Ako hľadať

Dokumenty

Ako hľadať (PDF, 483 Kb)

I. Vyhľadávanie rozhodnutí

Zadajte hľadaný výraz

Do textového poľa zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete v texte rozhodnutia vyhľadať. Hľadaný výraz bude v HTML náhľade rozhodnutia farebne zvýraznený.

Logické operátory:

AND - operátor kombinuje dva výrazy dohromady a vyhľadá dokument, v ktorom sa vyskytujú oba výrazy. Tento operátor nahrádza aj symbol + alebo medzera medzi hľadanými výrazmi. Príklad:

 • arbitrárnosť AND rozhodnutie
 • arbitrárnosť rozhodnutie
 • arbitrárnosť + rozhodnutie

OR - operátor kombinuje dva výrazy dohromady a vyberie dokument, v ktorom sa vyskytuje aspoň jeden zo zadaných výrazov. Príklad:

 • arbitrárnosť OR rozhodnutie

NOT - operátor vyhľadá dokument, v ktorom sa zadaný výraz nevyskytuje. Nahrádza ho aj symbol - (mínus). Používa sa väčšinou v kombinácii s inými operátormi. Príklad:

 • NOT oneskorenosť
 • oneskorenosť
 • dovolanie - prieťahy
 • dovolanie NOT prieťahy - systém vyhľadá dokumenty, v ktorých sa vyskytuje slovo dovolanie a zároveň sa v nich nevyskytuje slovo prieťahy.

() - zátvorkami je možné meniť prioritu použitých logických operátorov pri ich kombinácii. Príklad:

 • (obvinený OR obžalovaný) AND prítomnosť - systém nájde dokumenty,
 • v ktorých sa vyskytuje slovo prítomnosť a zároveň slovo obvinený alebo obžalovaný.

„“ - systém vyhľadá dokumenty, v ktorých sa vyskytuje zadaný výraz v presnom poradí slov. Príklad:

 • „arbitrárnosť rozhodnutia“
 • „náhrada škody“

Ďalšie symboly:

? = v hľadanom výraze nahrádza 1 znak (nemôže byť použitý ako prvý znak)

* = v hľadanom výraze nahrádza 0 a viac znakov (nemôže byť použitý ako prvý znak)

~ = určenie vzdialenosti hľadaných výrazov v texte a vyhľadávanie podobných slov

Príklad:

 • „arbitrárnosť rozhodnutia“~3 - systém vyhľadá dokumenty, v ktorých obe hľadané slová môžu byť od seba vzdialené najviac o 3 slová.
 • ústavn~ = systém vyhľadá dokumenty, v ktorých sa nachádzajú približné slová, napr. ústavný, ústavnom ...

Spisová značka konania

Do textového poľa je potrebné zadať spisovú značku vyhľadávaného konania. Každé konanie po prijatí sťažnosti alebo návrhu na ďalšie konanie je vedené pod spisovou značkou obsahujúcou označenie senátu alebo pléna, poradové čísla a označenie príslušného kalendárneho roka.

Označenie senátu a pléna:

 • I. ÚS − prvý senát ústavného súdu
 • II. ÚS − druhý senát ústavného súdu
 • III. ÚS − tretí senát ústavného súdu
 • IV. ÚS − štvrtý senát ústavného súdu
 • PL. ÚS − plénum ústavného súdu (PLz. ÚS – zjednocovanie právnych názorov)

Poradové číslo: 1, 2, 3...

Označenie kalendárneho roka:

 • posledným dvojčíslím roku,
 • všetkými číslicami letopočtu.

Príklad vyhľadania podľa spisových značiek:

 • I. ÚS 199/05 alebo I. ÚS 199/2005 alebo I US 199 05 alebo I US 199 2005 − konanie vo veci rozhodovanej prvým senátom ústavného súdu s poradovým číslom 199 z roku 2005
 • 199 05 alebo 199 2005 – konania s poradovým číslom 199 z roku 2005 bez ohľadu na senát alebo plénum
 • i us 199 alebo i. ús 199 alebo I. ÚS 199 alebo I US 199 – všetky konania vo veci rozhodovanej prvým senátom ústavného súdu s poradovým číslom 199 bez ohľadu na rok

ECLI

ECLI (európsky identifikátor judikatúry) je jednotný identifikátor, ktorý má rovnaký formát pre všetky vnútroštátne aj európske súdy. Skladá sa z piatich povinných prvkov:

 • označenie „ECLI“,
 • kód krajiny - kód krajiny pre Slovensko je [SK],
 • kód súdu, ktorý rozhodnutie vydal,
 • rok, kedy bolo rozhodnutie vydané,
 • poradové číslo, až do 25 alfanumerických znakov, vo formáte, o ktorom rozhoduje každý členský štát. Z interpunkčných znamienok sú povolené jedine bodky, napr. ECLI:SK:USSR:2002:4.US.14.2002.1.

ECLI je možné vyhľadávať aj na základe ľubovoľnej za sebou idúcej postupnosti aspoň dvoch prvkov bez použitia interpunkčných znamienok. Príklady:

 • sk ussr 2002 4
 • us 14 2002 1
 • 2002 4 us 14 2002 1

Dátum rozhodnutia

Dátum rozhodnutia označuje deň, keď ústavný súd v danej veci rozhodol.

Dátum je v tvare dd.mm.rrrr

Pri vyhľadávaní rozhodnutia v časovom rozpätí je potrebné v poli „od“ zadať dátum, od ktorého má systém vyhľadávať, a v poli „do“ zadať dátum, do ktorého má systém vyhľadávať.

Ak v poli „od“ aj v poli „do“ zadáte rovnaký dátum, systém vyhľadá iba rozhodnutia vydané v danom dni.

Typ konania

Z číselníka vyberte niektorý z uvedených typov konaní.

V číselníku sú uvedené aj tie typy konaní pred ústavným súdom, ktoré prichádzali do úvahy podľa právnej úpravy platnej a účinnej v minulosti, a to:

 • konanie o podnete fyzických a právnických osôb (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 30. 6. 2001),
 • konanie o sťažnostiach pred ESĽP (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 19. 3. 2002),
 • konanie o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných a miestnych a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 31. 12. 2001).

 

V číselníku sa nachádzajú iba tie typy konaní, ktoré boli zadané v informačnom systéme ústavného súdu.

Dátum právoplatnosti

Dátum právoplatnosti označuje deň, keď rozhodnutie ústavného súdu nadobudlo právoplatnosť. Rozhodnutie ústavného súdu nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia účastníkom konania.

Dátum je v tvare dd.mm.rrrr

Pri vyhľadávaní právoplatných rozhodnutí v istom časovom rozpätí je potrebné v poli „od“ zadať dátum, od ktorého má systém vyhľadávať, a v poli „do“ zadať dátum, do ktorého má systém vyhľadávať.

Ak v poli „od“ aj v poli „do“ zadáte rovnaký dátum, systém vyhľadá iba rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť v danom dni.

Vecný register

Vyberte kľúčové slová z číselníka. Kľúčové slová vyjadrujú obsah rozhodnutia. Z dôvodu potreby ďalšej konsolidácie dát je momentálne na základe kľúčových slov možné vyhľadávať iba rozhodnutia od roku 2015 po súčasnosť.

Výrok

Z číselníka vyberte hľadaný výrok. Výrok predstavuje záväznú časť rozhodnutia, v ktorej súd uvedie, ako vo veci rozhodol.

Namietaný právny predpis

Z číselníka vyberte namietaný právny predpis. Ide o právny predpis, ktorého porušenie namietal sťažovateľ alebo ktorého nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej sily namietal navrhovateľ.

Výber konkretizujte uvedením príslušného článku (alebo paragrafu), odseku a písmena namietaného právneho predpisu.

II. Vyhľadávanie podaní

Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je Ústavný súd Slovenskej republiky povinný zverejniť doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125 až čl. 126 a čl. 127a až čl. 129 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd nezverejňuje sťažnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky.

Zadajte hľadaný výraz

Do textového poľa zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete v texte rozhodnutia vyhľadať. Hľadaný výraz bude farebne zvýraznený v HTML náhľade rozhodnutia.

Spisová značka konania

Do textového poľa je potrebné zadať spisovú značku vyhľadávaného konania. Každé konanie po prijatí sťažnosti alebo návrhu na ďalšie konanie je vedené pod spisovou značkou obsahujúcou označenie senátu alebo pléna, poradové čísla a označenie príslušného kalendárneho roka.

Označenie senátu a pléna:

 • I. ÚS − prvý senát ústavného súdu
 • II. ÚS − druhý senát ústavného súdu
 • III. ÚS − tretí senát ústavného súdu
 • IV. ÚS − štvrtý senát ústavného súdu
 • PL. ÚS − plénum ústavného súdu (PLz. ÚS – zjednocovanie právnych názorov)

Poradové číslo: 1, 2, 3...

Označenie kalendárneho roka:

 • posledným dvojčíslím roku,
 • všetkými číslicami letopočtu.

Príklad vyhľadania podľa spisových značiek:

 • I. ÚS 199/05 alebo I. ÚS 199/2005 alebo I US 199 05 alebo I US 199 2005 − konanie vo veci rozhodovanej prvým senátom ústavného súdu s poradovým číslom 199 z roku 2005
 • 199 05 alebo 199 2005 – konania s poradovým číslom 199 z roku 2005 bez ohľadu na senát alebo plénum
 • i us 199 alebo i. ús 199 alebo I. ÚS 199 alebo I US 199 – všetky konania vo veci rozhodovanej prvým senátom ústavného súdu s poradovým číslom 199 bez ohľadu na rok

Evidenčné číslo spisu

Evidenčné číslo spisu pozostáva z označenia registra Rvp, poradového čísla a zo všetkých číslic letopočtu, napr. Rvp 15545/2014. Každé nové podanie doručené ústavnému súdu týkajúce sa rozhodovacej činnosti sa zaeviduje do registra Rvp.

Do textového poľa zadajte evidenčné číslo spisu bez označenia registra Rvp iba v tvare: poradové číslo a všetky číslice letopočtu, napr. 15545/2014.

Typ konania

Z číselníka vyberte niektorý z uvedených typov konaní.

V číselníku sú uvedené aj tie typy konaní pred ústavným súdom, ktoré prichádzali do úvahy podľa právnej úpravy platnej a účinnej v minulosti, a to napríklad:

 • konanie o podnete fyzických a právnických osôb (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 30. 6. 2001),
 • konanie o sťažnostiach pred ESĽP (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 19. 3. 2002),
 • konanie o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných a miestnych a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 31. 12. 2001).

V číselníku sa nachádzajú iba tie typy konaní, ktoré boli zadané v informačnom systéme ústavného súdu.

Dátum podania

Dátum podania označuje deň, kedy bolo podanie doručené ústavnému súdu.

Dátum je v tvare dd.mm.rrrr

Pri vyhľadávaní podania v istom časovom rozpätí je potrebné v poli „od“ zadať dátum, od ktorého má systém vyhľadávať, a v poli „do“ zadať dátum, do ktorého má systém vyhľadávať.

Ak v poli „od“ aj v poli „do“ zadáte rovnaký dátum, systém vyhľadá iba podania, ktoré boli ústavnému súdu doručené v danom dni.

III. Vyhľadávanie v Zbierke nálezov a uznesení

Ústavný súd vydáva po skončení kalendárneho roka Zbierku nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorej sa uverejňujú nálezy prijaté v kalendárnom roku, uznesenia týkajúce sa výkladu ústavných zákonov a iné uznesenia, o zverejnení ktorých rozhodlo plénum alebo jednotlivé senáty ústavného súdu. Služba umožňuje vyhľadávanie v elektronickej podobe tejto zbierky.

Zadajte hľadaný výraz

Do textového poľa zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete v texte rozhodnutia vyhľadať. Hľadaný výraz bude farebne zvýraznený v HTML náhľade rozhodnutia.

Spisová značka konania

Do textového poľa je potrebné zadať spisovú značku vyhľadávaného konania. Každé konanie po prijatí sťažnosti alebo návrhu na ďalšie konanie je vedené pod spisovou značkou obsahujúcou označenie senátu alebo pléna, poradové čísla a označenie príslušného kalendárneho roka.

Označenie senátu a pléna:

 • I. ÚS − prvý senát ústavného súdu
 • II. ÚS − druhý senát ústavného súdu
 • III. ÚS − tretí senát ústavného súdu
 • IV. ÚS − štvrtý senát ústavného súdu
 • PL. ÚS − plénum ústavného súdu (PLz. ÚS – zjednocovanie právnych názorov)

Poradové číslo: 1, 2, 3...

Označenie kalendárneho roka:

 • posledným dvojčíslím roku,
 • všetkými číslicami letopočtu.

Príklad vyhľadania podľa spisových značiek:

 • I. ÚS 199/05 alebo I. ÚS 199/2005 alebo I US 199 05 alebo I US 199 2005 − konanie vo veci rozhodovanej prvým senátom ústavného súdu s poradovým číslom 199 z roku 2005
 • 199 05 alebo 199 2005 – konania s poradovým číslom 199 z roku 2005 bez ohľadu na senát alebo plénum
 • i us 199 alebo i. ús 199 alebo I. ÚS 199 alebo I US 199 – všetky konania vo veci rozhodovanej prvým senátom ústavného súdu s poradovým číslom 199 bez ohľadu na rok

Číslo v zbierke

Do textového poľa zadajte číslo hľadaného rozhodnutia v zbierke. Číslo v zbierke pozostáva z poradového čísla a označenia príslušného kalendárneho roku, napr. 1/2014.

Dátum rozhodnutia

Dátum rozhodnutia označuje deň, keď ústavný súd v danej veci rozhodol.

Dátum je v tvare dd.mm.rrrr

Pri vyhľadávaní rozhodnutia v časovom rozpätí je potrebné v poli „od“ zadať dátum, od ktorého má systém vyhľadávať, a v poli „do“ zadať dátum, do ktorého má systém vyhľadávať.

Ak v poli „od“ aj v poli „do“ zadáte rovnaký dátum, systém vyhľadá iba rozhodnutia vydané v danom dni.

Typ konania

Z číselníka vyberte niektorý z uvedených typov konaní.

V číselníku sú uvedené aj tie typy konaní pred ústavným súdom, ktoré prichádzali do úvahy podľa právnej úpravy platnej a účinnej v minulosti, a to:

 • konanie o podnete fyzických a právnických osôb (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 30. 6. 2001),
 • konanie o sťažnostiach pred ESĽP (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 19. 3. 2002),
 • konanie o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných a miestnych a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy (podľa právnej úpravy platnej a účinnej do 31. 12. 2001).

V číselníku sa nachádzajú iba tie typy konaní, ktoré boli zadané v informačnom systéme ústavného súdu.

Ročník zbierky

Z číselníka vyberte hľadaný ročník Zbierky nálezov a uznesení.

Namietaný právny predpis

Z číselníka vyberte namietaný právny predpis. Ide o právnych predpis, ktorého porušenie namietal sťažovateľ alebo ktorého nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej sily namietal navrhovateľ.

Dotknutý právny predpis

Zo zoznamu vyberte právny predpis dotknutý rozhodnutím ústavného súdu.

Vecný register

Vyberte kľúčové slová z číselníka.

 

Dátum vytvorenia: 3.7.2023 Dátum aktualizácie: 3.7.2023