Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.  

                   

Informácie o prebiehajúcich a ukončených verejných obstarávaniach sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa vytvorenom na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou a o zákazkách zrealizovaných cez elektronické trhovisko sú zverejňované v profile  verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

Dátum vytvorenia: 10. 4. 2017
Dátum aktualizácie: 18. 4. 2017