doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Photo peter Molnár

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1974

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1997, o tri roky neskôr po rigoróznych skúškach získal titul JUDr. V rokoch 1997 - 2000 pracoval ako exekútorský koncipient a následne exekútorský kandidát. Odbornú skúšku súdneho exekútora zložil v roku 1999. Prax súdneho exekútora začal vykonávať od roku 2001, v ktorej pôsobil až do vymenovania do funkcie sudcu ústavného súdu.

Od roku 2000 pedagogicky a vedecky pôsobí na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v rokoch 2006 - 2009 absolvoval doktorandské štúdium (PhD.) a v roku 2016 mu bol po úspešnej habilitácii udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore občianske právo. Je spolugarantom tohto študijného odboru. Ako externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie SR sa od roku 2010 podieľa na odbornej príprave súčasných a budúcich sudcov a prokurátorov.

V rokoch 2010 - 2012 bol prezidentom Slovenskej komory exekútorov.

Bol členom Legislatívnej komisie Slovenskej komory exekútorov (2001-2005), Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov (2005-2007), Prezídia Slovenskej komory exekútorov (od 2007), zástupcom Slovenskej komory exekútorov v Európskej justičnej sieti (EJN) pre občianske a obchodné veci (od 2010), členom Stálej rady Medzinárodnej organizácie súdnych exekútorov (2010-2012), Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2011 - 2014) a Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od 2019).

Podieľal sa na novelizáciách Exekučného poriadku (2009-2016), rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku (2012 - 2015), novelizácii Notárskeho poriadku (2012), novelizácii zákona o rozhodcovskom konaní (2012) a zákona o dobrovoľných dražbách (2013).

Je autorom  a spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých prác a príspevkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Je spoluautorom komentára k zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (C. H. Beck, 2020).

Za sudcu ústavného súdu bol menovaný 17. apríla 2019.

Od augusta 2019 je náhradným členom Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) za Slovenskú republiku.

 

Dokumenty

Publikačná činnosť (PDF, 563 Kb)

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 27.2.2024