Sprístupňovanie informácií

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť možno podať

 • poštou na adresu:

  Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

  Hlavná 110

  042 65 Košice

 • osobne do podateľne Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v čase úradných hodín:

  úradné hodiny podateľne

 • telefonicky na číslo:

  +421-55-7207275

 • faxom na číslo:

  +421-55-6227639

 • e-mailom:

  info@ustavnysud.sk

 • iným technicky vykonateľným spôsobom – napr. prostredníctvom formuláru alebo do elektronickej schránky Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Postup Ústavného súdu Slovenskej republiky a Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje Smernica k aplikácii zákona o slobode informácií.

Dátum vytvorenia: 18.9.2023 Dátum aktualizácie: 6.12.2023