Medzinárodná vedecká konferencia

"Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky - VII. ústavné dni"

Košice 25. september 2018

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval 25. septembra 2018 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky – VII. ústavné dni“.

Pozvanie na konferenciu prijali predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Lenka Praženková, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková. Pozvanie na podujatie prijali sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky, odborníci z praxe, vedeckí pracovníci, ako aj predstavitelia akademickej obce z Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska.

Príspevky, ktoré na konferencii odzneli, sa týkali rozhodovacej činnosti, ako aj celkového fungovania Ústavného súdu Slovenskej republiky počas tretieho funkčného obdobia, a to najmä: zmien v personálnom obsadení súdu, dlhodobé neobsadenie sudcovských miest a ich vplyv na kvalitu a kvantitu judikatúry; zmien v ústavnej a zákonnej úprave organizácie a právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj konania pred ním a ich dopady na rozhodovaciu činnosť v treťom funkčnom období; judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a jej vplyvu na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky; práva Európskej únie v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky; konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky; konania o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; konania o výklade ústavy a ústavných zákonov podľa čl. 128 Ústavy Slovenskej republiky; konania o volebných sťažnostiach podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky; konania o preskúmavaní rozhodnutí vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov; konanie vo veciach územnej samosprávy.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 607 Kb)

Zborník príspevkov (PDF, 3.09 MB)

 

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023