Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty

Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (PDF, 420 Kb) Príloha k rozvrhu práce (PDF, 314 Kb) Dodatok č. 1 k rozvrhu práce (PDF, 549 Kb)

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019

schválený na zasadnutí pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky

konanom 14. februára 2018

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková
Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík
Predsedovia senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Marianna Mochnáčová
 
Lajos Mészáros
 
Rudolf Tkáčik
 
Ľudmila Gajdošíková

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky schválilo podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky tento

ROZVRH PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019

Článok I

Účel, základné zásady a pravidlá

 1. Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „rozvrh práce“) určuje pravidlá rozdelenia práce na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019.
 2. Rozdelenie práce v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa riadi zásadou náhodilosti prideľovania vecí jednotlivým sudcom ako spravodajcom tak, aby sa dodržala zásada ich rovnomerného zaťaženia; ďalej sa riadi týmito pravidlami:

  a) nahradenie sudcu spravodajcu alebo sudcu iba podľa § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) a v súlade s týmto rozvrhom práce;

  b) nezmeniteľnosť sudcu spravodajcu a senátu, ktorým bola vec pridelená na prerokovanie a rozhodnutie, okrem prípadov ustanovených rozvrhom práce a prípadov, keď o zmene rozhodne plénum ústavného súdu.

 3. Ak je sudca neprítomný po dobu dlhšiu ako jeden mesiac z iného dôvodu ako z dôvodu riadnej dovolenky, môže predsedníčka ústavného súdu opatrením rozhodnúť, že sa mu prestanú prideľovať nové veci. K tomuto opatreniu možno pristúpiť už po uplynutí dvoch týždňov, pokiaľ je zrejmé, že sudca nebude z dôvodu práceneschopnosti prítomný dlhšie ako jeden mesiac.
 4. Ak trvá neprítomnosť sudcu dlhšie ako tri mesiace, môže predsedníčka ústavného súdu po prerokovaní v pléne rozhodnúť o rozdelení neskončených vecí, ktoré mu boli pridelené ako sudcovi spravodajcovi, ostatným sudcom ústavného súdu podľa zásad uvedených v čl. I bode 2 rozvrhu práce; ak ide o naliehavé veci, predsedníčka ústavného súdu môže k tomuto opatreniu pristúpiť aj skôr.

Rozhodovacia činnosť

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Ústavný súd vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť v pléne a v senátoch, ako aj sudcom spravodajcom, ak to výslovne ustanovuje zákon o ústavnom súde.
 2. Plénum tvoria všetci sudcovia ústavného súdu.
 3. Ústavný súd má štyri senáty, ktoré pracujú v tomto zložení:
  3.1. prvý senát ústavného súdu Marianna Mochnáčová – predsedníčka senátu
  Peter Brňák
  Milan Ľalík;
  3.2. druhý senát ústavného súdu Lajos Mészáros – predseda senátu
  Sergej Kohut
  Jana Laššáková;
  3.3. tretí senát ústavného súdu Rudolf Tkáčik – predseda senátu
  Jana Baricová
  Mojmír Mamojka
  Ivetta Macejková;
  a) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudkyňou spravodajkyňou Ivettou Macejkovou pracuje senát v zložení:
    Rudolf Tkáčik – predseda senátu
  Jana Baricová
  Ivetta Macejková;
  b) pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcami spravodajcami Janou Baricovou, Mojmírom Mamojkom a Rudolfom Tkáčikom pracuje senát v zložení:
    Rudolf Tkáčik – predseda senátu
  Jana Baricová
  Mojmír Mamojka;
  3.4. štvrtý senát ústavného súdu Ľudmila Gajdošíková – predsedníčka senátu
  Miroslav Duriš
  Ladislav Orosz.
 4. Predsedníčkou prvého senátu je sudkyňa Marianna Mochnáčová.

  Predsedom druhého senátu je sudca Lajos Mészáros.

  Predsedom tretieho senátu je sudca Rudolf Tkáčik.

  Predsedníčkou štvrtého senátu je sudkyňa Ľudmila Gajdošíková.

 5. Na prerokovanie vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu je v jednotlivých prípadoch príslušný ten senát ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca, ktorému bola vec pridelená.
 6. Na prerokovanie návrhov na obnovu konania pred ústavným súdom vo veciach patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu je príslušný senát ústavného súdu určený podľa bodu 5. Návrh sa pridelí náhodným výberom (čl. VI bod 1 rozvrhu práce). Návrh však nemožno prideliť na rozhodovanie sudcom, ktorí boli členmi senátu rozhodujúceho v pôvodnom konaní, povolenie obnovy ktorého sa navrhuje.
 7. V prípade povolenia obnovy konania pred ústavným súdom (§ 75b ods. 2 zákona o ústavnom súde) je na prerokovanie pôvodného návrhu na začatie konania vo veci, v ktorej bola obnova konania povolená (§ 75b ods. 3 zákona o ústavnom súde), príslušný ten senát ústavného súdu, ktorý rozhodoval v pôvodnom konaní. Sudcom spravodajcom je sudca, ktorý ním bol v pôvodnom konaní. Ak takýmto spôsobom nemožno príslušný senát určiť, pretože senát v pôvodnom zložení neexistuje, je na prerokovanie pôvodného návrhu príslušný senát ústavného súdu, ktorého členom podľa rozvrhu práce je sudca, ktorý bol sudcom spravodajcom v pôvodnom konaní. Ak nemožno príslušný senát určiť ani týmto spôsobom, pridelí sa vec náhodným výberom (čl. VI bod 1 rozvrhu práce), pričom na prerokovanie pôvodného návrhu je príslušný senát určený podľa bodu 5. Návrh však nemožno prideliť na rozhodovanie sudcom, ktorí boli členmi senátu rozhodujúceho o povolení obnovy konania v danej veci.
 8. Návrh na obnovu konania pred ústavným súdom vo veci patriacej do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa pridelí sudcovi spravodajcovi náhodným výberom (čl. V bod 1 rozvrhu práce). Návrh však nemožno prideliť sudcovi, ktorý bol sudcom spravodajcom v pôvodnom konaní, povolenie obnovy ktorého sa navrhuje.
 9. Ak bola povolená obnova konania pred ústavným súdom vo veci patriacej do pôsobnosti pléna, sudcom spravodajcom v tejto veci je sudca, ktorý ním bol v pôvodnom konaní. Ak tento sudca už nie je sudcom ústavného súdu alebo zo závažného dôvodu nemôže plniť funkciu sudcu spravodajcu (čl. I body 3 a 4 rozvrhu práce), pridelí sa vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom (čl. V bod 1 rozvrhu práce).
 10. V záujme hospodárnosti konania môže plénum ústavného súdu rozhodnúť o spojení vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu, ktoré boli pridelené členom rôznych senátov ako sudcom spravodajcom, na spoločné konanie, ak tieto veci spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Návrh na rozhodnutie o spojení môže plénu ústavného súdu podať sudca spravodajca vo veci, ktorej spojenie s inou vecou sa navrhuje, alebo predsedníčka ústavného súdu. Ak vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa nerozhodne plénum inak, je na spoločné konanie o spojených veciach príslušný ten senát ústavného súdu, ktorého členom je sudca spravodajca v tej zo spájaných vecí, v ktorej začalo konanie na ústavnom súde skôr (§ 18 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Za rovnakých podmienok môže plénum ústavného súdu rozhodnúť o spojení vecí patriacich do jeho pôsobnosti, ktoré boli pridelené rôznym sudcom spravodajcom. Ak vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa nerozhodne plénum inak, sudcom spravodajcom v spoločnom konaní o spojených veciach je sudca spravodajca v tej zo spájaných vecí, v ktorej začalo konanie na ústavnom súde skôr. O spojení ostatných vecí patriacich do pôsobnosti senátov ústavného súdu, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov, rozhoduje príslušný senát ústavného súdu určený podľa bodu 5, a to na návrh sudcu spravodajcu vo veci, ktorej spojenie s inou vecou sa navrhuje. Ak vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa nerozhodne senát inak, sudcom spravodajcom v spoločnom konaní o spojených veciach je sudca spravodajca v tej zo spájaných vecí, v ktorej začalo konanie na ústavnom súde skôr.
 11. Návrhy na začatie konania tvoriace hromadný návrh alebo viacero hromadných návrhov možno za dodržania podmienok vyplývajúcich z § 29 zákona o ústavnom súde, čl. I bodu 2, čl. V bodu 1 a čl. VI bodu 1 rozvrhu práce prideliť jednotlivým sudcom spravodajcom po skupinách obsahujúcich návrhy na začatie konania vo veciach, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov.
 12. Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z právomocí ústavného súdu podľa § 14 ods. 3 a 4 a § 74e ods. 2 a 3 zákona o ústavnom súde sa zabezpečuje permanentná dosiahnuteľnosť najmenej deviatich sudcov ústavného súdu vrátane predsedníčky alebo podpredsedu ústavného súdu.

Článok III

 1. Predsedníčka ústavného súdu podľa § 5 ods. 5 zákona o ústavnom súde určuje dočasné zastúpenie neprítomného (čl. I body 3 a 4) alebo vylúčeného predsedu senátu alebo člena senátu podľa týchto kritérií:

  a) nneprítomného alebo vylúčeného člena senátu, ktorý má štyroch členov, zastupuje ďalší člen senátu;

  b) neprítomného alebo vylúčeného predsedu

  • prvého senátu zastupuje predseda štvrtého senátu,
  • druhého senátu zastupuje predseda prvého senátu,
  • tretieho senátu zastupuje predseda druhého senátu,
  • štvrtého senátu zastupuje predseda tretieho senátu;

  c) ak nejde o prípad uvedený v písmene a), neprítomného alebo vylúčeného sudcu

  • prvého senátu zastupuje člen štvrtého senátu,
  • druhého senátu zastupuje člen prvého senátu,
  • tretieho senátu zastupuje člen druhého senátu,
  • štvrtého senátu zastupuje sudca tretieho senátu;

  d) neprítomného vekom staršieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom staršieho sudcu zastupuje vekom starší sudca určený podľa písmena c); neprítomného vekom mladšieho sudcu alebo z rozhodovania vylúčeného vekom mladšieho sudcu zastupuje vekom mladší sudca určený podľa písmena c);

  e) v prípade zastúpenia neprítomného predsedu senátu podľa písmena b) má zastupujúci sudca postavenie člena senátu; neprítomného predsedu senátu zastupuje vekom najstarší z pôvodných členov senátu (§ 5 ods. 4 zákona o ústavnom súde).

 2. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti pléna vylúčený sudca spravodajca, pridelí sa táto vec novému sudcovi spravodajcovi náhodným výberom.
 3. Ak bol z rozhodovania veci patriacej do pôsobnosti senátu vylúčený sudca spravodajca, pridelí sa táto vec inému členovi tohto senátu náhodným výberom. Členom senátu sa rozumie aj sudca, ktorý vylúčeného sudcu spravodajcu zastupuje.

Článok IV

 1. O vylúčení sudcu pri rozhodovaní v senáte podľa § 28 ods. 3 zákona o ústavnom súde rozhoduje

  a) prvý senát, ak ide o sudcov štvrtého senátu,

  b) druhý senát, ak ide o sudcov prvého senátu,

  c) tretí senát v zložení určenom v čl. II bode 3 písm. b), ak ide o sudcov druhého senátu,

  d) štvrtý senát, ak ide o sudcov tretieho senátu.

 2. Ak v dôsledku vylúčenia sudcov, odmietnutia sudcov účastníkmi konania alebo vyhlásenia predpojatosti samotnými sudcami nie je možný postup podľa bodu 1, rozhodne o veci samej senát v pôvodnom zložení; na ďalšie vyhlásenia účastníka konania o odmietnutí sudcu pre jeho predpojatosť a vyhlásenia sudcu o svojej predpojatosti vo veci sa neprihliada (§ 28 ods. 3 a 4 zákona o ústavnom súde).

Článok V

Prideľovanie vecí v pléne

 1. Veci patriace do pôsobnosti pléna ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predsedníčka ústavného súdu. Ak v ďalšom priebehu konania o návrhu pretrvávajú pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti pléna, rozhodne o povahe veci plénum ústavného súdu.

Článok VI

Prideľovanie vecí v senáte

 1. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu sa prideľujú sudcom spravodajcom náhodným výberom.
 2. V prípade pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci na účely jej pridelenia predsedníčka ústavného súdu. Ak v ďalšom priebehu konania o návrhu pretrvávajú pochybnosti, či vec patrí do pôsobnosti senátu, rozhodne o povahe veci plénum ústavného súdu. Rozhodnutie pléna je záväzné aj pre senáty ústavného súdu.

Článok VII

 1. Plénum ústavného súdu môže so súhlasom sudcu rozhodnúť, že mu zníži počet prideľovaných vecí. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. I bodu 3 rozvrhu práce. V uznesení sa uvedie rozsah zníženia, doba, na ktorú sa znižuje počet prideľovaných vecí, a dôvod zníženia.
 2. Predsedníčke ústavného súdu sa v období, na ktoré bol prijatý rozvrh práce (čl. I bod 1 rozvrhu práce), ako sudkyni spravodajkyni náhodným výberom prideľujú maximálne tri veci mesačne. To neplatí o veciach týkajúcich sa návrhov na začatie konania podľa čl. 125, čl. 125a, čl. 125b, čl. 128, čl. 129 ods. 2 a čl. 129a Ústavy Slovenskej republiky a o veciach týkajúcich sa hromadných návrhov.

Článok VIII

Pojednávacie dni

 1. Pojednávacími dňami ústavného súdu sú spravidla pracovné dni.
 2. Pojednávacím dňom pléna ústavného súdu je spravidla streda.
 3. Verejné ústne pojednávania prvého senátu sa konajú v utorok a druhého senátu vo štvrtok párneho kalendárneho týždňa. Verejné ústne pojednávania tretieho senátu sa konajú v utorok a štvrtého senátu vo štvrtok nepárneho kalendárneho týždňa. Predseda senátu môže so súhlasom predsedníčky ústavného súdu nariadiť verejné ústne pojednávanie aj na iný deň.
 4. Neverejné zasadnutia pléna a senátov sa konajú podľa rozhodnutia ich predsedov.

Článok IX

Ostatná činnosť ústavného súdu

 1. Ústavný súd rozhoduje o svojich vnútorných pomeroch.
 2. Ústavný súd  schvaľuje návrh svojho rozpočtu a záverečného účtu.

Článok X

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Používanie technických a programových prostriedkov pre účely prideľovania vecí sudcom spravodajcom upravuje príloha rozvrhu práce.
 2. Veci patriace do pôsobnosti senátov ústavného súdu, ktoré boli pridelené sudcom spravodajcom pred 21. decembrom 2017 (dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2018) a v ktorých bolo k tomuto dňu vydané rozhodnutie o prijatí na ďalšie konanie, prerokujú senáty v pôvodnom zložení pred zmenou vykonanou týmto dodatkom.
 3. Zrušuje sa pozastavenie prideľovania nových vecí sudcom ústavného súdu vymenovaným do funkcie pred 14. decembrom 2017 ustanovené čl. X bodom 3 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2018 v znení dodatku č. 1 z 5. apríla 2017 a dodatku č. 2 z 20. decembra 2017.
 4. Tento rozvrh práce schválený plénom ústavného súdu 14. februára 2018 nadobúda účinnosť 1. marca 2018 okrem čl. X bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 15. februára 2018.

V Košiciach 14. februára 2018

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky


PRÍLOHA

K ROZVRHU PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019

schválený na zasadnutí pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky
konanom 14. februára 2018

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky schválilo podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v súlade s čl. X bodom 1 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 túto

PRÍLOHU

K ROZVRHU PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019

Článok I

Účel a základné pravidlá

 1. Príloha k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 (ďalej len „príloha“) upravuje v súlade s čl. X bodom 1 Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 (ďalej len „rozvrh práce“) používanie technických a programových prostriedkov pre účely prideľovania návrhov vo veciach, o ktorých rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v senáte alebo v pléne, sudcom ústavného súdu ako sudcom spravodajcom.
 2. Na prideľovanie návrhov sa používajú technické a programové prostriedky schválené plénom ústavného súdu na jeho neverejnom zasadnutí uznesením sp. zn. Spr 1641/2015 zo 16. decembra 2015 (ďalej len „elektronický systém prideľovania“).
 3. Návrhy na začatie konania sa na účely ich pridelenia rozdeľujú do týchto skupín:

  a) návrhy na začatie konania o súlade právnych predpisov (čl. 125 ústavy), o súlade medzinárodných zmlúv s ústavou a ústavnými zákonmi (čl. 125a ústavy), o súlade predmetu referenda s ústavou a ústavnými zákonmi (čl. 125b ústavy), o výklad ústavy alebo ústavného zákona (čl. 128 ústavy) okrem návrhov na začatie konania uvedených v písmene f);

  b) návrhy na začatie konania vo volebných veciach (čl. 129 ods. 2 ústavy) okrem návrhov na začatie konania uvedených v písmene f);

  c) návrhy na začatie konania pred ústavným súdom, u ktorých je v čase doručenia ústavnému súdu splnená podmienka právneho zastúpenia advokátom, okrem návrhov na začatie konania uvedených v písmenách a), b), d), e), f) a g);

  d) návrhy na začatie konania pred ústavným súdom, u ktorých nie je v čase doručenia ústavnému súdu splnená podmienka právneho zastúpenia advokátom, okrem návrhov na začatie konania uvedených v písmenách a), b), c), e), f) a g);

  e) návrhy na začatie konania o sťažnosti (čl. 127 ústavy) tvoriace hromadný návrh alebo viacero hromadných návrhov doručených ústavnému súdu v rôznych dňoch;

  f) návrhy na začatie konania doručené osobne do podateľne ústavného súdu v písomnej podobe okrem návrhov na začatie konania uvedených v písmenách e) a g);

  g) návrhy na obnovu konania pred ústavným súdom (§ 75 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov).

 4. Ak je zrejmé, že návrhy na začatie konania o sťažnosti (čl. 127 ústavy) tvoriace hromadný návrh alebo viacero hromadných návrhov doručených ústavnému súdu v rôznych dňoch spolu skutkovo nesúvisia alebo sa netýkajú tých istých účastníkov, môžu byť namiesto skupiny návrhov uvedených v bode 3 písm. e) zaradené do niektorej zo skupín návrhov uvedených v bode 3 písm. c) alebo d) podľa toho, či v čase ich doručenia ústavnému súdu bola alebo nebola splnená podmienka právneho zastúpenia advokátom.
 5. Návrhy na začatie konania sa prideľujú sudcom spravodajcom prostredníctvom elektronického systému prideľovania oddelene podľa jednotlivých skupín uvedených v bode 3.
 6. Právne veci týkajúce sa konania pred ústavným súdom podľa čl. 129a ústavy sa prideľujú podľa bodu 5 ako samostatná skupina. Na ich pridelenie sudcovi spravodajcovi a na informovanie o ich pridelení sa primerane použijú aj čl. II body 1 a 5 a čl. III prílohy.

Článok II

Čas prideľovania a informovanie o pridelení návrhov na začatie konania

 1. Návrhy na začatie konania uvedené v čl. I bode 3 písm. a), b), c) a d) prílohy sa prideľujú po ich zaevidovaní v informačnom systéme ústavného súdu v aplikácii Manažment konaní a po vytvorení spisu. Elektronický systém prideľovania sa aktivuje automaticky každý pracovný deň o 19.00 h.
 2. Návrhy na začatie konania uvedené v čl. I bode 3 písm. e) prílohy sa prideľujú po ich zaevidovaní v informačnom systéme ústavného súdu v aplikácii Manažment konaní, vytvorení spisov a po ich zaradení do skupín obsahujúcich návrhy na začatie konania vo veciach, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov (čl. II bod 11 rozvrhu práce). Elektronický systém prideľovania aktivuje zamestnanec Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky poverený plénom ústavného súdu na jeho neverejnom zasadnutí.
 3. Návrhy na začatie konania uvedené v čl. I bode 3 písm. f) prílohy sa prideľujú pri ich osobnom doručení do podateľne ústavného súdu po ich prevzatí a zaevidovaní identifikačných údajov o podaní v informačnom systéme ústavného súdu v aplikácii BRISK. Elektronický systém prideľovania aktivuje pracovník podateľne Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 4. Návrhy na začatie konania uvedené v čl. I bode 3 písm. g) prílohy sa prideľujú po ich zaevidovaní v informačnom systéme ústavného súdu v aplikácii Manažment konaní a po vytvorení spisov. Elektronický systém prideľovania aktivuje zamestnanec Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky poverený plénom ústavného súdu na jeho neverejnom zasadnutí.
 5. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky zverejní informáciu o pridelení návrhov na začatie konania na webovom sídle ústavného súdu. Informácia o pridelení návrhov obsahuje údaje o dátume doručenia návrhu, o čísle (spisovej značke) konania, označenie navrhovateľa (ak ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je zároveň orgánom verejnej moci, označenie navrhovateľa sa uvádza v anonymizovanej podobe), označenie právneho zástupcu navrhovateľa a meno sudcu spravodajcu. Informácia sa zverejňuje bez zbytočného odkladu po jej spracovaní spravidla nasledujúci pracovný deň po dni pridelenia návrhov, v prípade návrhov uvedených v čl. I bode 3 písm. e) prílohy spravidla do troch pracovných dní po ich pridelení.
 6. V prípade návrhov na začatie konania uvedených v čl. I bode 3 písm. f) prílohy vydá pracovník podateľne Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky osobe, ktorá návrh osobne doručila do podateľne ústavného súdu v písomnej podobe, potvrdenie obsahujúce údaj o dátume doručenia návrhu, o čísle (spisovej značke) konania a meno sudcu spravodajcu, bez zbytočného odkladu po vykonaní úkonov podľa bodu 3. V prípade doručenia iných podaní v už prebiehajúcich konaniach vrátane podaní predstavujúcich doplnenie už skôr podaných návrhov sa potvrdenie podľa predchádzajúcej vety nevydáva.

Článok III

Záverečné ustanovenia

 1. Ak je podľa rozvrhu práce alebo podľa opatrenia predsedníčky ústavného súdu vydaného na základe rozvrhu práce alebo podľa uznesenia pléna potrebné prerozdeliť už pridelené veci alebo vec nanovo prideliť, vykoná sa prerozdelenie alebo opätovné pridelenie prostredníctvom elektronického systému prideľovania určeného na prerozdelenie už pridelených vecí.
 2. Ak nebude možné použiť elektronický systém prideľovania na pridelenie návrhov na začatie konania v dôsledku jeho poruchy, z technických príčin alebo z iných závažných dôvodov v trvaní najmenej piatich pracovných dní, návrhy budú prideľované na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu náhodným spôsobom.
 3. Táto príloha nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

V Košiciach 14. februára 2018

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dodatok č. 1

K ROZVRHU PRÁCE

ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019

schválený na zasadnutí pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky
konanom 13. februára 2019

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 13. februára 2019 schválilo podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 v tomto znení:

Článok I

Doba platnosti Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 schváleného 14. februára 2018 (ďalej len „rozvrh práce“) sa predlžuje do prijatia nového rozvrhu práce plénom Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) kreovaným na základe vymenovania a ujatia sa funkcie nových sudcov ústavného súdu vymenovaných namiesto sudcov ústavného súdu, ktorých funkčné obdobie skončí 16. februára 2019.

Článok II

V období od 17. februára 2019 do prijatia nového rozvrhu práce podľa článku I (ďalej len „prechodné obdobie“) sa uplatnia tieto odchýlky v pravidlách rozdelenia práce na ústavnom súde:

Počas prechodného obdobia vykonáva ústavný súd svoju právomoc a pôsobnosť rozhodovaním v senátnych veciach.

Ústavný súd má jeden senát, ktorý pracuje v tomto zložení:

prvý senát ústavného súdu Jana Baricová – predsedníčka senátu
Miroslav Duriš
Jana Laššáková
Mojmír Mamojka;
pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcami spravodajcami
Janou Baricovou a Miroslavom Durišom pracuje senát v zložení:
  Jana Baricová – predsedníčka senátu
Miroslav Duriš
Mojmír Mamojka;
pri predkladaní pridelených vecí do senátu sudcami spravodajcami
Janou Laššákovou a Mojmírom Mamojkom pracuje senát v zložení:
  Jana Baricová – predsedníčka senátu
Jana Laššáková
Mojmír Mamojka;

Predsedníčkou prvého senátu je sudkyňa Jana Baricová.

O spojení vecí, na prerokovanie ktorých je príslušný prvý senát ústavného súdu a ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov, rozhoduje prvý senát ústavného súdu na návrh sudcu spravodajcu vo veci, ktorej spojenie s inou vecou sa navrhuje. Ak vzhľadom na okolnosti hodné osobitného zreteľa nerozhodne senát inak, sudcom spravodajcom v spoločnom konaní o spojených veciach je sudca spravodajca v tej zo spájaných vecí, v ktorej začalo konanie na ústavnom súde skôr.

Neprítomnú predsedníčku prvého senátu alebo člena prvého senátu zastupuje ďalší (štvrtý) člen senátu.

V prípadoch týkajúcich sa vylúčenia sudcov prvého senátu, ich odmietnutia účastníkmi konania pre predpojatosť (vznesenia námietky zaujatosti voči nim) alebo vyhlásenia predpojatosti (zaujatosti) samotnými sudcami prvého senátu sa postupuje podľa článku IV bodu 2 rozvrhu práce.

Sudcom ústavného súdu Jane Baricovej, Miroslavovi Durišovi, Jane Laššákovej a Mojmírovi Mamojkovi sa počas prechodného obdobia náhodným výberom ako sudcom spravodajcom prideľujú veci v rozsahu:

 • Jana Baricová: 1/13 celkového nápadu vecí
 • Miroslav Duriš: 1/13 celkového nápadu vecí
 • Jana Laššáková: 1/13 celkového nápadu vecí
 • Mojmír Mamojka: 1/13 celkového nápadu vecí

Nad rámec uvedeného limitu im možno prideliť aj naliehavé veci patriace do rozhodovacej pôsobnosti senátu, rozhodnutie o ktorých neznesie odklad. O pridelení rozhodne sudca ústavného súdu, ktorý je podľa zákona oprávnený zastupovať predsedu ústavného súdu a podpredsedu ústavného súdu. Pridelenie sa vykoná náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov.

Prideľovanie nových vecí sudcom ústavného súdu, ktorých funkčné obdobie skončí 16. februára 2019, bude ukončené 16. februára 2019.

Súdni poradcovia, ktorí sú štátnymi zamestnancami v Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky vykonávajú analýzu podaní a prípravu podkladov na rozhodnutie ústavného súdu v rozsahu, ktorý nevyžaduje realizáciu procesných úkonov, v prechodnom období aj vo veciach, ktoré neboli pridelené sudcovi spravodajcovi.

Ustanovenia článku I bodu 4, článku II bodov 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12, článku III bodov 1 a 2, článku IV bodu 1, druhej vety článku V bodu 2, druhej a tretej vety článku VI bodu 2 a článku VII rozvrhu práce sa nepoužijú. Nepoužijú sa taktiež ustanovenia článku I bodu 3 písm. a) v časti „okrem návrhov na začatie konania uvedených v písmene f)“, článku I bodu 3 písm. b) v časti „okrem návrhov na začatie konania uvedených v písmene f)“, článku I bodu 3 písm. c) v časti „f)“, článku I bodu 3 písm. d) v časti „f)“, článku I bodu 3 písm. f) a článku II bodov 3 a 6 Prílohy k rozvrhu práce schválenej 14. februára 2018.

Článok II

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 17. februára 2019.

V Košiciach 13. februára 2019

Ivetta Macejková, v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 26.6.2023