Kontakty pre podania v elektronickej podobe

Podania prostredníctvom eFormulára

Formulár slúži na elektronické podanie návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Formulár nájdete na stránke Elektronické služby Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Podania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možno podať aj prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Pri elektronickej komunikácii prostredníctvom tohto portálu zvoľte poskytovateľa služby Kancelária Ústavného súdu SR.

E-mail kontakt

E-mail:

podatelna@ustavnysud.sk (podateľňa Ústavného súdu SR)

Poučenie:
Podanie podané v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné ústavnému súdu dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí ústavnému súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Ústavný súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva (§ 40 ods. 2 zákona o ústavnom súde).

Dokumenty

Ako podať návrh na začatie konania v elektronickej podobe (PDF, 225 Kb)

Sprievodca konaním na Ústavnom súde Slovenskej republiky (v skratke) (PDF, 651 Kb)

Dátum vytvorenia: 25.5.2023 Dátum aktualizácie: 17.8.2023