JUDr. Ivan Fiačan, PhD.

Fotografia ivana fiačana

predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1969

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1991 v študijnom odbore práva. V rokoch 1993 – 1995 absolvoval externé doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne v rokoch 2001 – 2002 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vo vednom odbore teórie štátu a práva. V roku 2002 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave obhájil dizertačnú prácu v odbore teórie štátu a práva na tému „Postavenie súdnej moci v systéme deľby moci“ a bol mu udelený vedecko-akademický titul „PhD.“. Medzi rokmi 1992 a 1995 pôsobil ako justičný čakateľ na Okresnom súde Liptovský Mikuláš. Po vykonaní odbornej justičnej skúšky od roku 1995 vykonával na tomto súde funkciu sudcu a od roku 1996 aj funkciu podpredsedu súdu. Od roku 1998 až do vymenovania za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky pôsobil ako advokát. Ako advokát sa venoval najmä oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a konkurzného práva. Bol členom Legislatívnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre ústavné právo (2003 – 2004), Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre veci advokátske (2010 – 2015), členom Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (2010 – 2017) a členom Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory (2017 – 2019). V rokoch 2007 – 2019 bol členom skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory pre advokátske skúšky. Je spoluautorom Komentára k zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (Bratislava: C. H. Beck, 2020), Komentára k zákonu o advokácii (Bratislava: C. H. Beck, 2013) a spoluautorom Komentára k vyhláške o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (Bratislava: C. H. Beck, 2015). Od roku 2019 je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za sudcu a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol menovaný 17. apríla 2019.

Dokumenty

Publikačná činnosť (PDF, 1.3 Mb)

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 11.1.2024