Smernica k aplikácii zákona o slobode informácií

Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

č. 4/2023

k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

I.

V súlade s čl. 5 bodom 3. písm. d) Organizačného poriadku Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu“) vydávam túto smernicu kancelárie ústavného súdu č. 4/2023 KÚS-Spr 537/2023 k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Táto smernica kancelárie ústavného súdu č. 4/2023 k aplikácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „smernica“) upravuje postup kancelárie ústavného súdu pri sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií.

Článok 2

Povinná osoba a zodpovedné subjekty

 1. Osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona o slobode informácií je kancelária ústavného súdu.
 2. Evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií vedie odbor tlačový a informačný kancelárie ústavného súdu (ďalej len „odbor tlačový a informačný“).
 3. O sprístupnení informácií rozhoduje vedúci odboru tlačového a informačného, resp. v čase jeho neprítomnosti vedúci iného organizačného útvaru kancelárie ústavného súdu určený vedúcim kancelárie ústavného súdu. Podklady na sprístupnenie informácií pripravuje poverený zamestnanec odboru tlačového a informačného (ďalej len „poverený zamestnanec“), ktorého priamo riadi vedúci tohto odboru.
 4. O odvolaní proti rozhodnutiu kancelárie ústavného súdu o nesprístupnení informácie rozhoduje vedúci kancelárie ústavného súdu s výnimkou situácie, ak vedúci odboru tlačového a informačného odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie.
 5. Spolupracujúcim organizačným útvarom sa na účely tejto smernice rozumie organizačný útvar kancelárie ústavného súdu, ktorý je podľa obsahu požadovanej informácie v súlade s organizačným poriadkom kancelárie ústavného súdu vecne príslušný na spracovanie podkladov na povereného zamestnanca na vybavenie žiadosti. Spracovaním podkladov sa rozumie najmä včasné poskytnutie podkladov alebo odborných údajov potrebných na vybavenie žiadosti, ktorými nedisponuje poverený zamestnanec.

Článok 3

Prijímanie žiadostí o sprístupnenie informácií

 1. Žiadosti sa prijímajú:

  a) písomne,

  b) ústne,

  c) faxom,

  d) elektronickou poštou,

  e) iným technicky vykonateľným spôsobom.

 2. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 3. V prípade prijatia žiadosti podľa čl. 3 bodu 1 písm. b) smernice sa podstatný obsah žiadosti podľa bodu 2 zaznamená v úradnom zázname.
 4. Ak je žiadosť podaná inému organizačnému útvaru ako odboru tlačovému a informačnému, tento je povinný ju bezodkladne v deň doručenia, prípadne v nasledujúci pracovný deň, ak bola žiadosť podaná po 15.00 h a v piatok po 13.30 h, postúpiť odboru tlačovému a informačnému; tým nie je dotknutá povinnosť tohto organizačného útvaru podľa bodu 3.

Článok 4

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií musí obsahovať najmä tieto údaje:

 1. pridelená spisová značka a číslo žiadosti,
 2. dátum podania žiadosti,
 3. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 4. vyžiadaná informácia a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
 5. forma podania,
 6. zákonná lehota na vybavenie žiadosti určená konkrétnym dátumom,
 7. výsledok vybavenia žiadosti,
 8. forma vybavenia,
 9. dátum vybavenia žiadosti,
 10. podanie opravného prostriedku.

Článok 5

Podmienky sprístupnenia informácií

 1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 2. Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie informácií v listinnej forme a počet strán by prekročil 30, kancelária ústavného súdu môže z dôvodu hospodárnosti namiesto listinnej formy sprístupniť informácie v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči dát.
 3. Kancelária ústavného súdu obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu. [1]
 4. Kancelária ústavného súdu môže žiadosť podanú účastníkom konania, zúčastnenou osobou, ich právnymi zástupcami alebo osobou, ktorá má alebo ktorá tvrdí, že má právny záujem na výsledku konania, týkajúcu sa priebehu konania pred ústavným súdom vybaviť aj sprístupnením informácie s upozornením, že ide o informáciu nad rámec zákona o slobode informácií, ktorá sa žiadateľovi sprístupňuje v rámci jeho práv vyplývajúcich z jeho procesného postavenia v tomto konaní. Týmto spôsobom možno sprístupniť iba jednoduché informácie zistiteľné z obsahu príslušných registrov a informačných systémov ústavného súdu.
 5. Rozhodnutia ústavného súdu sa sprístupňujú v anonymizovanej podobe. Pred ich sprístupnením sa anonymizujú také údaje, ktorých anonymizovaním bude zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov. Rozsah údajov, ktoré podliehajú anonymizácii upravuje Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z.
 6. Kancelária ústavného súdu nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.
 7. Kancelária ústavného súdu neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská či výklad právnych predpisov. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z ktorej obsahu vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska, analýzy a pod.), vydá kancelária ústavného súdu rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.

Článok 6

Vybavenie žiadosti

 1. Odbor tlačový a informačný žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, v súlade s § 17 zákona o slobode informácií. Ak na vybavenie žiadosti potrebuje súčinnosť spolupracujúceho organizačného útvaru, požiada ho o spracovanie podkladov prostredníctvom elektronickej pošty a zároveň s ním dohodne lehotu na spracovanie podkladov. Spolupracujúci organizačný útvar prijatie dožiadania potvrdí.
 2. Spolupracujúci organizačný útvar spracuje podklady v lehote dohodnutej s odborom tlačovým a informačným a tieto podklady mu poskytne podľa povahy veci v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe na ich ďalšie spracovanie pri vybavení žiadosti.
 3. Ak spolupracujúci organizačný útvar nie je vecne príslušný na spracovanie podkladov k žiadosti, bezodkladne vráti dožiadanie späť odboru tlačovému a informačnému v lehote jedného pracovného dňa odo dňa prijatia dožiadania, inak je takéto postúpenie neúčinné a za spracovanie podkladov zodpovedá dožiadaný spolupracujúci organizačný útvar.
 4. Podklady na sprístupnenie informácií poverený zamestnanec spracuje a predloží vedúcemu odboru tlačového a informačného najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na vybavenie veci.
 5. Ak sa požadovaná informácia sprístupňuje ústnou formou, vyhotoví poverený zamestnanec o sprístupnení informácie a o jej obsahu úradný záznam. Pri osobnom sprístupnení informácie tento úradný záznam podpíše aj žiadateľ. Ak žiadateľ odmietne úradný záznam podpísať, táto skutočnosť sa uvedie v úradnom zázname.

Článok 7

Rozhodnutie

 1. Rozhodnutie zápisom v spise podľa § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií vykoná poverený zamestnanec založením písomnej odpovede na žiadosť alebo úradného záznamu podľa čl. 6 bodu 5 tejto smernice do spisu.
 2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
 3. Podklady na rozhodnutie vypracuje poverený zamestnanec a predloží vedúcemu odboru tlačového a informačného na rozhodnutie najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na vybavenie veci.

Článok 8

Opravné prostriedky

 1. Vedúci odboru tlačového a informačného môže o odvolaní rozhodnúť, len ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak vedúci odboru tlačového a informačného nevyhovie odvolaniu v plnom rozsahu, poverený zamestnanec odboru tlačového a informačného predloží kompletný spisový materiál odvolaciemu orgánu, ktorým je vedúci kancelárie ústavného súdu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia odvolania.
 2. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania.
 3. O odvolaní proti rozhodnutiu kancelárie ústavného súdu o nesprístupnení informácie rozhoduje vedúci kancelárie ústavného súdu na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Zloženie komisie určuje vedúci kancelárie ústavného súdu podľa obsahu požadovanej informácie. Vedúci kancelárie ústavného súdu nie je viazaný názorom osobitnej komisie. Podklady na činnosť komisie zabezpečí poverený zamestnanec odboru tlačového a informačného. Zamestnanec správneho orgánu, ktorý sa v tej istej veci zúčastnil na rozhodovaní v prvom stupni, ani jeho priamy podriadený však nemôžu byť členom komisie.
 4. Osobitná komisia ustanovená vedúcim kancelárie ústavného súdu predloží po preskúmaní veci návrh rozhodnutia o odvolaní vedúcemu kancelárie ústavného súdu najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím zákonnej lehoty na rozhodnutie o odvolaní. Ak vedúci kancelárie ústavného súdu nesúhlasí s návrhom rozhodnutia o odvolaní, bezodkladne vráti návrh rozhodnutia o odvolaní osobitnej komisii s pokynom na jeho úpravu. Nový návrh rozhodnutia o odvolaní podľa pokynu vedúceho kancelárie ústavného súdu musí byť opätovne predložený vedúcemu kancelárie ústavného súdu najneskôr jeden pracovný deň pred uplynutím zákonnej lehoty na rozhodnutie o odvolaní.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

 1. Podania nevybavené ku dňu účinnosti tejto smernice sa vybavia podľa tejto smernice.
 2. O odvolaní proti rozhodnutiu kancelárie ústavného súdu o nesprístupnení informácie vydanému pred účinnosťou tejto smernice rozhoduje predseda ústavného súdu.

II.

Touto smernicou sa ruší smernica č. 2/2019 k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júla 2023.


[1] § 70 ods. 4 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum vytvorenia: 18.9.2023 Dátum aktualizácie: 18.9.2023