Základné právne predpisy

Ústavný súd Slovenskej republiky ako najvyšší súdny orgán ochrany ústavnosti vychádza pri svojich rozhodnutiach najmä z Ústavy Slovenskej republiky a ústavných zákonov, vnútroštátnych právnych predpisov, medzinárodných právnych predpisov, ktorými je Slovenská republiky viazaná a reflektuje a implementuje judikatúru najvýznamnejších európskych súdnych inštitúcií, najmä Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora  Európskej únie.

Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd

Listina základných práv a slobôd

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov