Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné, alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@ustavnysud.sk

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice, IČO 319 470 00 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie, môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese gdpr@ustavnysud.sk alebo písomne na adrese: Zodpovedná osoba, Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice.

Základné pojmy

Osobné údaje
sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Dotknutá osoba
je každá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú; napríklad zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, dodávatelia, návštevy a podobne.
Prevádzkovateľ
je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene; Kancelária Ústavného súdu je prevádzkovateľ.
Sprostredkovateľ
je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Spracúvanie osobných údajov
je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Osobné údaje sú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.
Zásada obmedzenia účelu
Osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi;
Zásada minimalizácie údajov
Osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
Zásada správnosti
Osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované.
Zásada minimalizácie uchovávania
Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
Zásada integrity a dôvernosti
Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame výlučne v rozsahu a po dobu, ako je nevyhnutné pre splnenie príslušného účelu ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov a ich prípadného následného uchovávania je daná buď príslušnými zákonmi alebo inými záväznými predpismi (napr. povinné uchovávanie mzdových, účtovných, daňových podkladov), našimi internými predpismi (registratúrny plán) alebo prevádzkovými potrebami a oprávnenými záujmami, ktoré pri príslušnom spracúvaní osobných údajov sledujeme. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania, resp. pri zániku dôvodov pre spracúvanie alebo následné uchovávanie osobných údajov sú tieto vymazané alebo iným spôsobom bezpečne odstránené. Konkrétne lehoty uchovávania sú uvedené pri jednotlivých účeloch spracúvania.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte ako dotknutá osoba právo:

  1. požadovať prístup k Vašim osobným údajom, teda právo na poskytnutie kópie dokumentu, v ktorom sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšie prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné;
  2. žiadať opravu Vašich osobných údajov, prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili;
  3. žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme od Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, nakoľko môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť;
  4. alebo požadovať obmedzenie spracúvania, avšak výlučne v prípadoch, v ktorých to pripúšťajú všeobecne záväzné právne predpisy, ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať;
  5. na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka iba osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste;
  6. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie namietať; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  7. Ak je spracúvanie Vašich údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať; ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov bude bez zbytočného odkladu ukončené.

Ako si môžete uplatniť Vaše práva?

Kontaktným miestom pre vybavovanie požiadaviek a na zastupovanie Kancelárie Ústavného súdu SR vo vzťahu k dotknutým osobám v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania ich práv je zodpovedná osoba: gdpr@ustavnysud.sk.

Svoje práva si môže uplatniť voči Kancelárii kedykoľvek, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  • osobne, v sídle Kancelárie Ústavného súdu SR;
  • písomne, zaslaním predmetnej žiadosti na našu adresu: Zodpovedná osoba, Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice;
  • elektronicky – e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednej osoby gdpr@ustavnysud.sk

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.