07.02.2013

Vyhlásenie predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej k Projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR“

Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky na eliminovanie prieťahov v súdnom konaní odhalil konania, v ktorých všeobecné súdy rozhodovali až 23 rokov (tlačová informácia č. 15/2013).
 
06.02.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Plénum rozhodlo, že v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2012 čl. IV bod 1 o námietke predpojatosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, účastníka konania vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 proti sudcom ústavného súdu Jánovi Lubymu a Ladislavovi Oroszovi bude rozhodovať senát v zložení Lajos Mészáros – predseda senátu a sudcovia Sergej Kohut a Juraj Horváth (tlačová informácia č. 14/2013).
 
28.01.2013

Ústavnému súdu SR bola dnes doručená námietka predpojatosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča

Prezident Slovenskej republiky podal námietku predpojatosti proti sudcom Ústavného súdu SR Jánovi Lubymu a Ladislavovi Oroszovi vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 o sťažnosti Jozefa Čentéša (tlačová informácia č. 11/2013)
Predsedníčka Ústavného súdu SR upozorňuje, že sťažovatelia požadujú primerané finančné zadosťučinenie vo výške až 4 732 500 €
25.01.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR upozorňuje, že sťažovatelia požadujú primerané finančné zadosťučinenie vo výške až 4 732 500 €

Ústavnému súdu SR bolo od 1. januára 2013 doručených už 9 530 sťažností. Najväčší počet sťažností tvorí hromadné podanie jednej právnickej osoby, návrhy nie sú totožné, preto sa ústavný súd musí zaoberať individuálne každým z nich. Takýto stav nápadu sťažností na ústavný súd už na začiatku kalendárneho roka začína vážne ohrozovať jeho fungovanie (tlačová informácia č. 10/2013)
Ústavný súd SR dnes rozhodol o zložení senátu, ktorý sa bude zaoberať sťažnosťou Jozefa Čentéša
24.01.2013

Ústavný súd SR dnes rozhodol o zložení senátu, ktorý sa bude zaoberať sťažnosťou Jozefa Čentéša

Ústavný súd SR v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta rozhodol o vylúčení sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 (tlačová informácia č. 9/2013).
Sudcovia Ústavného súdu SR sa vyjadrili k námietke predpojatosti J. Čentéša
24.01.2013

Sudcovia Ústavného súdu SR sa vyjadrili k námietke predpojatosti J. Čentéša

Až po rozhodnutí II. senátu o podanej námietke predpojatosti bude známe, v akom zložení bude senát, ktorý sa bude zaoberať sťažovateľovým návrhom na dočasné opatrenie a následne meritom sťažnosti (vecou samou) doc. JUDr. Jozefa, Ćentéša, PhD. (tlačová informácia č. 7/2013)
 
24.01.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na slávnostnom zasadnutí ESĽP

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková odcestovala do Štrasburgu, kde sa na pozvanie predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva Deana Spielmanna zúčastní v piatok 25. januára 2013 na slávnostnom zasadnutí ESĽP a na odbornom seminári na tému „Aplikovanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv v čase ekonomickej krízy“ (tlačová informácia č. 8/2013).
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
23.01.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. januára 2013 rozhodol (tlačová informácia č. 6/2013):
 
17.01.2013

Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu SR k rozhodnutiu o pozbavovaní spôsobilosti na právne úkony osôb s duševným postihnutím

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že zbavenie človeka spôsobilosti na právne úkony (jeho právna smrť) je prostriedkom ultima ratio, t. j. možno k nemu pristúpiť až vtedy, ak sa všetky – menej represívne prostriedky nedajú použiť, resp. sa stanú neúčinnými (tlačová informácia č.5/2013)
 
15.01.2013

Ústavný súd SR v decembri 2012 rozhodol o zrušení 3 rozhodnutí všeobecných súdov a jedného rozhodnutia Súdnej rady SR

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2012 (tlačová informácia č. 4/2013)