JmZvcm1DYXRlZ29yeT01JmxhbmdJZD1zayZkb2NTZXRJZD01
QWNjZXB0LUxhbmd1YWdlPT1lbi1VUyxlbjtxPTAuNV5JZi1Nb2RpZmllZC1TaW5jZT09TW9uLCAyNiBBdWcgMjAxOSAwNTowNzoxNSBFRVNUXkhvc3Q9PXd3dy51c3Rhdm55c3VkLnNrXkFjY2VwdC1FbmNvZGluZz09Z3ppcF5YLUZvcndhcmRlZC1Gb3I9PTM0LjIwNC4xNzEuMTA4XlgtRm9yd2FyZGVkLVByb3RvPT1odHRwc15YLUZvcndhcmRlZC1TZXJ2ZXI9PXd3dy51c3Rhdm55c3VkLnNrXlVzZXItQWdlbnQ9PUNDQm90LzIuMCAoaHR0cHM6Ly9jb21tb25jcmF3bC5vcmcvZmFxLyleQ29ubmVjdGlvbj09S2VlcC1BbGl2ZV5BY2NlcHQ9PXRleHQvaHRtbCxhcHBsaWNhdGlvbi94aHRtbCt4bWwsYXBwbGljYXRpb24veG1sO3E9MC45LCovKjtxPTAuOF5YLUZvcndhcmRlZC1Ib3N0PT13d3cudXN0YXZueXN1ZC5za14=
{"eformSubmissionReturnPageUrl":"https://www.ustavnysud.sk/elektronicke-formulare","eformDraftsEnabled":"false","eformSessionRefreshUrl":"/iam/saml2/jsp/spSSOInit.jsp?metaAlias=/sp1&idpEntityID=https://prihlasenie.slovensko.sk/oam/fed&NameIDFormat=urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient&binding=HTTP-POST&ForceAuthn=false&IsPassive=true","eformSessionRefreshTimeWindow":"600000"}