Informácie na spracúvanie osobných údajov

podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

(ďalej len "informácie")

Tieto informácie sú určené pre vás - dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice, IČO 319 470 00 (ďalej len "prevádzkovateľ").

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie, môžete kontaktovať elektronicky na adrese gdpr@ustavnysud.sk alebo písomne na adrese: „Zodpovedná osoba“, Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice.

Osobné údaje

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od vás - dotknutých osôb priamo alebo aj nepriamo, napríklad prostredníctvom rodinných príslušníkov, blízkych osôb, verejne dostupných evidencií alebo registrov.

Účel a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie plnenia úloh Kancelárie Ústavného súdu SR, ktorými sú bežné kontaktné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne adresa, na ktorej sa osoba zdržiava, emailová adresa, adresa e-schránky, poštová adresa, telefónne číslo, osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a predložených dokladoch, ktoré sa vyžadujú na obsadzované pracovné miesto, osobné údaje zaznamenané kamerovým systémom, osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu právnickej osoby a jej štatutárov, prípadne na identifikáciu fyzickej osoby a podobne. Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v rámci výkonu rozhodovacej právomoci ústavného súdu.

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva najmä na účely výkonu rozhodovacej právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, na účel vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií a vedenie ich evidencie, na účel vybavovania sťažností, na účely vedenia účtovnej agendy, na zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere zmluvného partnera a podobne.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je najmä plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, prípadne plnenie zmluvy alebo aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy alebo súhlas dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ spracúva niektoré údaje aj na základe oprávnených záujmov, ktorými sú najmä dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácia a udržiavanie technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovanie podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na zabezpečenie oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie namietať; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podrobnejšie informácie o účeloch, právnom základe a kategóriách osobných údajov nájdete v "Záznamoch o spracovateľských činnostiach" (XSLT, 110 Kb).

Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším príjemcom ako sú súdy zaradené do sústavy súdov, Ministerstvo spravodlivosti SR, prevádzkovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania

Ústavný súd má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Konkrétne lehoty uchovávania sú uvedené v "Záznamoch o spracovateľských činnostiach" (XSLT, 110 Kb).

Práva dotknutej osoby

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte ako dotknutá osoba právo:

  • požadovať prístup k vašim osobným údajom, teda právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame;
  • žiadať opravu vašich osobných údajov, ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Bezodkladne nás, prosíme, v týchto prípadoch kontaktujte, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;
  • žiadať o vymazanie vašich osobných údajov alebo požadovať obmedzenie spracúvania, avšak výlučne v prípadoch, v ktorých to pripúšťajú všeobecne záväzné právne predpisy.

Žiadosti dotknutej osoby je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (gdpr@ustavnysud.sk)

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

Automatizované rozhodovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva rozhodovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.

Tento dokument môže byť aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo v sídle prevádzkovateľa.

Prílohy

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov podujatí (PDF, 722 Kb) Informácie o spracúvaní osobných údajov pri verejnom obstarávaní, pri výbere dodávateľov a pri uzatváraní a plnení zmlúv (PDF, 473 Kb) Informácie o spracúvaní osobných údajov pre sociálne médiá (PDF, 565 Kb) Informácie o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie (PDF, 635 Kb)

Dátum vytvorenia: 24.5.2023 Dátum aktualizácie: 14.9.2023