Príhovor predsedníčky

Robíme to, čo je našou prácou i naším poslaním

príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

Fotka predsedníčky ústavného súdu slovenskej republiky

V prípade ak žiadateľ spĺňa podmienky vzniku nároku na právnu pomoc, Centrum právnej pomoci mu poskytne komplexnú právnu pomoc bez jeho finančnej účasti, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

Spomínané atribúty sme zohľadnili aj pri tvorbe webového sídla Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Čo je naším cieľom?

Hlavným cieľom webového sídla ústavného súdu je informovať – poskytovať dôležité, aktuálne, dôveryhodné a užitočné informácie, ktoré môžu využívať všetci. Oslovujeme široké spektrum verejnosti. Prioritne sa orientujeme na prezentáciu rozhodovacej činnosti ústavného súdu.

Titulná stránka je najnavštevovanejšou stránkou celej webovej prezentácie ústavného súdu, preto sa na nej nachádzajú všetky relevantné informácie. Jej členenie sme podriadili potrebe informovať širokú odbornú i laickú verejnosť o právomociach a pôsobnosti ústavného súdu, ktorý má jedinečné a špecifické postavenie (sekcia „Ústavný súd Slovenskej republiky“), ako aj o Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ústavného súdu (sekcia „Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky“).

Čo ponúkame verejnosti?

Dôležitou novinkou na webovom sídle ústavného súdu sú elektronické formuláre (sekcia „Elektronické služby“), ktorých sprístupnenie na webovom sídle bolo umožnené Operačným programom informatizácia spoločnosti, tvoríme vedomostnú spoločnosť (OPIS), určené držiteľom zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Tie občanom umožňujú podať návrh na začatie konania, doplniť svoje podanie, podať žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, podať sťažnosť na činnosť ústavného súdu, ale aj možnosť informovania o stave žiadosti, sťažnosti alebo konania.

Komfort a transparentnosť na našom webovom sídle zvyšuje sekcia „Elektronické prideľovanie spisov“, ktorá slúži najmä účastníkom konaní a ich právnym zástupcom na zistenie základných informácií o podaní ich sťažnosti alebo návrhu. Účastníci konania sa takmer bezprostredne po doručení ich sťažnosti alebo návrhu ústavnému súdu môžu dozvedieť, aká spisová značka bola ich sťažnosti alebo návrhu pridelená, ktorý sudca spravodajca pripravuje podklady na prerokovanie a rozhodnutie v senáte v prípade senátnych vecí a v prípade plenárnych vecí v pléne ústavného súdu. Zjednodušené je aj vyhľadávanie všetkých senátnych a plenárnych rozhodnutí a povinne zverejňovaných návrhov na začatie konania v sekcii „Vyhľadávanie podaní a rozhodnutí“, ktorá bola doplnená o nové filtračné kritériá.

Obsah webového sídla zahŕňa aj odpovede na otázky, problémy, námietky a sťažnosti návštevníkov, občanov. Tomuto účelu slúžia napr. sekcie: „Informácie o podávaní ústavnej sťažnosti“ a „Poskytovanie informácií podľa zákona o slobode informácií“.

Ako budujeme vzťahy s verejnosťou?

Zabudnúť nemožno ani na propagáciu PR aktivít ústavného súdu na jeho webovom sídle. Okrem tvorby kľúčového dokumentu o činnosti ústavného súdu so zameraním na rozhodovaciu činnosť v danom roku s názvom Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý má charakter výročnej správy (sekcia „Ochrana ústavnosti“), pripravujeme každoročne vedeckú konferenciu Ústavné dni, ktorá sa teší veľkému záujmu. Zabezpečujeme účasť našich zástupcov na medzinárodných kongresoch, konferenciách a odborných seminároch a realizujeme dôležité stretnutia s predstaviteľmi relevantných inštitúcií v rámci rozvoja bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov (sekcia „Významné udalosti“). Spomenúť treba aj Deň otvorených dverí (sekcia „Deň otvorených dverí“) a vydanie prvej ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky.

To všetko sú aktivity, v rámci ktorých budujeme vzťahy s interným a externým prostredím ústavného súdu, napr. aj s odborníkmi z akademickej pôdy a praxe doma i v zahraničí, s predstaviteľmi samosprávy, s občanmi našej krajiny, so študentmi a žiakmi našich škôl, s celoslovenskými aj regionálnymi médiami.

Aké sú naše ambície?

Našou ambíciou je uspokojiť potreby návštevníkov webového sídla ústavného súdu, upútať ich pozornosť, udržať ich záujem vzájomne previazanou sústavou textov, obrázkov a ďalšieho multimediálneho obsahu, zabezpečiť im informácie, ktoré pre nich môžu byť užitočné. Robíme to, čo je našou prácou i naším poslaním. Také je aj posolstvo našej webovej prezentácie. Veríme, že webové sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky je a bude miestom, kde sa návštevníci internetu budú chcieť stále a opakovane vracať.

Ivetta Macejková

predsedníčka Ústavného súdu

Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 29.6.2023