Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou a o zákazkách zrealizovaných cez elektronické trhovisko sú zverejňované v profile zriadenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Zrealizované elektronické aukcie

Dátum Spr Predmet Úspešný uchádzač
2. 2. 2016 1570/2015 Tonery CBC Slovakia, s. r. o., Domkárska 15, Bratislava

Informácie o prebiehajúcich a ukončených verejných obstarávaniach sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa vytvorenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Dátum vytvorenia: 22.6.2023 Dátum aktualizácie: 31.8.2023