JmZvcm1DYXRlZ29yeT01JmxhbmdJZD1zayZkb2NTZXRJZD01
SWYtTW9kaWZpZWQtU2luY2U9PVdlZCwgMjAgSnVuIDIwMTggMDM6NTQ6NTAgR01UXkhvc3Q9PXd3dy51c3Rhdm55c3VkLnNrXkFjY2VwdC1FbmNvZGluZz09Z3ppcF5YLUZvcndhcmRlZC1Gb3I9PTU0LjE5OC4xMjYuMTEwXlgtRm9yd2FyZGVkLVByb3RvPT1odHRwc15YLUZvcndhcmRlZC1TZXJ2ZXI9PXd3dy51c3Rhdm55c3VkLnNrXlVzZXItQWdlbnQ9PUNDQm90LzIuMCAoaHR0cHM6Ly9jb21tb25jcmF3bC5vcmcvZmFxLyleQ29ubmVjdGlvbj09S2VlcC1BbGl2ZV5BY2NlcHQ9PXRleHQvaHRtbCxhcHBsaWNhdGlvbi94aHRtbCt4bWwsYXBwbGljYXRpb24veG1sO3E9MC45LCovKjtxPTAuOF5YLUZvcndhcmRlZC1Ib3N0PT13d3cudXN0YXZueXN1ZC5za14=
{"eformSubmissionReturnPageUrl":"https://www.ustavnysud.sk/elektronicke-formulare","eformDraftsEnabled":"false","eformSessionRefreshUrl":"/iam/saml2/jsp/spSSOInit.jsp?metaAlias=/sp1&idpEntityID=idp:prihlasenie.slovensko.sk&NameIDFormat=urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient&binding=HTTP-POST&ForceAuthn=true&IsPassive=true","eformSessionRefreshTimeWindow":"600000"}