseda senátu

  Lajos Mészáros

  Ladislav Orosz.

 4. Ustanovenia dodatku č. 2 k rozvrhu práce sa použijú aj na konania pred ústavným súdom vo veciach, v ktorých bola obnova konania povolená pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku ak k tomuto dňu nebolo vydané rozhodnutie, ktorým sa konanie končí.
 5. Tento rozvrh práce schválený plénom ústavného súdu 17. februára 2016 nadobudol účinnosť 1. marca 2016. Dodatok č. 1 k rozvrhu práce nadobudol účinnosť 14. septembra 2016. Dodatok č. 2 k rozvrhu práce nadobudol účinnosť 9. novembra 2016.

V Košiciach 29. novembra 2016

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 23.6.2023