Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.  

Zadávanie zákaziek

                                  podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
                                                platnosť do 26. 2. 2014

P. č. Dátum zadávania zákazky Predmet zákazky
1 08. 01. 2014 letenky
2 10. 01. 2014 čistiace potreby
3 13. 01. 2014 catering (obložené chlebíky, zákusky)
4 13. 01. 2014 catering (minerálka, káva, čaj, cukor, smotana)
5 14. 01. 2014 nájom zbierkových predmetov
6 22. 01. 2014 tlačiareň a multifunkčné zariadenie
7 18. 02. 2014 servis a údržba perimetrickej ochrany vrátane súvisiacich zariadení
8 19. 02. 2014 prístup k právnym informáciám
9 27. 10. 2014 publicita a informovanosť v rámci projektu Budovanie odborných kapacít Ústavného súdu SR

Zákazky podlimitné podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Súhrnné správy o zákazkách s cenou vyššou ako 1000 EUR sú
 v zmysle § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zverejňované v profile zriadenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Uskutočnené verejné obstarávania

                                               (podlimitné, nadlimitné zákazky)

Dátum  Spr Predmet Úspešný uchádzač Metóda Hodnota v EUR s DPH


 

Informácie o prebiehajúcich a ukončených verejných obstarávaniach sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa vytvorenom na Úrade pre verejné obstarávanie.


Viac informácií týkajúcich sa verejných obstarávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti tu.

Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 1. 2016