Prehľad právnych predpisov

Podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 povinná zverejniť prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

 1. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhoduje o sťažnostiach fyzických a právnických osôb podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vnútorné pomery ústavného súdu pri príprave konania a rozhodovania, postavenie pléna, senátov, sudcov spravodajcov, súdnych poradcov a iných osôb zúčastňujúcich sa na činnosti ústavného súdu podrobnejšie upravuje Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

  zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z.

 2. Postup Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov upravuje Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/2023 k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

  zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

  Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/2023 k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 3. Postup Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaním a vybavovaní sťažností podaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov upravuje Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 6/2022 k aplikácii zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

  zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

  Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 6/2022 k aplikácii zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Dátum vytvorenia: 18.9.2023 Dátum aktualizácie: 25.10.2023