Smernica k aplikácii tlačového zákona

Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

č. 2/2019

k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov

I.

V súlade s čl. 5 bodom 5.3 písm. d) Organizačného poriadku Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „kancelária ústavného súdu“) vydávam túto smernicu kancelárie ústavného súdu č. 2/2019 KÚS-Spr 969/2019 k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „smernica“).

PRVÁ ČASŤ

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom prijatia tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu“) v rámci procesu sprístupňovania informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ústavného súdu, ako aj sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) a zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „tlačový zákon“).
 2. Ustanovenia tejto smernice je potrebné vykladať a aplikovať v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky a s ustanoveniami zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“); s ustanoveniami Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 114/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov; v zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií aj s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov; s ustanoveniami tlačového zákona v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 62 zákona o ústavnom súde aj s dotknutými ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

DRUHÁ ČASŤ

Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti podľa zákona o slobode informácií

Článok 2

Zodpovedné subjekty

 1. Subjektom zodpovedným za prijímanie žiadostí a evidovanie žiadostí v rozsahu ustanovenom Registratúrnym poriadkom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky a v rozsahu ustanovenom v čl. 4 smernice je odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu (ďalej len „odbor tlačový a informačný“).
 2. Subjektom zodpovedným za sprístupňovanie informácií je kancelária ústavného súdu. Za kanceláriu ústavného súdu sprístupňuje informácie poverený zamestnanec odboru tlačového a informačného (ďalej len „poverený zamestnanec“), ktorého pri sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií priamo riadi vedúci kancelárie ústavného súdu.
 3. Spolupracujúcim organizačným útvarom sa na účely tejto smernice rozumie organizačný útvar kancelárie ústavného súdu, ktorý je podľa obsahu požadovanej informácie v súlade s Organizačným poriadkom kancelárie ústavného súdu vecne príslušný na spracovanie podkladov pre povereného zamestnanca na vybavenie žiadosti. Spracovaním podkladov sa rozumie najmä včasné poskytnutie podkladov alebo odborných údajov potrebných na vybavenie žiadosti, ktorými nedisponuje poverený zamestnanec.

Článok 3

Prijímanie žiadostí o sprístupnenie informácií

 1. Žiadosti sa prijímajú:

  a) osobne a telefonicky,

  b) písomne,

  c) faxom,

  d) elektronickou poštou,

  e) iným technicky vykonateľným spôsobom.

 2. O každej prijatej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobode informácií, pri vybavení ktorej postupuje kancelária ústavného súdu podľa ustanovení prvej a druhej časti tejto smernice, sa priebežne vypĺňa záznam o prijatej žiadosti. Záznam o prijatej žiadosti vypĺňa poverený zamestnanec v jednotlivých položkách priebežne, tak aby z jeho obsahu bolo možné zistiť stav vybavovania danej žiadosti.
 3. V prípade prijatia žiadosti podľa čl. 3 bodu 1 písm. a) smernice sa podstatný obsah žiadosti zaznamená v úradnom zázname.
 4. Ak je žiadosť podaná inému organizačnému útvaru ako odboru tlačovému a informačnému, tento je povinný ju bezodkladne v deň doručenia, prípadne v nasledujúci pracovný deň, ak bola žiadosť podaná po 15:00 h a v piatok po 13:30 h, postúpiť odboru tlačovému a informačnému na zaevidovanie; tým nie je dotknutá povinnosť tohto organizačného útvaru podľa bodu 3.

Článok 4

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

 1. Evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií (ďalej len „evidencia žiadostí“) tvorí samostatný register Spr-Inf v rámci denníka Spr. Evidenciu v registri Spr-Inf vedie odbor tlačový a informačný tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.
 2. Evidencia žiadostí musí obsahovať najmä tieto údaje:

  a) pridelená spisová značka Spr-Inf,

  b) dátum podania žiadosti, hodina podania,

  c) meno a priezvisko žiadateľa, adresa žiadateľa,

  d) vyžiadaná informácia a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

  e) forma podania (osobne, telefonicky, písomne, faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom),

  f) zákonná lehota na vybavenie žiadosti určená konkrétnym dátumom,

  g) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti),

  h) forma vybavenia (osobne, telefonicky, písomne, faxom, elektronickou poštou),

  i) dátum vybavenia žiadosti,

  j) podanie opravného prostriedku.

 3. Žiadosti o informácie sa v súvislosti s ich evidenciou a vybavovaním posudzujú podľa ich obsahu. Žiadosti o informácie v zmysle ustanovenia § 14 zákona o slobode informácií zaeviduje odbor tlačový a informačný do evidencie v registri Spr-Inf.
 4. Žiadosti o poskytnutie právnej rady označené ako žiadosti podľa zákona o slobode informácií odbor tlačový a informačný zaeviduje v súlade s ich označením žiadateľom do evidencie v registri Spr-Inf. Kancelária ústavného súdu pri ich vybavení postupuje podľa čl. 7 bodu 8 tejto smernice.
 5. Žiadosti o informácie o priebehu konania pred ústavným súdom podané účastníkom konania pred ústavným súdom, jeho právnym zástupcom alebo osobou, ktorá má alebo ktorá tvrdí, že má právny záujem na výsledku konania, odbor tlačový a informačný zaeviduje do evidencie v registri denníka Spr. Pri ich vybavení sa postupuje podľa čl. 7 bodov 9 a 10 tejto smernice.
 6. Kompletný spisový materiál kancelárie ústavného súdu v registri Spr-Inf musí obsahovať:

  a) žiadosť o informáciu, resp. úradný záznam o podstatnom obsahu žiadosti,

  b) vyplnený záznam o prijatej žiadosti o sprístupnenie informácie,

  c) list kancelárie ústavného súdu, ktorým bola informácia sprístupnená, alebo úradný záznam o obsahu informácie sprístupnenej ústne, alebo rozhodnutie kancelárie ústavného súdu o nesprístupnení informácie,

  d) zápis podľa § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií, ak bola informácia sprístupnená,

  e) doklad o odoslaní informácie alebo o odoslaní rozhodnutia vo veci.

Článok 5

Odloženie žiadosti pre jej nedostatky v zákonom predpísaných náležitostiach a postúpenie žiadosti

 1. Poverený zamestnanec preskúma, či žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 14 zákona o slobode informácií. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 2. V prípade, ak žiadosť neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, kancelária ústavného súdu bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmich dní neúplnú žiadosť doplnil s poučením o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve kancelárie ústavného súdu žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, kancelária ústavného súdu žiadosť odloží (ad acta). Poverený zamestnanec vyznačí túto skutočnosť v zázname o prijatej žiadosti.
 3. Ak kancelária ústavného súdu nemá požadované informácie k dispozícii, avšak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak rozhodne o nesprístupnení informácie (čl. 9 bod 2 tejto smernice). Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Článok 6

Vybavenie žiadosti odkazom na zverejnenú informáciu

 1. Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, kancelária ústavného súdu môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
 2. Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení zverejnených informácií, kancelária ústavného súdu mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Článok 7

Podmienky sprístupnenia informácií

 1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, vyhotovením odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne kancelária ústavného súdu so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 2. Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie informácie v písomnej forme (kópie dokumentov, výtlačky PC) a počet strán by prekročil 30 strán (pri štandardnom rozvrhnutí strán, veľkosť písma 13, riadkovanie 1,5), kancelária ústavného súdu môže z dôvodu hospodárnosti namiesto požadovanej písomnej formy sprístupniť informáciu odkopírovaním na CD alebo DVD nosič dát.
 3. Kancelária ústavného súdu obmedzí prístup k informáciám z dôvodov a v rozsahu podľa § 8 až § 12 zákona o slobode informácií (najmä z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona, ochrany osobnosti a osobných údajov alebo ochrany obchodného tajomstva). Všetky obmedzenia práva na informácie vykoná kancelária ústavného súdu tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií (§ 4 ods. 4 zákona o slobode informácií) po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.
 4. Kancelária ústavného súdu obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu okrem informácie o rozhodnutí alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.
 5. Rozhodnutia ústavného súdu sa sprístupňujú v anonymizovanej podobe.
 6. Kancelária ústavného súdu nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.
 7. Kancelária ústavného súdu neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská.
 8. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá kancelária ústavného súdu rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.
 9. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, týkajúcej sa konania pred ústavným súdom (vrátane jeho priebehu), podanej účastníkmi dotknutého konania pred ústavným súdom, zúčastnenými osobami alebo ich právnymi zástupcami, vydá kancelária ústavného súdu rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec zákona o slobode informácií vylúčenú zo sprístupnenia podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií, a odkáže žiadateľa na uplatnenie jeho práv vyplývajúcich z jeho procesného postavenia v konaní podľa § 97 Civilného sporového poriadku v spojení s § 62 zákona o ústavnom súde súčasne s oznámením spisovej značky, pod ktorou je dotknuté konanie na ústavnom súde vedené. Pokiaľ je z obsahu žiadosti zrejmé, že žiadateľ spisovú značku konania pozná, táto sa mu už opakovane neoznamuje.
 10. Žiadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa konania pred ústavným súdom, podanú účastníkmi dotknutého konania pred ústavným súdom, zúčastnenými osobami alebo ich právnymi zástupcami, môže vybaviť kancelária ústavného súdu aj sprístupnením informácie s upozornením, že ide o informáciu nad rámec zákona o slobode informácií vylúčenú zo sprístupnenia podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií, s tým, že informácia sa žiadateľovi sprístupňuje v rámci jeho práv vyplývajúcich z jeho procesného postavenia v konaní pred ústavným súdom. Týmto spôsobom možno sprístupniť iba jednoduché informácie zistiteľné z obsahu príslušných registrov a evidenčných pomôcok ústavného súdu (spravidla o štádiu prebiehajúceho konania). Tieto informácie je oprávnený sprístupniť iba poverený zamestnanec.

Článok 8

Vybavenie žiadosti

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví kancelária ústavného súdu bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona o slobode informácií (čl. 5 bod 2 smernice) a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií, ak tento zákon neustanovuje inak.
 2. Zo závažných dôvodov môže kancelária ústavného súdu predĺžiť lehotu podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií (čl. 8 bod 1 smernice), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií. Závažnými dôvodmi sú:

  a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

  b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

  c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

 3. Predĺženie lehoty oznámi kancelária ústavného súdu žiadateľovi bezodkladne najneskôr pred uplynutím lehoty podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií (čl. 8 bod 1 smernice). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. O predĺžení lehoty rozhoduje vedúci kancelárie ústavného súdu.
 4. Odbor tlačový a informačný po prijatí žiadosti, na ktorej vybavenie potrebuje súčinnosť spolupracujúceho organizačného útvaru, požiada spolupracujúci organizačný útvar o spracovanie podkladov a zároveň s ním dohodne lehotu na spracovanie podkladov.
 5. Spolupracujúci organizačný útvar spracuje podklady v lehote dohodnutej s odborom tlačovým a informačným a tieto podklady odošle odboru tlačovému a informačnému podľa povahy veci v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na ich ďalšie spracovanie pri vybavení žiadosti.
 6. Ak spolupracujúci organizačný útvar nie je vecne príslušný na spracovanie podkladov k žiadosti podľa čl. 2 bodu 3 smernice, bezodkladne vráti dožiadanie späť odboru tlačovému a informačnému.
 7. Podklady pre sprístupnenie informácií poverený zamestnanec spracuje a predloží vedúcemu kancelárie ústavného súdu najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na vybavenie veci.
 8. Ak sa požadovaná informácia sprístupňuje ústnou formou, vyhotoví poverený zamestnanec o sprístupnení informácie a o jej obsahu úradný záznam, ktorý podpíše aj žiadateľ. Ak žiadateľ odmietne úradný záznam podpísať, táto skutočnosť sa uvedie v úradnom zázname.
 9. Písomné oznámenie kancelárie ústavného súdu, ktorým sprístupňuje informácie, podpisuje vedúci kancelárie ústavného súdu.
 10. Oznámenie kancelárie ústavného súdu, ktorým sprístupňuje informácie, zašle kancelária ústavného súdu v lehote na vybavenie žiadosti žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.

Článok 9

Písomné rozhodnutie

 1. Ak kancelária ústavného súdu poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobode informácií v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. O poskytnutí informácií rozhoduje vedúci kancelárie ústavného súdu. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 2. Ak kancelária ústavného súdu žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií (čl. 8 bod 1 smernice) písomné rozhodnutie.
 3. Podklady pre rozhodnutie vypracuje poverený zamestnanec a predloží vedúcemu kancelárie ústavného súdu najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na vybavenie veci. O nesprístupnení informácie rozhoduje vedúci kancelárie ústavného súdu.
 4. Písomné rozhodnutie zašle kancelária ústavného súdu v lehote na vybavenie žiadosti žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.

Článok 10

Opravné prostriedky

 1. O odvolaní proti rozhodnutiu kancelárie ústavného súdu o nesprístupnení informácie rozhoduje predseda ústavného súdu.
 2. Podklady pre vydanie rozhodnutia predsedu ústavného súdu o odvolaní pripravuje zamestnanec určený predsedom ústavného súdu tak, aby návrh rozhodnutia o odvolaní bol predložený predsedovi ústavného súdu najneskôr tri dni pred uplynutím zákonnej pätnásťdňovej lehoty na rozhodnutie o odvolaní (§ 19 zákona o slobode informácií).

TRETIA ČASŤ

Článok 11

Zodpovedné subjekty

 1. Odbor tlačový a informačný poskytuje médiám informácie, ktoré sa týkajú činnosti:

  a) ústavného súdu,

  b) kancelárie ústavného súdu.

 2. Odbor tlačový a informačný poskytuje na základe rovnosti vydavateľom periodickej tlače a tlačovým agentúram informácie podľa čl. 11 bodu 1 smernice na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti v súlade s § 3 tlačového zákona.
 3. Za odbor tlačový a informačný sprístupňuje informácie hovorca ústavného súdu (ďalej len „hovorca“).
 4. Hovorcu pri poskytovaní informácií podľa čl. 11 bodu 1 písm. a) smernice priamo riadi predseda ústavného súdu.
 5. Hovorcu pri poskytovaní informácií podľa čl. 11 bodu 1 písm. b) smernice priamo riadi vedúci kancelárie ústavného súdu.

Článok 12

Prijímanie a vybavovanie žiadostí zo strany médií

 1. Žiadosti sa prijímajú:

  a) osobne a telefonicky,

  b) písomne,

  c) faxom,

  d) elektronickou poštou,

  e) iným technicky vykonateľným spôsobom.

 2. Informácie médiám podľa tretej časti tejto smernice sa sprístupňujú podľa dohody so žiadateľom osobne, telefonicky, faxom, poštou alebo elektronickou poštou.
 3. Forma sprístupnenia informácií médiám podľa tretej časti smernice sa volí podľa okolností a povahy veci spravidla tak, aby bolo možné verifikovať obsah sprístupnenej informácie.
 4. Ďalšie podrobnosti o vybavovaní žiadostí zo strany médií (najmä povahu a rozsah poskytovaných informácií týkajúcich sa činnosti ústavného súdu) upravujú Zásady informovania médií o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré schvaľuje plénum ústavného súdu.

II.

Touto smernicou sa ruší smernica č. 21a/2017. Táto smernica nadobúda účinnosť 16. septembra 2019.

Dátum vytvorenia: 8.6.2023 Dátum aktualizácie: 8.6.2023