Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

č. 6/2022

k aplikácii zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

I.

V súlade s čl. 5 bodom 3 písm. d) Organizačného poriadku Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „kancelária ústavného súdu“) vydávam túto smernicu kancelárie ústavného súdu č. 6/2022 KÚS-Spr 468/2022 k aplikácii zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „smernica“).

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Účelom prijatia tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) a kancelárie ústavného súdu v súvislosti s prijímaním, evidovaním, prešetrovaním a vybavovaním sťažností podaných podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

Článok 2

Sťažnosť

 1. Sťažnosťou je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ústavného súdu alebo kancelárie ústavného súdu, a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti ústavného súdu alebo kancelárie ústavného súdu.
 2. Sťažnosť týkajúcu sa konania pred ústavným súdom môže podať účastník tohto konania, vedľajší účastník a zúčastnená osoba a ich právni zástupcovia.
 3. Každé podanie sa posudzuje podľa obsahu, bez ohľadu na to, ako je označené.
 4. Anonymné sťažnosti sa nevybavujú.
 5. Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

  a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

  b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti ústavného súdu alebo kancelárie ústavného súdu, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom, najmä ak ide o podanie, ktoré je podľa svojho obsahu podaním týkajúcim sa konania pred ústavným súdom a obsahuje vyjadrenia, návrhy či námietky, o ktorých je potrebné rozhodnúť v rámci samotného konania,

  c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu; takéto podanie vybaví kancelária ústavného súdu podľa osobitného predpisu alebo ho postúpi do 10 pracovných dní od doručenia tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu, a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal (čl. 7 tejto smernice),

  d) smeruje proti rozhodnutiu kancelárie ústavného súdu v konaní podľa osobitného predpisu,

  e) smeruje proti rozhodnutiu ústavného súdu,

  f) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu,

  g) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu,

  h) upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej moci.

 6. Sťažnosťou nie je ani podanie

  a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

  b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Článok 3

Príslušnosť na vybavenie sťažnosti

 1. Na vybavenie sťažnosti smerujúcej proti sudcovi ústavného súdu alebo jeho postupu je príslušný predseda ústavného súdu.
 2. Na vybavenie sťažnosti smerujúcej proti zamestnancovi kancelárie ústavného súdu alebo jeho postupu je príslušný vedúci kancelárie ústavného súdu.
 3. Na vybavenie sťažnosti smerujúcej proti vedúcemu kancelárie ústavného súdu alebo jeho postupu je príslušný predseda ústavného súdu.

Článok 4

Odloženie podania

 1. Ak kancelária ústavného súdu zistí, že podanie označené ako sťažnosť nie je sťažnosťou v zmysle čl. 2 bodov 5 a 6 tejto smernice, takéto podanie odloží, o čom toho, kto podanie podal, písomne upovedomí. Kancelária ústavného súdu takéto podanie odloží do 15 pracovných dní od jeho doručenia s uvedením dôvodu. Kancelária ústavného súdu takéto podanie neodloží, ak je príslušná ho vybaviť podľa osobitného predpisu.
 2. Podanie, ktoré je podľa svojho obsahu podaním týkajúcim sa konania pred ústavným súdom a obsahuje vyjadrenia, návrhy či námietky, o ktorých je potrebné rozhodnúť v rámci samotného konania v konkrétnej veci, bude postúpené do príslušného súdneho spisu.

Článok 5

Podávanie sťažnosti

 1. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.
 2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti v elektronickej podobe, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.
 3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“).
 4. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia kancelária ústavného súdu písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na účel tohto bodu rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, kancelária ústavného súdu sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.
 5. Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené, komu z nich sa majú doručovať, sa zasielajú sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý a uvádza údaje podľa čl. 5 bodu 2 tejto smernice.
 6. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom (§ 5 ods. 9 zákona o sťažnostiach) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného predpisu. Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, kancelária ústavného súdu sťažnosť odloží. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom podľa osobitného predpisu.
 7. Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne podľa čl. 5 bodu 1 tejto smernice, určený zamestnanec (čl. 9 bod 1 tejto smernice) sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. Ak sa dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví určený zamestnanec (čl. 9 bod 1 tejto smernice). Povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti podľa čl. 5 bodov 2 a 3 tejto smernice tým nie je dotknutá.

Článok 6

Odloženie sťažnosti

 1. Kancelária ústavného súdu alebo ústavný súd sťažnosť odloží, ak:

  a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach (čl. 5 bod 2 tejto smernice) a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe aj podľa § 5 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o sťažnostiach (čl. 5 bod 4 tejto smernice),

  b) zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná všeobecný súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,

  c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala, a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9 zákona o sťažnostiach (čl. 5 bod 6 tejto smernice),

  d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov,

  e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona o sťažnostiach (čl. 11 bod 6 tejto smernice),

  f) ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti postupom podľa § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach (čl. 12 bod 3 tejto smernice),

  g) ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona o sťažnostiach,

  h) bola ústavnému súdu alebo kancelárii ústavného súdu zaslaná na vedomie,

  i) sťažovateľ neposkytol potrebnú spoluprácu podľa § 16 ods. 1 zákona o sťažnostiach (čl. 9 bod 7 tejto smernice) alebo ak neposkytol spoluprácu v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach alebo,

  j) sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

 2. Ak sťažnosť nie je v súlade s § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach (čl. 5 bod 3 tejto smernice) alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, kancelária ústavného súdu písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy doplnil, súčasne ho poučí, že inak bude sťažnosť odložená.
 3. Sťažnosť bude odložená aj vtedy, keď ju sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak písomne pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.
 4. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa čl. 6 bodu 1 písm. b), c), d), f) a g) tejto smernice kancelária ústavného súdu sťažovateľa písomne upovedomí v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach (čl. 9 bod 5 tejto smernice).

Článok 7

Podmienky sprístupnenia informácií

Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie sú príslušní predseda ústavného súdu ani vedúci kancelárie ústavného súdu, postúpi kancelária ústavného súdu najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

Článok 8

Evidencia sťažností

 1. Sekretariát predsedu a podpredsedu ústavného súdu v spolupráci s odborom tlačovým a informačným vedie v rámci centrálneho registratúrneho denníka (Spr) evidenciu sťažností podľa zákona o sťažnostiach v osobitnom registri (Sž).
 2. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:

  a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,

  b) meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa; názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,

  c) predmet sťažnosti,

  d) dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,

  e) výsledok prešetrenia sťažnosti,

  f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

  g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti, resp. dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,

  h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,

  j) dôvody, pre ktoré bola sťažnosť odložená,

  k) poznámku.

 3. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.
 4. Kancelária ústavného súdu je povinná na požiadanie ústrednému orgánu štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností predkladať ročnú správu o vybavovaní sťažností v ním stanovenom termíne a štruktúre.

Článok 9

Vybavenie sťažnosti

 1. Po zaevidovaní sťažnosti v súlade s registratúrnym poriadkom ústavného súdu a s čl. 8 tejto smernice je sťažnosť v závislosti od jej obsahu postúpená na priame vybavenie vedúcemu kancelárie ústavného súdu alebo predsedovi ústavného súdu (ďalej aj „subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti“). Vedúci kancelárie ústavného súdu alebo predseda ústavného súdu môžu poveriť konkrétneho zamestnanca kancelárie ústavného súdu (ďalej len „určený zamestnanec“) prípravou podkladov potrebných na vybavenie sťažnosti.
 2. Ak ide o sťažnosti na postup ústavného súdu, predseda ústavného súdu prípisom požiada sudcu ústavného súdu, ktorého sa sťažnosť týka, o zaujatie písomného stanoviska k uvádzaným skutočnostiam. Ak ide o sťažnosť na postup kancelárie ústavného súdu, vedúci kancelárie ústavného súdu prípisom požiada zamestnanca, ktorého sa sťažnosť týka, o zaujatie písomného stanoviska k uvádzaným skutočnostiam. Následne sa spis podľa pokynov predsedu ústavného súdu alebo vedúceho kancelárie ústavného súdu odovzdá určenému zamestnancovi na prípravu podkladov pre vybavenie veci. Určený zamestnanec predloží vypracované podklady potrebné na vybavenie sťažnosti v lehote určenej predsedom ústavného súdu alebo vedúcim kancelárie ústavného súdu. Na základe doručeného písomného stanoviska dotknutého sudcu ústavného súdu alebo zamestnanca kancelárie ústavného súdu a ďalších podkladov predseda ústavného súdu alebo vedúci kancelárie ústavného súdu vybaví doručenú sťažnosť.
 3. Pre účely zistenia stavu veci je potrebné prešetriť všetky skutočnosti. Ak je to na riadne vybavenie sťažnosti potrebné, vypočuje sa sťažovateľ a vyjadria sa k nej osoby, proti ktorým sťažnosť smeruje, alebo ďalšie osoby, ktoré môžu pomôcť pri prešetrení sťažnosti.
 4. Ak je sťažnosť dôvodná, prijmú sa potrebné opatrenia a zabezpečí sa vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov, a ak je to potrebné, vyvodia sa za vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám dôsledky v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 5. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 pracovných dní odo dňa jej doručenia.
 6. Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
 7. Ak je to potrebné, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia a s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach [čl. 6 bod 1 písm. i) tejto smernice]. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi.

Článok 10

Prešetrenie sťažnosti

 1. Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi to sťažovateľovi.
 3. Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti prešetrí iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný, ostatné časti sťažnosti postúpi podľa § 9 zákona o sťažnostiach orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie. Časti, ktoré nie sú sťažnosťou, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti s uvedením dôvodov ich neprešetrenia.
 4. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Zápisnica o prešetrení sťažnosti (ďalej len „zápisnica“) obsahuje najmä:

  a) označenie subjektu príslušného na vybavenie sťažnosti,

  b) predmet sťažnosti,

  c) označenie subjektu, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala (ústavný súd, kancelária ústavného súdu),

  d) obdobie prešetrovania sťažnosti,

  e) preukázané zistenia,

  f) dátum vyhotovenia zápisnice,

  g) mená, priezviská a podpisy zamestnancov, ktorí sťažnosť prešetrili,

  h) meno, priezvisko a podpis vedúceho kancelárie ústavného súdu alebo predsedu ústavného súdu,

  i) povinnosti uložené na účely odstránenia nedostatkov v prípade ich zistenia v lehote určenej vedúcim kancelárie ústavného súdu alebo predsedom ústavného súdu, najmä:

  • prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku;
  • určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky;
  • predložiť prijaté opatrenia subjektu prešetrujúcemu sťažnosť;
  • predložiť subjektu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti;
  • oznámiť sťažovateľovi prijaté opatrenia;

   

  j) potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov.

 5. O spôsobe vybavenia sťažnosti a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov musí byť sťažovateľ upovedomený písomne. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Článok 11

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

 1. Opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
 2. Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný subjekt, ktorý bol príslušný na vybavenie predchádzajúcej sťažnosti. Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam. Pri vyhotovení záznamu postupuje primerane podľa § 19 zákona o sťažnostiach (čl. 10 tejto smernice).
 3. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.
 4. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci ‒ veci, ktorej sa týkala sťažnosť, ktorú subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti už vybavil, sa neprešetruje. Výsledok prešetrenia skoršej sťažnosti sa oznámi sťažovateľovi.
 5. Opakovaná sťažnosť musí byť vybavená v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach (čl. 9 bod 5 tejto smernice).
 6. Ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa podaná po opakovanej sťažnosti v tej istej veci, ak v nej sťažovateľ neuvádza nové skutočnosti. Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o sťažnostiach [čl. 6 bod 1 písm. e) tejto smernice], o čom sťažovateľa neupovedomí.

Článok 12

Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

 1. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním svojej predchádzajúcej sťažnosti, je novou sťažnosťou proti postupu subjektu príslušného na vybavenie sťažnosti pri vybavovaní sťažnosti.
 2. Sťažnosť proti postupu subjektu príslušného na vybavenie sťažnosti pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.
 3. Sťažnosť podľa čl. 12 bodu 1 tejto smernice vybaví predseda ústavného súdu. Ak sťažnosť vybavil predseda ústavného súdu, podanie smerujúce proti vybaveniu takejto sťažnosti sa odloží podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona o sťažnostiach [čl. 6 bod 1 písm. f) tejto smernice].
 4. Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti musí byť vybavená v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach (čl. 9 bod 5 tejto smernice).

II.

 1. Touto smernicou sa ruší smernica č. 20/2017 k aplikácii zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 2. Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Dátum vytvorenia: 27.6.2023 Dátum aktualizácie: 28.11.2023