Zmluvy

Zmluvy

Zmluvy od roku 2012

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sú od 1. 1. 2012 zmluvy povinne zverejňované v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.