Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.
Informácie o prebiehajúcich a ukončených verejných obstarávaniach sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa vytvorenom na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou a o zákazkách zrealizovaných cez elektronické trhovisko sú zverejňované v profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.
Dátum vytvorenia: 22.6.2023 Dátum aktualizácie: 31.8.2023